โพลระบุคนมอง 'ภูมิใจไทย' ทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ ให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้อง

'ซูเปอร์โพล' เผยผลสำรวจคนมองพรรครัฐบาล 'ภูมิใจไทย' ทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้มากที่สุด ด้าน 'สวนดุสิตโพล' ชี้คนอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้อง ส่วนฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ

4 ส.ค. 2562 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พรรคการเมืองใด ใครทำตามสัญญา กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,074 ตัวอย่าง ดำเนินเก็บข้อมูลวันที่ 1-3 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่กำลังเริ่มทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชน พบว่า อันดับแรก หรือ ร้อยละ 40.7 ระบุ พรรคภูมิใจไทย เรื่อง กัญชาทางการแพทย์ และยกระดับ อสม. รองลงมาคือ ร้อยละ 33.3 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง ลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้ ร้อยละ 24.1 ระบุ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้เช่นกัน ร้อยละ 7.4 ระบุ พรรครวมพลังประชาชาติไทย เรื่อง แรงงาน ในขณะที่ร้อยละ 11.0 ระบุพรรคอื่นๆ เช่น พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา และพรรคอนาคตใหม่ เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง หลังรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อรัฐสภา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.9 เชื่อมั่นเหมือนเดิม ถึง เพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 37.1 เชื่อมั่นลดลง ถึง ไม่เชื่อมั่นเลยที่น่าพิจารณาคือ เกินครึ่งหรือร้อยละ 51.9 ระบุให้ระยะเวลารัฐบาลทำงาน 4 ปี เพื่อแก้เศรษฐกิจและเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน ในขณะที่ ร้อยละ 48.1 ระบุไม่ถึง 4 ปี 

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง องค์กรอิสระที่ประชาชนเชื่อมั่นทำประเทศชาติพ้นความขัดแย้ง พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 26.4 ระบุ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) รองลงมาคือ ร้อยละ 24.3 ระบุ ศาลรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 14.3 ระบุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 9.2 ระบุ ศาลปกติในกระบวนการยุติธรรม และร้อยละ 4.0 ระบุศาลปกครอง และร้อยละ 21.8 ระบุอื่น ๆ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และ อัยการ เป็นต้น

“ผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่า พรรคการเมืองที่ประชาชนได้รับรู้ว่าเป็นพรรคการเมืองที่กำลังเริ่มทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนอันดับแรกและรองๆ ลงไป ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ โดยพบด้วยว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เชื่อมั่นเหมือนเดิมถึงเพิ่มขึ้นมากที่สุดและเกินครึ่งที่ให้เวลาในการทำงานถึง 4 ปีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชน นอกจากนี้ เสียงของประชาชนเรื่องระยะเวลาทำงานของรัฐบาลสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต้องการทำให้ “การเมืองนิ่ง” และให้โอกาสรัฐบาลทำงานจนครบวาระถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจากปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเสียก่อน เพราะข้อมูลโพลล่าสุดพบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 60 ไม่ยอมรับรัฐบาลโกงโดยเด็ดขาดถึงแม้ตนเองจะได้รับส่วนแบ่งก็ตาม” ผศ.ดร.นพดล กล่าว

'สวนดุสิตโพล' ชี้คนอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้อง ส่วนฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ

ด้าน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1,902 คน ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-3 ส.ค. 2562 หัวข้อ "ฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร จึงจะถูกใจประชาชน" สรุปได้ดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า ฝ่ายรัฐบาลต้องทำอย่างเร่งด่วน
- อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ปากท้องของประชาชน 76.98% เพราะเศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายค้าขายลำบาก ควรเร่งช่วยเหลือประชำชนอย่างจริงจังฯลฯ
- อันดับ 2 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 30.25% เพราะเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน มีหนี้สิน ขายไม่ได้กำไร ถูกเอารัดเอาเปรียบ อยากให้ช่วยพยุงราคากระตุ้นการส่งออก ฯลฯ
- อันดับ 3 การทุจริตคอร์รัปชั่น ประพฤติมิชอบ 27.43% เพราะ การทุจริตยังมีอยู่ในสังคมไทยเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก แก้ไขยำก ทำให้ประเทศไม่พัฒนาผู้ที่กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย 
- อันดับ 4 การบริหารประเทศ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 26.64% เพราะต้องการเห็นผลงานที เป็นรูปธรรม ประเทศจะได้เจริญก้ำวหน้ำ มั่นคง พัฒนาต่อเนื่อง ไม่สูญเสียงบประมำณโดยเปล่าประโยชน์ 
- อันดับ 5 ปฏิรูปการศึกษา 16.14% เพราะ อยากให้ประเทศเจริญก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตราฐาน แข่งขันกับต่างชาติได้ยังมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาส

2. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า ฝ่ายค้านต้องทำอย่างเร่งด่วน
- อันดับ 1 ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 51.88% เพราะเป็นคานอำนาจไม่ให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไป เพือความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้ำที ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน
- อันดับ 2 ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 49.57% เพราะ เป็นการนำความมรู้ความสามรถช่วยกันพัฒนาประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาบ้านเมือง เน้นประโยชน์ของประชำชนเป็นหลักฯลฯ
- อันดับ 3 ตรวจสอบการใช้งบประมาณ การทุจริตในโครงการต่างๆ 21.10% เพราะรัฐบาลมีกำรกู้เงินและใช้งบประมาณจำนวนมาก อยากให้มีการตรวจสอบความโปร่งใส ป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ
- อันดับ 4 ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมายต่าง ๆ 15.46% เพราะอยากให้กฎหมายเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ป้องกันการหาประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมาย
- อันดับ 5 การสร้างความสามัคคี ปรองดอง 10.55% เพราะ ต้องกำรให้สถาณการณ์บ้านเมืองสงบสุข ทุกคนรักและเข้าใจกัน รับฟังความเห็นที่แตกต่าง ทำให้บ้ารเมืองเจริญก้าวหน้า

3. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่ควรทำอย่างยิ่ง
- อันดับ 1 เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 50.79%
- อันดับ 2 ใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เกินความจำเป็น 24.21%
- อันดับ 3 การวางตนในสภาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี 15.41%
- อันดับ 4 ออกนโยบายที่กระทบต่อประชาชน เช่น การขึ้นภาษีการขึ้นราคาสินค้าและบริการ 14.78%
- อันดับ 5 ไม่ดำเนินงานตามนโยบาย ไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เช่น การขึ้นค่าแรง 7.23%

4. สิ่งที่ประชาชนเห็นว่า ฝ่ายค้านไม่ควรทำอย่างยิ่ง
-อันดับ 1 การทุจริต ทำให้ประเทศชาติเสียหาย 34.68%
-อันดับ 2 การอภิปรายที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เคารพกฎระเบียบของรัฐสภา 33.62%
- อันดับ 3 การค้านทุกเรื่องโดยไม่ฟังเหตุผล มีอคติ 27.02%
-อันดับ 4 สร้างความแตกแยกในสังคม ปลุกระดมทางความคิด 14.47%
- อันดับ 5 นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ปล่อยข่าวเท็จ 11.28%

5. สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด
- อันดับ 1 ปัญหาปากท้อง ของแพง คนตกงาน ว่างงาน เงินไม่พอใช้ 79.64%
- อันดับ 2 ความขัดแย้งทางการเมือง แตกแยก ขาดความสามัคคี 35.07%
- อันดับ 3 การก่อเหตุร้าย วางระเบิด 22.06%
- อันดับ 4 กฎหมายไม่มีความยุติธรรม เหลื่อมล้ า 16.52%
- อันดับ 5 เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำ 14.25%

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์