สาระ+ภาพ : 3 พรรคจัดตั้งรัฐบาล 'พลังประชารัฐ-ปชป.-ภูมิใจไทย' เคยหาเสียงอะไรไว้บ้าง

หลังสภาที่มีทั้ง ส.ส. และ ส.ว.ลงมติให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นนายกฯ อีกสมัย ที่มาพร้อมกับข่าวความขัดแย้งกันในการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มต่างๆ นั้น ระหว่างนี้เราจึงขอมาย้อนทบทวนว่าช่วงก่อนเลือกตั้ง พรรคหลัก 3 พรรค คือ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยหาเสียงด้วยนโยบายสำคัญอะไรไว้บ้าง

พรรคพลังประชารัฐ

‘นโยบายสร้างชาติ เพิ่มพลังเศรษฐกิจ’ 7:7:7 สวัสดิการ-สังคม-เศรษฐกิจประชารัฐ

7 สวัสดิการรัฐ บัตรประชารัฐ เน้นสร้างหลักประกันผู้มีรายได้น้อย ต่อยอดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สวัสดิการรายกลุ่ม ตามความต้องการและความจำเป็นที่แตกต่างกัน เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ สวัสดิการคนเมือง เนื่องจากคนเมืองมีค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน หมดหนี้มีเงินออม ปลดหนี้ชาวนาคุณครู บ้านสุขใจวัยเกษียณ โครงการบ้านล้านหลัง สิทธิที่ดินทำกิน  ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี

7 สังคมประชารัฐ การศึกษา 4.0 เตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน กระจายศูนย์กลางความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างเมืองสีขาว ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดยา 15 เมืองหลัก 15 เมืองรอง ลดการกระจุกในเมือง ชุมชนประชารัฐพัฒนาบ้านเกิด เมืองอัจฉริยะสีเขียว คนต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Bangkok 5.0 พัฒนาด้านการค้า คืนคลองสวยน้ำใสให้เมืองกรุง

7 เศรษฐกิจประชารัฐ ยกระดับความสามารถผู้ผลิต สมาร์ทเอสเอ็นอี 1 ล้าน ก้าวสู่เกษตรประชารัฐ 4.0 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร กระจายรายได้ กระจายโอกาสด้วยการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ ชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจแบ่งปัน สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน นวัตกรรมสีเขียว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต เน้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล 5G ลดอุปสรรค เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เน้นการปฏิรูประบบราชการ ทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นโยบายด้านอื่นๆ ค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท ปริญญาตรีเงินเดือน 2 หมื่น อาชีวะเงินเดือน 1.8 หมื่น เด็กจบใหม่ยกเว้นเสนอภาษี 5 ปี เสนอยกเว้นภาษี พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 2 ปี ลดภาษี 10% บุคคลธรรมดา มารดาประชารัฐถ้วนหน้า ดูแลตั้งแต่ครรภ์ ตั้งครรภ์รับเดือนละ 3,000 บาท ค่าคลอด 10,000 บาท ค่าดูแลเด็กเดือนละ 2,000 บาท รวมทั้งสั้น 181,000 บาท เพิ่มเวลาดูแลบุตร ผู้ปกครองสามารถลาป่วยในสิทธิของตนเอง พ่อลาไปช่วยเลี้ยงลูก จัดหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงาน พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ และจัดการดูแลปัญหาภาวะขาดสารอาหารเฉพาะอย่าง

พรรคประชาธิปัตย์

‘นโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ’

นโยบายด้านเศรษฐกิจ ดันดัชนีหุ้น 2,500 จุดใน 4 ปี บำนาญถ้วนหน้า 1,000 บาท เบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาท เบี้ยสวัสดิการ 1,000 บาทต่อเดือน เบี้ยสวัสดิการผู้ยากไร้ 800 บาทต่อเดือน โครงการโฉนดสีฟ้า ออก พ.ร.บ.โฉนดชุมชนเพื่อให้สิทธิในการจัดการชุมชนอย่างแท้จริง ประกันรายได้เกษตรกรข้าว ราคาไม่ต่ำเกวียนละ 1,000 บาท ยางพาราไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม ปาล์ม 10 บาทต่อกิโลกรัม ประกันรายได้แรงงานไม่ต่ำกว่า 400 บาทต่อวันหรือ 120,000 บาทต่อปี แต่ถ้ายังมีรายได้ต่อเดือน เมื่อคำนวณแล้วไม่ถึงที่กำหนด รัฐบาลก็จ่ายเงินส่วนต่างให้ ธนาคารที่ดินเพื่อเพิ่มที่ทำกินให้คนไทย จัดตั้งกองทุนน้ำชุมชนให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี มีเงินทำแหล่งน้ำทุกหมู่บ้าน

นโยบายด้านอื่นๆ เกิดปั๊ปรับเงินแสน เบี้ยเด็กเข้มแข็ง เรียนฟรีถึง ปวว.จบแล้วมีงานทำ กองทุนสมาร์ท อีดูเคชั่น (ด้านการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน) โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรี,สำหรับเด็กอนุบาลถึง ม.3 และโฉนดชุมชนจัดการตนเอง เพื่อที่อยู่ ที่ทำกิน

พรรคภูมิใจไทย

‘ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน’

นโยบายด้านต่างๆ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน กัญชาไทย ปลูกได้เสรี : แก้พรบ.ยาเสพติด พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างความร่ำรวยให้คนไทย บุรีรัมย์โมเดล : หาจุดเด่นในการพัฒนาเมือง เช่น ตัวอย่างของจังหวัดบุรีรัมย์ ชูเรื่องกีฬา ทำงานที่ออฟฟิศสัปดาห์ละ 4 วัน/เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน/เรียนออนไลน์ฟรีตลอดชีพ

ตั้งกองทุนข้าว เพิ่มรายได้ให้ชาวนา เปลี่ยนสวนปาล์มเป็นบ่อน้ำมัน : เสนอกฎหมายตั้งกองทุนข้าว ระบบกำไรแบ่งปัน เพิ่มรายได้ชาวนา ยุติความไม่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยนำตัวอย่างจาก อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมาเป็นต้นแบบ ตั้งกองทุนข้าวขึ้นมา ทำหน้าที่บริหาร กำหนดโควตาการส่งออก จำทำประกันภัยความเสี่ยง และบริหารแบ่งปันกำไร เปลี่ยนสวนปาล์มเป็นบ่นน้ำมัน สร้างโรงไฟฟ้าน้ำมันปาล์ม ปาล์มทะลายกิโลกรัมละ 5 บาท โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำพืชที่สามารถผลิตเป็นพลังงานน้ำมันมาใช้ในประเทศ เพื่อเพิ่มตลาดและมูลค่าให้กับพืชเศรษฐกิจเหล่านั้น ลดปัญหาเงินตราไหลออกไปยังต่างประเทศ ลดปัญหามลภาวะ อาทิ น้ำมันปาล์มสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้ : เปลี่ยนเสียงระเบิด เป็นเครื่องจักร เปลี่ยนงบลับเป็นงบลงทุน โดยนำพรบ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไปใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฯลฯ

อ้างอิง : efinancethai.commthai.com และ workpointnews.com 

สำหรับ ภูมิรพี โรจนะบุรานนท์ ผู้ทำข้อมูลปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกงานกับประชาไท จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์