เปิดวงเงินอุดหนุน 77 พรรคการเมือง 112.4 ล้านบาท 'ประชาธิปัตย์' รับมากสุด 16.8 ล้านบาท

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยวงเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ประจำปี 2562 จำนวน 112,413,603.74 บาท ให้แก่ 77 พรรค พรรคที่ได้รับเงินอุดหนุนมากที่สุด 4 อันดับ คือ พรรคประชาธิปัตย์ 16.8 ล้านบาท รองลงมาพรรคพลังประชารัฐ 12.7 ล้านบาท พรรคเพื่อไทย 12.6 ล้านบาท และพรรคอนาคตใหม่ 12.4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยวงเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ประจำปี 2562 โดยใช้ 4 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองประจำปี ตามมาตรา 83 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 คือ 1.จัดสรรตามเงินอุดหนุนที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีให้แก่พรรคการเมือง ให้จัดสรรให้แก่พรรคการเมืองตามที่ผู้เสียภาษีระบุไว้ 2.จัดสรรให้ตามจำนวนของค่าบำรุงพรรคการเมืองที่ได้รับในปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 40 ของวงเงินจัดสรร) 3.จัดสรรให้ตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งทั่วไป สำหรับปีถัดจากปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป สำหรับปีอื่นให้จัดสรรตามอัตราส่วนเงินบริจาคภาษีเงินได้บุคคลประจำปีตามข้อ 1 (ร้อยละ 40 ของวงเงินจัดสรร) และ 4.จัดสรรให้ตามจำนวนสาขาพรรคการเมือง (ร้อยละ 20 ของวงเงินจัดสรร)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง มีมติการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562 อนุมัติการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง ประจำปี 2562 รวม 77 พรรคการเมือง รวมวงเงินทั้งสิ้น 112,413,603.74 บาท โดยพรรคที่ได้รับเงินอุดหนุนมากที่สุด 4 อันดับ คือ พรรคประชาธิปัตย์ 16.8 ล้านบาท รองลงมาพรรคพลังประชารัฐ 12.7 ล้านบาท พรรคเพื่อไทย 12.6 ล้านบาท และพรรคอนาคตใหม่ 12.4 ล้านบาท ส่วนวงเงินอุดหนุนทั้ง 77 พรรค มีดังนี้

1. พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเงินอุดหนุน 16,838,239.43 บาท
2. พรรคประชากรไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,750,494.93 บาท
3. พรรคมหาชน ได้รับเงินอุดหนุน 198,433.25 บาท
4. พรรคความหวังใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 172,771.82 บาท
5. พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 204,189.06 บาท
6. พรรคเพื่อไทย ได้รับเงินอุดหนุน 12,654,136.50 บาท
7. พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้รับเงินอุดหนุน 982,143.89 บาท
8. พรรคชาติพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 1,191,977.38 บาท
9. พรรคแทนคุณแผ่นดิน ได้รับเงินอุดหนุน 67,259.62 บาท
10. พรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 2,048,763.34 บาท
11. พรรคอนาคตไทย ได้รับเงินอุดหนุน 53,070.35 บาท
12. พรรคภูมิใจไทย ได้รับเงินอุดหนุน 7,112,093.62 บาท
13. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ได้รับเงินอุดหนุน 79,491.59 บาท
14. พลังคนกีฬา ได้รับเงินอุดหนุน 121,438.70 บาท
15. พรรคเพื่อธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 495,641.13 บาท
16. พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 2,223,653.15 บาท
17. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้รับเงินอุดหนุน 611,482.07 บาท
18. พรรคพลังสหกรณ์ ได้รับเงินอุดหนุน 161,591.95 บาท
19. พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้รับเงินอุดหนุน 1,810,693.58 บาท
20. พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล ได้รับเงินอุดหนุน 384,710.94 บาท
21. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 943,079.84 บาท
22. พรรคไทรักธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 11,095,853.90 บาท
23. พรรคเสรีรวมไทย ได้รับเงินอุดหนุน 4,831,645.50 บาท
