ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 คน

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้ง จิรนิติ หะวานนท์, วิรุฬห์ แสงเทียน, อุดม สิทธิวิรัชธรรม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

จากซ้ายไปขวา : จิรนิติ หะวานนท์ วิรุฬห์  แสงเทียน และอุดม สิทธิวิรัชธรรม

1 ส.ค.2562 กลุ่มงานโฆษกและวิเคราะห์ข่าว กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า วันนี้ (1 ส.ค.62) สุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานัดประชุมเพื่อลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง และมาตรา 12 วรรคสอง และระเบียบศาลฎีกา ว่าด้วยการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 จากผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั้งสิ้นจำนวน 6 คน คือ 

1.อุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา 2. ทวีป  ตันสวัสดิ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 3.วิรุฬห์  แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 4. จิรนิติ  หะวานนท์  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 5. ปริญญา  ดีผดุง  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 6. ชำนาญ  รวิวรรณพงษ์  ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับคะแนน 3 คนแรกและมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่มีอำนาจหน้าที่
เข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้แก่ 1.  วิรุฬห์ 2. อุดม และ 3. จิรนิติ 

ซึ่งศาลฎีกาจะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปยังวุฒิสภาเพื่อให้ ความเห็นชอบตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 วรรคแปด ต่อไป
 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์