โพลระบุประชาชน 51.48% ประทับใจ ส.ส. 'ตั้งใจทำงาน' แต่ 48.39% ผิดหวัง 'เล่นการเมืองแบบเก่า'

'สวนดุสิตโพล' เผยผลสำรวจ 51.48% ประชาชนประทับใจ ส.ส. มีความตั้งใจในการทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี แต่ 48.39% ค่อนข้างผิดหวังกับเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ มัวแต่ทะเลาะกัน กล่าวหา ใส่ร้าย โจมตีกันไปมา ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี 'นิด้าโพล' ชี้ประชาชนกว่า 65% หนุนสร้าง 'สนามบินนครปฐม'

15 ก.ย.2562 จากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 และ กกต.ประกาศรับรองรายชื่อ ส.ส.อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ 5 เดือนที่ประชาชนคนไทยได้ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาทำงานเป็นผู้แทน เป็นปากเป็นเสียง รวมถึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน 'สวนดุสิตโพล' มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,233 คน ระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย. 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. สิ่งที่ประชาชนประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือ
อันดับ 1 มีความตั้งใจในการทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี 51.48%
อันดับ 2 มีแนวคิดใหม่ ๆ มีนโยบายที่น่าสนใจ 28.35%
อันดับ 3 เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน 22.96%
อันดับ 4 เป็นคนรุ่นใหม่ เป็น ส.ส.หน้าใหม่ ไฟแรง 21.22%
อันดับ 5 มาจากการเลือกตั้ง จากเสียงของประชาชนโดยตรง 17.57%

2. สิ่งที่ประชาชนไม่ประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือ
อันดับ 1 ไม่รักษาสัญญา ไม่ทำตามนโยบาย 40.98%
อันดับ 2 ทะเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้ง แตกแยก 29.69%
อันดับ 3 อภิปรายไม่สร้างสรรค์ ไม่ควบคุมอารมณ์ 26.64%
อันดับ 4 แย่งชิงตำแหน่งทางการเมือง เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง 14.34%
อันดับ 5 คุณสมบัติไม่เหมาะสม ประวัติไม่ดี 12.21%

3. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด คือ
อันดับ 1 มีผลงานให้เห็น มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน 39.59%
อันดับ 2 พัฒนาประเทศ จังหวัด ชุมชนให้เจริญก้าวหน้า 30.46%
อันดับ 3 ดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชน ทำให้อยู่ดี กินดี 22.03%
อันดับ 4 รักษาสัญญา ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ 18.76%
อันดับ 5 เป็นปากเป็นเสียงของประชาชน ปกป้องสิทธิของประชาชน 15.49%

4. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้กับ ส.ส. จะสมหวังหรือไม่
อันดับ 1 ค่อนข้างผิดหวัง 48.39% เพราะเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ มัวแต่ทะเลาะกัน กล่าวหา ใส่ร้าย โจมตีกันไปมา ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ฯลฯ
อันดับ 2 ผิดหวัง 31.07% เพราะคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ทำเพื่อประชาชน ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ฯลฯ
อันดับ 3 ค่อนข้างสมหวัง 17.86% เพราะเป็นกันเอง ใกล้ชิดประชาชน ลงพื้นที่พบปะพูดคุย เข้าถึงประชาชน รับฟังความคิดเห็น  ฯลฯ
อันดับ 4 สมหวัง 2.68% เพราะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหา ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน ฯลฯ

5. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง ส.ส. ณ วันนี้ คือ 
อันดับ 1 ควรตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ 48.14%
อันดับ 2 ทำงานใกล้ชิด ลงพื้นที่ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 25.45%
อันดับ 3 เป็นผู้แทนที่ดี ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ 23.45%
อันดับ 4 ไม่สาดโคลนกันไปมา ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง 19.26%
อันดับ 5 เปิดใจ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งแก้ไข 16.30%

'นิด้าโพล' ชี้ประชาชนกว่า 65% หนุนสร้าง 'สนามบินนครปฐม'

ด้านศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง 'สนามบินนครปฐม' ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 – 13 ก.ย. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่จะสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ    การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 62.53 ระบุว่าไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน ขณะที่ร้อยละ 37.47 ระบุว่าเคยเดินทางด้วยเครื่องบิน ด้านการใช้สนามบินในการเดินทาง ของผู้ที่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 87.84 ระบุว่าเคยใช้สนามบินดอนเมือง ขณะที่ร้อยละ 59.75 ระบุว่าเคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ และร้อยละ 3.56 ระบุว่าเคยใช้สนามบินอื่น ๆ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 65.28 ระบุว่าเห็นด้วยเพราะทำให้คนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางไปใช้บริการสนามบินได้สะดวกขึ้น ขณะที่บางส่วนระบุว่าเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 18.54 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเพราะยังไม่จำเป็น สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ ยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้ดีอยู่ ขณะที่บางส่วนเห็นว่าควรที่จะปรับปรุงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิให้ดีขึ้นกว่าเดิมมากกว่า ร้อยละ 14.45 ระบุว่า เฉย ๆ ยังไงก็ได้ และร้อยละ 1.73 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการมีสนามบินนครปฐม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.86 ระบุว่านายทุนนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน รองลงมาร้อยละ 37.00 ระบุว่าชาวจังหวัดนครปฐม ร้อยละ 36.61 ระบุว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ร้อยละ 30.71 ระบุว่าประเทศไทย ร้อยละ 29.69 ระบุว่าธุรกิจท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ร้อยละ 2.12 ระบุว่า ไม่มีใครได้ประโยชน์ ร้อยละ 1.49 ระบุว่าอื่นๆ ผู้ที่ใช้บริการสนามบิน ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และร้อยละ 6.05 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์