24. พรรครักษ์ธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 31,395.37 บาท
25. พรรคเพื่อชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 1,543,261.97 บาท
26. พรรคพลังประชาธิปไตย ได้รับเงินอุดหนุน 501,224.02 บาท
27. พรรคภราดรภาพ ได้รับเงินอุดหนุน 681,512.04 บาท
28. พลังไทยรักชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 650,820.23 บาท
29. พรรคเพื่อชีวิตใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 268,446.05 บาท
30. พรรครักท้องถิ่นไทย ได้รับเงินอุดหนุน 51,078.70 บาท
31. พรรคผึ้งหลวง ได้รับเงินอุดหนุน 59,337.79 บาท
32. พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย ได้รับเงินอุดหนุน 24,530.37 บาท
33. พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนได้รับเงินอุดหนุน 111,148.06 บาท
34. พรรคทางเลือกใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 766,115.17 บาท
35. พรรคมติประชา ได้รับเงินอุดหนุน 292,417.57 บาท
36. พรรคประชาภิวัฒน์ ได้รับเงินอุดหนุน 589,801.68 บาท
37. พรรคพลเมืองไทย ได้รับเงินอุดหนุน 356,445.90 บาท
38. พรรครวมใจไทย ได้รับเงินอุดหนุน 735,469.69 บาท
39. พรรคพลังธรรมใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 709,289.69 บาท
40. พรรคประชาชนปฏิรูป ได้รับเงินอุดหนุน 882,909.67 บาท
41. พรรคอนาคตใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 12,427,577.21 บาท
42. พรรคไทยธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 474,627.75 บาท
43. พรรคเพื่อนไทยได้รับเงินอุดหนุน 196,274.46 บาท
44. พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้รับเงินอุดหนุน 339,936.13 บาท
45. พรรครวมพลังประชาชาติไทยได้รับเงินอุดหนุน 2,439,420.88 บาท
46. พรรคสยามพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 430,996.09 บาท
47. พรรคเพื่อคนไทย ได้รับเงินอุดหนุน188,312.76 บาท
48. พรรคพลังปวงชนไทย ได้รับเงินอุดหนุน 3,290,439.67 บาท
49. พรรคพลังไทยรักไทย ได้รับเงินอุดหนุน 517,888.99 บาท
50. พรรคพลังชาติไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,015,449.23 บาท
51. พรรคประชาชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 1,192,205.24 บาท
52. พรรคแผ่นดินธรรม ได้รับเงินอุดหนุน 537,692.78 บาท
53. พรรคคลองไทย ได้รับเงินอุดหนุน 174,331.12 บาท
54. พรรคประชาธรรมไทย ได้รับเงินอุดหนุน 1,718,231.53 บาท
55. พรรคประชานิยม ได้รับเงินอุดหนุน1,116,038.21 บาท
56. พรรคพลังประชารัฐ ได้รับเงินอุดหนุน 12,748,840.16 บาท
57. พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้รับเงินอุดหนุน 1,043,008.26 บาท
58. พรรคไทยรุ่งเรือง ได้รับเงินอุดหนุน 54,142.32 บาท
59. พรรคพลังรัก ได้รับเงินอุดหนุน 72,991.96 บาท
60. พรรคชาติพันธุ์ไทย ได้รับเงินอุดหนุน 87,399.72 บาท
61. พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย ได้รับเงินอุดหนุน 109,723.80 บาท
62. พรรคพลังสังคม ได้รับเงินอุดหนุน 155,327.37 บาท
63. พลังแรงงานไทย ได้รับเงินอุดหนุน 437,856.16 บาท
64. พลังไทสร้างชาติ ได้รับเงินอุดหนุน 1,183,193.35 บาท
65. พรรคพลังศรัทธา ได้รับเงินอุดหนุน 164,441.37 บาท
66. พรรคพลังแผ่นดินทอง ได้รับเงินอุดหนุน 127,386.97 บาท
67. พรรคกลาง ได้รับเงินอุดหนุน 79,083.43 บาท
68. พรรคพลังเพื่อไทย ได้รับเงินอุดหนุน 15,536.86 บาท
69. พรรคประชาไทย ได้รับเงินอุดหนุน 131,807.45 บาท
70. พรรคกรีน ได้รับเงินอุดหนุน 176,521.52 บาท
71. พรรคพัฒนาประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุน 49,670.43 บาท
72. พรรคฐานรากไทย ได้รับเงินอุดหนุน 18,969.58 บาท
73. พรรคสามัญชน ได้รับเงินอุดหนุน 47,461.72 บาท
74. พรรคพลังครูไทย ได้รับเงินอุดหนุน 90,260.57 บาท
75. พรรคภาคีเครือข่ายไทย ได้รับเงินอุดหนุน 346,904.95 บาท
76. พรรคพลังไทยดี ได้รับเงินอุดหนุน 72,533.92 บาท
77. พรรคเพื่อไทยพัฒนา ได้รับเงินอุดหนุน 140,060.34 บาท
ที่มา: กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์