สหภาพรถไฟฯ ชี้รับ พนง. เพิ่ม ให้สรรหาจาก 'ลูกจ้างเฉพาะงาน' ก่อนพิจารณาคนนอก


แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้พิจารณาเรื่องแผนการบริหารกรอบอัตรากำลังเพื่อสรรหาพนักงานใหม่ประจำปี 2562 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งอนุมัตให้การรถไฟฯ รับพนักงานใหม่ได้ 1,904 อัตรา ซึ่งทาง สร.รฟท.ได้เสนอให้มีการสรรหาจากลูกจ้างเฉพาะงานเป็นลำดับแรกก่อนที่จะมีการพิจารณารับจากบุคคลภายนอก

เปิดช่องให้รถไฟเพิ่มพนักงาน ยกเลิกมติ ครม. 28 ก.ค. 2541 แล้ว
สหภาพรถไฟลงพื้นที่ พบปัญหากำลังคนไม่เพียงพอ-ความล่าช้าในการจัดหาอะไหล่

โดยเนื้อหาของหนังสือที่ สร.รฟท. ยื่นถึงประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2541 เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และให้ รฟท. ถือปฏิบัติตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ให้มีอัตรากําลังภายในกรอบที่กําหนด โดยภายในวันที่ 1 ต.ค. 2545 จะมีพนักงานไม่เกิน 18,015 คน และลูกจ้างไม่เกิน 4,046 คน และงดรับพนักงานใหม่ ยกเว้นตําแหน่งที่เกี่ยวกับการเดินรถและตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิพิเศษ ซึ่งจําเป็นจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้จะรับพนักงานใหม่ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนพนักงานที่เกษียณอายุ

ต่อมา รฟท. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษากรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อจัดทําเป็นแผนฟื้นฟูกิจการ รฟท. ปี 2558-2567 (แผนระยะ 10 ปี)โดยเสนอขอเพิ่มอัตรากําลังตามความจําเป็นต้องการกรอบอัตรากําลังบุคลากรของ รฟท. จำนวน 19,241 อัตรา ประกอบด้วยพนักงานจำนวน 16,660 อัตรา และลูกจ้างจํานวน 2,581 อัตรา 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ รฟท. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 28 ก.ค. 2541 เฉพาะในส่วนการรับพนักงานในปีแรกภายในกรอบไม่เกิน 1,904 อัตรา โดยให้ รฟท.รับไปปรับกรอบอัตรากําลังและแผนการสรรหาในระยะ 10 ปี ให้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปนั้น

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)ได้ติดตามเร่งรัดในเรื่องนี้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการ รฟท. และในที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ ซึ่งมีข้อเสนอให้มีการบรรจุพนักงานโดยการสรรหาจากกลุ่มลูกจ้างเฉพาะงานก่อน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และเป็นขวัญกําลังใจให้กับลูกจ้างเฉพาะงานเนื่องจากทํางานให้กับองค์กรมาเป็นเวลานาน ประกอบกับมติ ครม.ได้กําหนดในการรับพนักงานต้องเป็นพนักงานด้านปฏิบัติการ 

และจากการที่ทาง สร.รฟท.ได้ทราบข้อมูลจากทางฝ่ายบริหารของ รฟท. รองผู้ว่าการด้านยุทธศาสตร์ในการเสนอแผนการบริหารอัตรากําลังเพื่อสรรหาพนักงานใหม่ให้ทางคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติการสรรหาบรรจุพนักงานใหม่ในปี 2562 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,330 อัตรา โดยกําหนดสัดส่วนการสรรหาพนักงานจากกลุ่มบุคคลภายนอกในอัตราร้อยละ 60 กลุ่มลูกจ้างเฉพาะงานในอัตราร้อยละ 20 และกลุ่มนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ (วรฟ.)ในอัตราร้อยละ 20 และมีการดําเนินการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ รฟท. ฉบับที่ 132 ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานใน รฟท. ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางและข้อตกลงที่ทาง สร.รฟท. ได้เสนอแนวทางไว้ และเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 กลุ่มลูกจ้างเฉพาะงาน รฟท. ทั่วประเทศจำนวนประมาณ 400 คน ได้ยื่นหนังสือต่อทาง สร.รฟท. เพื่อให้ทาง สร.รฟท.ติดตามเรื่องการบรรจุพนักงานตามมติ ครม.วันที่ 20 พ.ย. 2561

จากกรณีดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เป็นขวัญกําลังใจกับลูกจ้างเฉพาะงานและแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลัง ทาง สร.รฟท.มีความเห็นในกรณีการสรรหาบรรจุพนักงานใหม่ในปี 2562 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,330 อัตรา ดังนี้

1. ทาง สร.รฟท.ขอยืนยันในหลักการการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในอัตรา 1,904 อัตรา ตามมติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 20 พ.ย. 2561 และสอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการ รฟท.
2. ขอให้ดําเนินการสรรหาพนักงานเพื่อการบรรจุใหม่ โดยการพิจารณาสรรหาจากกลุ่มลูกจ้างเฉพาะงานเป็นลําดับแรกก่อน เพราะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีและทํางานในตําแหน่งที่ขาดอยู่แล้ว
3. ในส่วนของนักเรียนวิศวกรรมรถไฟที่จบการศึกษาแล้วดําเนินการตามแนวทางเดิมในการบรรจุ

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์