สพฉ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตั้งเป้าสร้างมาตรฐาน 'ผู้ป่วยรอด บุคลากรปลอดภัย สังคมไทยมั่นคง'

สพฉ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม ผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) ตั้งเป้าสร้างมาตรฐาน 'ผู้ป่วยรอด บุคลากรปลอดภัย สังคมไทยมั่นคง' 

24 ส.ค. 2562 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม ผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) ระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค. 2562 ณ ห้องประชุมแม่น้ำแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. ระบุว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการเตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) ซึ่งเป็นระบบที่มีแนวคิดการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการที่อยู่ในระบบของประเทศไทย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพระดับสากลแห่งประเทศไทย (TITC) มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์กฎหมายศรีปทุม เพื่อกำหนดและพัฒนา TEMSA ตั้งแต่ 
ปี 2557 โดยเปรียบเทียบมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล มาปรับและพัฒนาหน่วยงานที่ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และบุคลากรที่ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใน ปี 2561-2562 ได้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินตนเอง จากการอ้างอิงหลักการและมาตรฐานที่ดำเนินการได้อย่างดีแล้วในต่างประเทศ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการแพทย์ฉุกเฉินไทย ผ่านกระบวนการทดลองในพื้นที่นำร่อง การชี้แจง รับฟังความคิดเห็น และประชาพิจารณ์ และปรับปรุงแบบประเมินให้เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยและนำมาประชาสัมพันธ์ให้หน่วยปฏิบัติการที่มีอยู่ทั่วประเทศประเมินตนเอง ตั้งแต่ เม.ย. 2562 เป็นต้นมา

การเตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Thai Emergency Medical Service Accreditation : TEMSA) ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานระดับสากล แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป มหาวิทยาลัย รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน โดยมีผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กว่า 80 คน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และพนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน มาร่วมระดมสมองและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และคาดหวังว่าจะเป็นการพัฒนา ผู้เยี่ยมสำรวจในการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย สำหรับการเป็น ครู ก ในปี 2563 และขยายผลผู้เยี่ยมสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปี 2564

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวย้ำอีกว่า สำหรับการประเมินตนเองในระบบ TEMSA เป็นเหมือนแบบประเมินที่ให้หน่วยปฏิบัติการได้ประเมินตัวเองเพื่อการพัฒนาและยกระดับการบริการของหน่วยงานตน อีกทั้งยังจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบที่เอื้อต่อการทำงานให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ด้วยเป้าหมายที่มุ่งหวัง ให้ “ผู้ป่วยรอด บุคลากรปลอดภัย สังคมไทยมั่นคง” ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรายสามารถเข้าถึงและได้รับการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต และทุพพลภาพ ขณะที่หน่วยปฏิบัติการต้องได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นในการที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น ได้รับการรับรองพาหนะการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการสนับสนุนเงินชดเชยการปฏิบัติการ ได้รับการรับรองเพื่อขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารจากกสทช. และได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายรวมถึงสวัสดิการต่างๆ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้หน่วยปฏิบัติการ ให้ได้รับการยอมรับยกย่องในการปฏิบัติงาน และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน เพื่อให้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับและยั่งยืน อีกด้วย
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์