'พงศกร' เผย 'ร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ฉบับพรรคอนาคตใหม่' ผ่านเฟสบุ๊ค

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ฉบับพรรคอนาคตใหม่ ผ่านเฟสบุ๊ค เลิกเกณฑ์ทหาร-รด. มาเป็นระบบสมัครใจ 


พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (แฟ้มภาพประชาไท)

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ฉบับพรรคอนาคตใหม่ ผ่านเฟสบุ๊คพงศกร รอดชมภู โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหารใหม่ เราใช้รับสมัครตั้งแต่อายุ 18 ปีเหมือนสหรัฐฯ ทำงานได้จนถึงผู้บังคับกองพันอายุไม่เกิน 46 ปีบริบูรณ์ ยกเลิก รด. เพิ่มความเข้มข้นการฝึกให้เป็นมาตรฐานเดียว ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เรียนรู้ประชาธิปไตยและมีมาตรฐานการทำงานเหมือนประเทศที่ใช้แบบธรรมเนียมทหารแบบสากล เพิ่มสวัสดิการ เงินเดือน ทุนการศึกษาและทุนประกอบอาชีพเมื่อปลดให้อย่างพอเพียงที่จะยืนเคียงบ่า เคียงไหล่กับทหารต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันตกได้

เราไม่อาจเขียนสิ่งที่ปรารถนาลงไปได้หมด ต้องรอปรับอีกครั้งหากได้เป็นรัฐบาล

ลองพิจารณาดูครับ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีสิทธิสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ )
(๒) กำหนดให้การรับสมัครและการบรรจุบุคคลเป็นทหารกองประจำการ ให้บรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยผู้ได้รับการบรรจุเป็นทหารกองประจำการมีกำหนดคราวละห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง อายุของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่เกินสี่สิบปีบริบูรณ์ ทหารกองประจำการที่อยู่ครบกำหนดมีสิทธิสมัครเป็นทหารกองประจำการต่อได้อีกหนึ่งครั้ง ระยะเวลาไม่เกินห้าปี โดยครองชั้นยศได้ไม่เกินสิบโทกองประจำการ ทหารกองประจำการ เมื่อได้รับการแต่งตั้งครบห้าปีมีสิทธิสมัครแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการทหารชั้นประทวนและข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรตามลำดับทุกห้าปี โดยครองชั้นยศสูงสุดได้ ไม่เกินพันโทและเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบสี่สิบหกปีบริบูรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘)
(๓) กำหนดให้ทหารกองประจำการได้รับเงินเดือน สวัสดิการ และในกรณีที่ปลดจากทหารกองประจำการ มีสิทธิได้รับการประกันชีวิต ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงครอบครัวและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของทหารกองประจำการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่ทหารกองประจำการปลดประจำการก่อนครบกำหนดห้าปีอันเนื่องมาจากการลาออก ไล่ออก หรือเหตุอื่นใดอันไม่ได้เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว (เพิ่มมาตรา ๘ ทวิ)
(๔) กำหนดให้กรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าอาจเกิดสงครามในระยะเวลาอันใกล้ ให้คณะรัฐมนตรี ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกระดมพลให้ทหารกองเกินซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ การเรียกระดมพลให้กำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินหนึ่งปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙)
(๕) กำหนดให้วันเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้นับแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำการโดยเมื่ออยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดแล้ว และกำหนดรายละเอียดกรณีอยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดแล้ว ได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทใดบ้าง (เพิ่มมาตรา ๙ ทวิ)
(๖) กำหนดให้บุคคลซึ่งเข้ารับราชการเป็นทหารประจำการต้องฝึกวิชาทหารเพื่อปฏิบัติราชการ หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและระดมพล ในกรณีที่อาจเกิดสงครามและกำหนดให้บุคคลผู้เข้ารับราชการเป็นทหารประจำการ ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นใดนำไปให้ทหารกองประจำการทำงานในลักษณะที่เป็นงานรับใช้ส่วนตัว และกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หากมีการไม่ปฏิบัติตามและผู้ฝ่าฝืนเป็นข้าราชการ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (เพิ่มมาตรา ๙ ตรี)
(๗) กำหนดให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เมื่อมีอายุย่างเข้าสิบแปดปีในพุทธศักราชใด ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชนั้น การลงบัญชีทหารกองเกินอาจทำได้ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจะไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน ถ้าไม่มีผู้แจ้งแทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖)
(๘) กำหนดให้แก้ไขชื่อหมวด ๔ และ หมวด ๕ เป็นดังนี้ หมวด ๔ การเรียกคนเข้ากองประจำการในกรณีที่มีการเรียกระดมพล และ หมวด ๕ การตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการในกรณีที่มีการเรียกระดมพล
(๙) กำหนดให้เพิ่มหมวด ๕ ทวิ การคัดเลือกและบรรจุคนเป็นทหารกองประจำการ
(๑๐) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้บัญชาการกองพล เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกและคณะกรรมการชั้นสูง และคณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่กำหนดวิธีการการทดสอบ การทดสอบต้องประกอบด้วยการทดสอบทางร่างกายและวิชาการ ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (เพิ่มมาตรา ๓๗ ทวิ)
(๑๑) กำหนดให้ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในท้องที่แต่ละจังหวัด เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เพิ่มมาตรา ๓๗ ตรี)
(๑๒) กำหนดให้ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งคณะกรรมการชั้นสูงที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัด โดยคณะกรรมการชั้นสูงมีอำนาจพิจารณาตัดสินกรณีที่มีคำร้องตามมาตรา ๓๗ ฉ หรือกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างกรรมการคัดเลือกซึ่งทำคำชี้แจงเสนอขึ้นมา ให้คำตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงให้เป็นที่สุด(เพิ่มมาตรา ๓๗ จัตวา)
(๑๓) กำหนดหน้าที่ให้นายอำเภอท้องที่ที่มีการตรวจเลือกปฏิบัติการในการทำหน้าที่คัดเลือกทหาร (เพิ่มมาตรา ๓๗ เบญจ)
(๑๔) กำหนดให้ผู้ที่สมัครคัดเลือกเข้ากองประจำการหากเห็นว่า คณะกรรมการคัดเลือกตัดสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรม ก็ให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงในท้องที่ได้ ในกรณียังเห็นว่าคำตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูงไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรมให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๓๗ ทวิ วรรคหนึ่ง (เพิ่มมาตรา ๓๗ ฉ)
(๑๕) กำหนดให้บรรดาทหารกองประจำการที่รับราชการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้รับราชการต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดปลดประจำการตามพระราชบัญญัตินี้ (เพิ่มมาตรา ๕๐ ทวิ)
(๑๖) บรรดาทหารกองเกิน ทหารกองหนุน ประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (เพิ่มมาตรา ๕๐ ตรี)
(๑๗) กำหนดให้บุคคลใดกระทำความผิดก่อนวันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดถ้าถูกควบคุมตัวอยู่ระหว่างสอบสวนหรือถูกจำคุกให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป (เพิ่มมาตรา ๕๐ จัตวา)

เป็นเพียงร่างเท่านั้น ยังต้องรับฟังเสียงประชาชนต่อไปครับ

พล.ท.พงศกร รอดชมภู

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์