ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 นครปฐม

28 ก.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง 

มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

กกต.กำหนดเลือกตั้งใหม่นครปฐม 23 ต.ค. 2562 นี้

วันเดียวกันนี้ (28 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกข่าวแจกประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขต 5 เป็นวันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ในวันจันทร์ที่ 30 ก.ย. - วันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ส่วนการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. ได้กำหนดไว้ 3 ข้อคือ 1. พรรคการเมืองที่ประสงค์จะผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดนั้น

ข้อที่ 2 การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนแหน่งที่ว่างจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด พรรคการเมืองต้องสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาที่กฎหมายกำหนดและการสรรหา ให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น และข้อที่ 3 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบ ที่สำนักงาน กกต. กำหนด

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กำหนดให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท และผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงภายใน 90 วัน นับจำกวันเลือกตั้ง

และการหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 68 (2)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์