วิสาหกิจม่อนแจ่มร้องยุติแผนรื้อถอน-ดำเนินคดี จัดระเบียบโฮมสเตย์ชุมชนต้องมีส่วนร่วม

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรม่อนแจ่มแถลงด่วนเรียกร้องเจ้าหน้าที่ยุติแผนรื้อถอนโฮมสเตย์ม่อนแจ่มในวันที 8 ก.ค. นี้ รวมทั้งยุติการดำเนินคดีชาวบ้าน พร้อมเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดระเบียบ และจัดการที่ทำกินในเขตป่าให้มีความชัดเจนตามมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541

5 ก.ค. 62 ที่บริเวณลานหมู่บ้านหนองหอย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มและเครือข่ายกว่า 100 คน นำโดย วิชิต เมธาอนันต์กุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ขอความเป็นธรรมกรณีรื้อถอนและดำเนินคดีที่พักโฮมสเตย์บนม่อนแจ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มและเครือข่าย
เรื่อง ขอความเป็นธรรมกรณีรื้อถอนและดำเนินคดีที่พักโฮมสเตย์บนม่อนแจ่ม
ฉบับที่ 1/2562

บ้านหนองหอย ได้ตั้งรกรากที่นี่เมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา เมื่อปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จมาที่นี่เป็นครั้งแรกและนำถั่วแดงหลวงมาให้ราษฎรปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2526

ก่อตั้งโครงการหลวงหนองหอยเมื่อปี 2527 โดยส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผัก 36 ชนิด ทดแทนการปลูกฝิ่นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ราษฏรจึงหยุดปลูกฝิ่น และหันมาปลูกผักเมืองหนาวแทน

ปี พ.ศ. 2545 โครงการหลวงหนองหอยดำเนินนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย ผอ.พลาดร สื่อมโนธรรม โดยสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยวเป็นหลังแรก ก่อสร้างถนนสำหรับเดินเที่ยว และได้มีการตั้งคณะกรรมการท่องเที่ยว 3 หมู่บ้าน โดยมีนายสรพงษ์ เมธาอนันต์กุล เป็นประธานการท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำศูนย์ให้คำแนะนำ และส่งเข้าอบรมการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ เพื่อนำกลับมาพัฒนาการท่องเที่ยวเรื่อยมา

ปี 2552 โครงการหลวงได้ก่อตั้งม่อนแจ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโครงการหลวงหนองหอย ประกอบกับส่งเสริมให้ชาวบ้านทำเกษตรเชิงการท่องเที่ยว นับแต่นั้นมาจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ชาวบ้านจึงเริ่มทำโฮมสเตย์เพื่อบริการนักท่องเที่ยว

ปี พ.ศ. 2557 โครงการหลวงสนับสนุนให้จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม โดยมีนายเอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ เป็นประธานคนแรก หลังจากนั้นจึงมีการดำเนินการท่องเที่ยวตลอดมา โดยหลักการของกลุ่มฯ คือต้องการกระจายรายได้ให้ชาวบ้านทุกกลุ่มได้รับผลประโยชน์ โดยเก็บเงินจากคนที่มีรายได้มากช่วยคนที่มีรายได้น้อยหรือคนที่ยังไม่มีรายได้ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 และหอพักบ้านตะเกียงน้อย สนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม การปลูกป่า การอยู่เวรไฟป่า สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ลดใช้สารเคมี สนับสนุนดูแลภูมิทัศน์ระหว่างทางขึ้นม่อนแจ่ม สนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธุ์ม้ง 3 หมู่บ้าน สร้างตลาดชุมชนเพื่อเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ชุมชน ก่อตั้งชมรมวัฒนธรรม เพื่อรักษาวัฒนธรรมและการแสดงแก่นักท่องเที่ยว โครงการก่อตั้งห้องสมุดชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้งบประมาณกลุ่มมากกว่า 500,000 บาทต่อปี

ชุมชนอยู่ตามมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 โดยถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 4.2 ไร่ ซึ่งผ่านมา 20 ปี ปัจจุบันถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 3.5 งาน ที่ดินปลูกผักซ้ำๆ หลายปีทำให้เสื่อมคุณภาพ ต้องใช้สารเคมีเพิ่มและมีผลกระทบจากผักเมืองหนาวที่เข้ามาจากจีนมีคุณภาพดีกว่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่พอกับการเลี้ยงชีพ จึงเปลี่ยนการประกอบอาชีพเป็นการทำโฮมสเตย์ เพื่อหารายได้เสริมเข้าครอบครัว และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท

ซึ่งชุมชนได้ยื่นเรื่องที่พักการประกอบโรงแรมบางประเภทไปแล้วต่อเทศบาลตำบลแม่แรม เพื่อดำเนินการเป็นไปตามมาตรการภาครัฐ มีการจดทะเบียนและเสียภาษีตามกฏหมายอย่างถูกต้อง ชุมชนเห็นด้วยที่จะมีการจัดการระเบียบการท่องเที่ยวที่พักบนม่อนแจ่มอย่างมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และการจัดการที่ทำกินในเขตป่าให้มีความชัดเจนเป็นระบบ

แต่ทั้งนี้ ชุมชนมีความกังวล สำหรับการดำเนินการของรัฐที่ได้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่มากกว่า 3 ครั้ง โดยไม่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใดๆ ทั้งสิ้น และได้ดำเนินคดีชาวบ้านไปแล้วหนึ่งราย จึงมีข้อเรียกร้อง ดังนี้

1. ขอให้ยุติแผนการดำเนินการรื้อถอนบ้านพักโฮมสเตย์และดำเนินคดีกับชาวบ้าน ที่มีแผนจะเข้าดำเนินการในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นี้โดยทันที

2. ขอให้รัฐดำเนินการตามมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 ให้เสร็จสิ้นโดยทันที และมีหนังสือรับรองให้ชาวบ้านรับทราบโดยทั่วไป

3. ให้ดำเนินการรับรองบ้านพักโฮมสเตย์ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้การดำเนินการทั้งสามข้อข้างต้น ต้องให้ชาวบ้านมีส่วนรวมในทุกขั้นตอน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์