‘ตัวแทนผู้เสียหายทัวร์ ELC’ เสนอหลักเกณฑ์และขอให้มีการแก้ไขทบทวนกฎหมายปัญหาทัวร์ผิดกฎหมาย

จากการกระทำของบริษัท อีแอลซี กรุ๊ป จํากัด บริษัททัวร์ที่เคยเป็นข่าวว่ามีการโฆษณาขายโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยไม่ได้แจ้งรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ก่อนมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า ซึ่งการโฆษณาโปรแกรมนั้นอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และ มาตรา 27 อีกทั้งบริษัทฯ ทราบดีอยู่แล้วว่าการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้านั้นไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อาจจะเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ประกอบกับขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายอาจล่าช้า ไม่สามารถตรวจสอบและดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้ทัน จึงทำให้นักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนั้น

ล่าสุด บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าว เมื่อเกิดปัญหาแล้วกลับไม่ต้องรับโทษ ขณะที่ประชาชนที่เป็นสมาชิกนั้น หากได้รับความเสียหายจะต้องไปร้องเรียนที่หน่วยงานอื่น หรือต้องดำเนินการฟ้องคดีเอง ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับผู้เสียหาย และอาจไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้หากผู้กระทำผิดหลบหนีด้วย

โดยเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 ที่กรมการท่องเที่ยว (กทท.) เขตปทุมวัน ตัวแทนผู้เสียหายที่ซื้อโปรแกรมทัวร์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ กับ บริษัท อีแอลซี กรุ๊ป จำกัด และนางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เข้ายื่นหนังสือขอให้พิจารณาทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต่อนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นแนวทางให้กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล นำไปพิจารณาทบทวนและแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้ซ้ำอีก และให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการด้วยความสุจริต โดยมีข้อเสนอ ดังนี้

1. ขอให้กรมการท่องเที่ยวมีนโยบายและมาตรการคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรมหรือใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวให้ได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการเยียวยา กรณีได้รับความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจทันที โดยไม่ต้องรอให้มีการสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือต้องไปดำเนินการร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น หรือต้องฟ้องคดีเอง 

2. ขอให้เพิ่มหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตที่ต้องมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและดำเนินการจัดนำเที่ยวประกอบในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เช่น การจัดโปรแกรมทัวร์การท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อของบริษัท เป็นต้น และขอเสนอให้มีการตรวจสอบวิธีการดำเนินว่าเป็นไปตามที่ขออนุญาตหรือไม่ มีข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาหรือไม่ และเสนอให้เป็นมาตรการในการต่อใบอนุญาตการประกอบธุรกิจด้วย

3. ขอให้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์การวางหลักประกัน โดยพิจารณาจาก ข้อ 2 เนื่องจากการจัดนำเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า ซึ่งปัญหาที่พบจากบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด คือ การนำเงินหลักประกันมาชดเชยเยียวยาผู้เสียหายแต่ไม่เพียงพอ จึงทำให้ผู้เสียหายบางรายไม่ได้รับการเยียวยา และหากกำหนดให้ใช้หลักประกันเพื่อเยียวยาความเสียหาย ขอเสนอให้มีการเรียกเก็บเงินสบทบจากผู้ประกอบธุรกิจเพิ่ม 

4. ขอให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมการท่องเที่ยวออกสู่สาธารณะ กรณี เรื่องร้องเรียนธุรกิจท่องเที่ยว ผู้นำเที่ยว มัคคุเทศก์ และการถูกพักใบอนุญาตและถูกเพิกถอนใบอนุญาตทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและเป็นข้อมูลประกอบก่อนมีการตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยว และขอให้มีระบบการตรวจสอบข้อมูลที่เข้าถึงและอ่านง่าย 

และ 5. ขอให้มีภาคประชาชนผู้เสียหายหรือองค์กรผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์มาตรฐานการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำแบบเดิม

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอที่เสนอมานั้น อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่จะรับข้อมูลที่เสนอมาทั้งหมดเพื่อนำมาผลักดันต่อไป ส่วนข้อมูลที่ผู้เสียหายได้แจ้งมาที่ กทท. เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าว เช่น เอกสารที่ได้นำมาให้กับผู้ที่ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวลงลายมือชื่อหลังจากที่ธุรกิจของตัวเองถูกพักใบอนุญาต ซึ่งมีการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ หรือ แอพลิเคชัน จะถูกกำกับด้วย พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ที่อยู่ในกำกับของ กทท. ซึ่งก็ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ แต่หากมีการแก้ไขปรับปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. เมื่อไร คิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้จะลดลงและไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน 

นางสาววันทนา กล่าวอีกว่า ในข้อเสนอเรื่องการประชาสัมพันธ์ มีการทำข้อมูลเชิงรุกออกมาหลายเรื่อง แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำข้อมูลออกมาเพื่อเผยแพร่ ซึ่ง กทท. มีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ หรือควรระมัดระวังเรื่องใดบ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวเกิดขึ้นมาก่อนที่ กทท. ยังไม่ถูกจัดตั้งขึ้นมา จึงพบข้อบกพร่องในหลายเรื่อง ซึ่งเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากในการที่มูลนิธิฯ และกลุ่มผู้เสียหายเข้ามายื่นข้อเสนอ เนื่องจากตอนนี้กำลังจะมีการปรับแก้ไข พ.ร.บ. นี้ เพื่อให้สามารถคุ้มครองนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น และจะมีการนำข้อเสนอที่เสนอมาพิจารณาปรับใช้ให้มากที่สุด รวมทั้งจะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิฯ และผู้บริโภคที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายได้

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์