65 เอ็นจีโอ-ภาคปชช. ร่อน จม.เปิดผนึกค้านตั้ง กรรมการสิทธิฯ ชุดชั่วคราวเพิ่มเติม ย้ำต้องสรรหา กสม.ใหม่โดยเร็ว

หลัง 'คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดชั่วคราว' ลาออกไปจนเหลืออยู่ 3 คน 65 องค์กร นำโดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ร้องประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดยุติการแต่งตั้ง กสม.ชุดชั่วคราวเพิ่มเติม และควรเร่งดำเนินการสรรหา กสม.ใหม่โดยเร็ว หวังฟื้นความเชื่อมั่น กสม.ของไทยต่อสากล

7 ส.ค.2562 จากกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.)ชุดชั่วคราวได้ลาออกไปจนเหลืออยู่ 3 คน คือ วัส ติงสมิตร ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง และต่อมา วัส ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่าจะลงนามในหนังสือด่วนที่จะมีถึงประธานศาลฎีกา และประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อคัดเลือก กสม.ขึ้นมาทำหน้าที่ชั่วคราวระหว่างการสรรหา กสม.ชุดใหม่ นั้น

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า วานนี้ องค์กรภาคประชาชนและพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ นำโดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 65 องค์กร พร้อมด้วย 24 บุคคล ออกจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดยุติการแต่งตั้ง กสม.ชุดชั่วคราวเพิ่มเติม และควรเร่งดำเนินการสรรหา กสม.ใหม่โดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเพื่อฟื้นความเชื่อมั่น กสม.ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป หลังจากที่ถูกลดสถานะให้อยู่ในกลุ่ม B 

โดยจดหมายเปิดผนึกมีดังนี้ :             

 

ขอให้ยุติการแต่งตั้งเพิ่มคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดชั่วคราว  

วันที่ 6  สิงหาคม 2526

เรื่อง   ขอให้ยุติการแต่งตั้งเพิ่มคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดชั่วคราว

เรียน   ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด

สืบเนื่องจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดชั่วคราวได้ลาออกไปจนเหลืออยู่สามคน คือ นายวัส ติงสมิตร นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง และต่อมานายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่าจะลงนามในหนังสือด่วนที่จะมีถึงประธานศาลฎีกา และประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้นมาทำหน้าที่ชั่วคราวระหว่างการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดใหม่ นั้น

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) องค์กร และบุคคลผู้มีชื่อข้างท้ายนี้ เห็นว่าโดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2560 มุ่งหมายให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งมาก่อนต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เพื่อให้การสรรหาและการตั้งคณะกรรมชุดใหม่เป็นไปตามหลักการปารีส ว่าด้วยสถานะของสถาบันแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบกับประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นประธานและกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยตรง และกำลังดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่ในเวลานี้ จึงควรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยเร่งดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใหม่  อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มาตรา 20 วรรคสี่กำหนดว่าแม้เหลือกรรมการอยู่เพียง 3 คนไม่ถึง 4คนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แต่เฉพาะการที่จำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลสมควรแต่อันใดที่จะใช้บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดชั่วคราวให้ครบจำนวน 7 คน ตามข้อเสนอของประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดชั่วคราว ที่ประสงค์จะยืดเวลาคณะกรรมชุดชั่วคราวออกไปอีก และอาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบุคคลหาใช่การยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนแต่ประการใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) องค์กร และบุคคลผู้มีชื่อข้างท้ายนี้ จึงขอเรียกร้องให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดยุติการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดชั่วคราวเพิ่มเติม และควรเร่งดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใหม่โดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทย ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป หลังจากที่ถูกลดสถานะให้อยู่ในกลุ่ม B  สามารถส่งเอกสาร เข้าร่วมประชุมได้ แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้  เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ในการประชุมในระดับภูมิภาคและนานาชาติ                 

ขอแสดงความนับถือ        

รายชื่อองค์กร                                            

1.       สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)

2.       สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน(สนส.)

3.       มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

4.       มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

5.       มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

6.       สถาบันชุมชนอีสาน

7.       มูลนิธิเพื่อการบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการ(ประเทศไทย)

8.       มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

9.       มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

10.   สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

11.   มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

12.   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

13.   มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

14.   มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

15.   สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก

16.   สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค 

17.   สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสมุทรสงคราม

18.   กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

19.   มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก

20.   คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์

21.   เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน

22.   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ขอนแก่น

23.   คณะกรรมการประสานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน(กป.อพช.ภาคอีสาน)

24.   กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

25.   มูลนิธิเพื่อการบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการ(ประเทศไทย)

26.   สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม(สสป.)

27.   สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

28.   ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.)

29.   โครงการทามมูล

30.   สมาคมคนทาม

31.   สถาบันพัฒนาพลังสังคม

32.   ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

33.   คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)

34.   ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา

35.   สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม

36.   มูลนิธิเพื่อนหญิง

37.   เครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

38.   มูลนิธิสระแก้วสีเขียว

39.   ศูนย์ประสานงานชุมชนจังหวัดระยอง 

40.   เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา

41.   กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต

42.   สมาคมพหุภาคีพัฒนาประชาสังคมจันทบุรี 

43.   ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี

44.   เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

45.  สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(สคส.)

46.   เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี

47.   สมาคมพลเมืองอาสาพัฒนาปราจีนบุรี

48.   เครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก  8  จังหวัดภาคตะวันออก

49.   กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC  Watch)

50.   สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา

51.   มูลนิธิบ้านสบาย

52.   มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

53.   มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

54.   สมัชชาประชาชนฅนเหนือล่าง

55.   สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก

56.   ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดฉะเชิงเทรา     

57.   สมาคมผู้บริโภคสงขลา

58.   เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้                   

59.   สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด

60.  มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

61. มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

62.  มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

63. มูลนิธิเอ็มพลัส

64. สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)

65. มูลนิธิบูรณะนิเวศ 

รายชื่อบุคคล

1.       นายพงศ์ธร จันทร์เลื่อน

2.       นายจำนงค์ จิตรนิรัตน์

3.       นางสาวสุภาวดี เพชรรัตน์

4.       นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ

5.       นายสุวิทย์  กุหลาบวงษ์

6.       นายขรรค์เพชร ชายทวีป

7.       นายประพจน์ ศรีเทศ

8.       นางสาวอนุสรณ์ ไชยพาน

9.       นายวีรบูรณ์ วิสารทสกุล

10.   นายวิเชียร ศรีลูกหว้า

11.   นางสาวพรรณี เสมอภาค

12.   นายมานพ คีรีภูวดล

13.   นายสุธีร์ รัตนะมงคลกุล

14.   รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ

15.   นางวณี บางประภา

16.   นายประกาศ เรืองดิษฐ์

17.   นายสมบูรณ์ คำแหง

18.   นายโอฬาร อ่องฬะ

19.   นายสมิทธิ์ เย็นสบาย

20.   นายเสน่ห์  วิชัยวงษ์

21.   นางกรรณิกา  ควรขจร

22.   นายวีรวัธน์  ธีรประสาธน์

23. นายวันชัย บุญประชา

24. นายสาวิทย์ แก้วหวาน

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์