ล่าชื่อหนุนต่อ หลังสภานักศึกษา มธ. ยื่น จม.ถึงอธิการบดีฯ เลิกบังคับแต่งชุดนักศึกษา

สภานักศึกษา ธรรมศาสตร์ ยื่น จม.ขอให้ยกเลิกการบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ 'พริษฐ์' นักกิจกรรม มธ. ล่ารายชื่อเพื่อประกอบความเห็นของทางสภามหาวิทยาลัย ขณะที่ 'มัลลิกา ปชป.' เสนอยกเลิกเครื่องแบบนักเรียน ลดภาระพ่อแม่ผู้ปกครอง แต่ให้เน้นการเรียนการสอนความรู้ยุคเทคโนโลยี

15 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เมื่อเวลา 8.30 น. เฟสบุ๊คแฟนเพจ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โพสต์ว่า สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้ยื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอให้ยกเลิกการบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ ต่อ รศ.เกศิณี วิฑูรย์ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สื่อข่าวสอบถาม พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน นักกิจกรรมและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง เขา เปิดเผยถึงการเคลื่อนไหวต่อไปหลังจากยื่นจดหมายเปิดผนึกว่า เบื้องต้นก็จะรอให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบต่อไป เข้าใจว่าต้องเป็นกระบวนการเดินเนินการของทางมหาวิทยาลัย ในส่วนของเราเองก็จะพยายามเปิดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการของทางมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด และที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือล่ารายชื่อ เบื้องต้นเราเปิดทำการไปแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก็ได้ไปร้อยกว่ารายชื่อ การล่ารายชื่อในตัวเงื่อนไขก็จะเป็น บุคลากรทั้งหมด ศิษย์เก่า จนถึงอาจารย์ทั้งหลายเพราะว่าเราคือประสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ สภานักศึกษาก็ยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าอาจมีการทำประชามติเพื่อประกอบความเห็นของทาง สภามหาวิทยาลัย ที่มีอำนาจในการแก้กฎต่อไป

ขณะที่การเคลื่อนไหวอื่นๆ นั้น พริษฐ์ กล่าวว่า เบื้องต้นก็ต้องรอดูท่าทีของทางมหาวิทยาลัยก่อน ว่าผู้บริหารจะมีจดหมายตอบกลับอย่างไร เพราะได้ทำการแจ้งผู้บริหารขอให้ตอบกลับภายใน 7 วัน ซึ่งถ้าไม่มีการตอบกลับหรือว่าตอบสนองใดๆ อาจจะต้องมีการกดดันทางมหาวิทยาลัยเพิ่ม และก็หวังว่าการที่สภานักศึกษาได้ออกมาพูดประเด็นนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวกระตุ้นเพื่อสิทธิ และสวัสดิการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย เนื่องจากคนที่ตระหนักถึงความไม่จำเป็นของการใส่ชุดนักศึกษา ก็ไม่ได้มีแค่ที่ธรรมศาสตร์ คิดว่านักศึกษาทั่วไปไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยไหนก็มีคนที่คิดแบบนี้อยู่

สำหรับรายละเอียดของจดหมายเปิดผนึกมีดังนี้ : 

จดหมายเปิดผนึก สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 

เรื่อง ขอให้ยกเลิกการบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รศ.เกศิณีวิฑูรย์ชาติ

ตามที่บทบัญญัติแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 ได้รับรองสิทธิของนักศึกษาที่จะแต่งกายด้วยชุดสุภาพในโอกาสทั่วไปมหาวิทยาลัยยังกำหนด  ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบในงานพิธี การสอบกลางภาค และปลายภาค นอกจากนี้ในทางปฏิบัติยังพบว่ามีอาจารย์ผู้สอนบางวิชายังคงบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบเข้าห้องเรียนวิชาของตน เป็นเหตุให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ยื่นจดหมายเปิดผนึกขอให้ยกเลิกการบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการซื้อชุดนักศึกษาที่ไม่ได้ใส่ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการจำกัดเสรีภาพของนักศึกษาในการเลือกการแต่งกายเกินควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่บทบัญญัติแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 ได้รับรองสิทธิของนักศึกษาที่จะแต่งกายด้วยชุดสุภาพในโอกาสทั่วไป ทว่า มหาวิทยาลัยยังกำหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบในงานพิธีและการสอบกลางภาคและปลายภาค นอกจากนี้ในทางปฏิบัติยังพบว่ามีอาจารย์ผู้สอนบางวิชายังคงบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบเข้าห้องเรียนวิชาของตนอีกด้วยสภานักศึกษาเห็นว่าการกำหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบในงานพิธี และการสอบกลางภาค และปลายภาคดังกล่าวสร้างภาระให้นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อชุดเครื่องแบบนักศึกษาเพิ่ม ทั้งที่มิได้ใช้ในชีวิตประจำวัน และมักเป็นเหตุให้นักศึกษาเข้าห้องสอบล่าช้าหรือมิได้เข้าห้องสอบ อีกทั้งเป็นการจำกัดเสรีภาพในการเลือกเครื่องแต่งกายของนักศึกษาเกินควรเพราะการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดพิธีหรือจัดสอบแต่อย่างใด ดังที่ปรากฏว่า มีสถานศึกษาอีกหลายแห่งทั้งในและนอกประเทศที่มิได้กำหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ แต่ก็สามารถดำเนินการจัดงานพิธีและจัดสอบได้โดยสงบเรียบร้อย นอกจากนี้การแต่งกายของนักศึกษายังถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 มิให้มีลักษณะเปลือย เปิดเผยร่างกาย หรือลามกอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัลอยู่แล้ว มหาวิทยาลัย จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดหรือจำกัดการเลือกเครื่องแต่งกายของนักศึกษาเพิ่มเติม

สภานักศึกษาจึงขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยยกเลิกการจำกัดการแต่งกายและคุ้มครองเสรีภาพการ

เลือกเครื่องแต่งกายของนักศึกษา โดยดำเนินการแก้ไขและยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่จำกัด

เสรีภาพการแต่งกายของนักศึกษาเกินกว่าที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

1. แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 โดยยกเลิกข้อความใน

ข้อ 13.1 ที่ว่า “ในงานพิธีและในการสอบไล่หรือสอบกลางภาคให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย”

2. แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2549 โดยยกเลิก

ความในข้อ 11 ทั้งหมด

3. แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเข้าสอบ พ.ศ.2549 โดยยกเลิกข้อความในข้อ

6 (3) ที่ว่า “ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือแต่งกายตามประกาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือแต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัย ในกรณีคณะกำหนดไว้เป็น

อย่างอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด”

4. แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าสอบของนักศึกษา โดยตัด

ยกเลิกข้อความในข้อปฏิบัติก่อนเข้าสอบข้อที่ 2 ที่ว่า “ในการเข้าสอบนักศึกษาต้องแต่งกาย

ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย” ออก

5. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง การแต่งกายที่ถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพเกินกว่าขอบเขตอันเหมาะสมทั้งฉบับ

สภานักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสภานักศึกษา และมีหนังสือตอบกลับภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา เพื่อให้ตรงตามคำกล่าวของอดีตอธิการบดีศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ที่ว่า “ในธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

13 พฤษภาคม 2562

 

'มัลลิกา ปชป.' เสนอยกเลิกเครื่องแบบนักเรียน

ขณะที่ประเด็นเรื่องเครื่องแบบนักเรียน เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความบนเฟสบุ๊คแฟนเพจเสนอให้ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนลดภาระพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก เน้นการเรียนการสอนความรู้ยุคเทคโนโลยี โดยระบุ กรณีที่นักเรียนใกล้จะเปิดเทอมว่า  ฐานะประธานมูลนิธิมัลลิกาเพื่อประชาชน รู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมจะมีข่าวเรื่องพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนำของไปจำนำเพื่อซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนทุกจังหวัด กลายเป็นวังวนการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาในประเทศไทยขณะที่ผลการเรียนการสอนก็ไม่ได้ไปก้าวไกลนัก จนกระทั่งปัจจุบันนี้เด็กยุคใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนการสอนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยตนเอง

มัลลิกา ระบุว่าอยากเสนอกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและรัฐบาลไทยยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่สังกัดรัฐทั้งหมดหรือแม้แต่ความร่วมมือของเอกชน เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานเดียวกันเสมอภาคเท่าเทียมไม่แปลกแยก ปลดภาระหนี้สินออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ลดภาระให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทั้งหมดการยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนเท่ากับเป็นการปฏิรูปการเรียนการสอน ปฏิวัติวงการศึกษา ยกเลิกระบบทุนนิยมในวงการการศึกษาตั้งแต่เด็ก

หมดสมัยแล้วที่จะปล่อยให้เด็กเยาวชนต้องบากหน้าใส่ชุดนักเรียนตูด-ถุงเท้า-รองเท้าขาดไปโรงเรียนให้เพื่อนล้อ พี่น้องต้องสลับกันไปโรงเรียนเพราะมีชุดนักเรียนไม่เพียงพอ หรือคุณภาพเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ไม่เท่าเทียมกัน" สิ่งเหล่านี้ล้วนปลูกฝังค่านิยมที่ผิด สร้างความกดดัน หมดความมั่นใจตั้งแต่เล็ก ควรยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนทุกโรงเรียนเปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยเท่าที่มี แล้วเน้นคุณภาพการศึกษาศักยภาพความสามารถของเด็กส่วนระเบียบวินัยกล้าหาญอดทนเป็นเรื่องของหลักสูตรและการสอนของครู ไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้า

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์