หอศิลปกรุงเทพฯ แจงไทม์ไลน์ปม ผอ. ไม่ผ่านการประเมิน

หลังคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ถูกเรียกร้องให้เปิดเผยรายงานประเมินผลของ อดีต ผอ. ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ล่าสุดหอศิลปกรุงเทพฯ ออกแถลงการณ์ถึงลำดับเหตุการณ์การประเมินผล

ภาพ ชยันต์ ไชยพร ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ผ่าน ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ โดยเรียกร้องให้เปิดเผยรายงานประเมินผลของ อดีต ผอ. ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา

11 ต.ค.2562 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 ต.ค ที่ผ่านมา ฉัตรวิชัย พรหมทัตเวที กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้พบตัวแทนที่มายื่นหนังสือขอให้เปิดเผยผลการประเมินของอดีตผู้อำนวยการหอศิลปกรุงเทพฯ ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ และรับมอบหนังสือถึงคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งนี้หอศิลปกรุงเทพฯ ขอส่งข้อมูลลำดับเหตุการณ์ที่ ฉัตรวิชัย ได้กล่าวในวันดังกล่าว ออกมาในรูปของแถลงการณ์จากหอศิลปกรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ได้รับการสรรหาให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นสัญญาการจ้างงานแบบมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ( ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 และให้มีการต่อสัญญาออกไปอีก 1 ปี (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562)และได้ชี้แจงรายละเอียดผลการประเมินและข้อควรปรับปรุงให้ ผศ.ปวิตร ทราบ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 และได้ชี้แจงรายละเอียดผลการประเมินและข้อควรปรับปรุงให้ ผศ.ปวิตร ทราบ

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ ) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

5. วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ ทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการหอศิลปฯ ที่ประชุมได้อภิปรายหารือและมีมติมอบให้กรรมการสองท่านเป็นตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ แจ้งผลการประเมินและหารือถึงแนวทางที่ดีที่สุดต่อหอศิลปกรุงเทพฯ และผู้อํานวยการหอศิลปฯ

6. วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มูลนิธิหอศิลปฯ ได้มอบเอกสารแจ้งผลการประเมิน เอกสารระบุไม่ต่อสัญญาและดําเนินการแจ้งล่วงหน้า 30 วัน โดยให้มีผลยุติการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการหอศิลปฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้อํานวยการหอศิลปฯ ทราบผลการประเมิน การไม่ต่อสัญญา ลงนามรับทราบ

7. วันที่ 4 กันยายน 2562 ตัวแทนกรรมการสองท่านหารือร่วมกับ ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดต่อหอศิลปกรุงเทพฯ และผู้อํานวยการหอศิลปฯ ในเรื่องของระยะเวลาการทํางานและค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อได้ผลการหารือร่วมกัน ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ นํามาเสนอคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ พิจารณาเป็นมติเห็นชอบตามข้อเสนอของผศ.ปวิตร

8. วันที่ 21 กันยายน 2562 เลขานุการมูลนิธิฯ มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ เห็นชอบ ตามข้อเสนอของผศ.ปวิตร ที่ได้หารือร่วมกัน

9. วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้อํานวยการหอศิลปฯ ผศ.ปวิตร กลับ ไม่เห็นชอบข้อตกลงและมีหนังสือขอยุติการทํางานในวันที่ 30 กันยายน 2562

10. การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และการประชุมวาระสืบเนื่องในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปให้เชิญ ผศ.ปวิตร มาเพื่อชี้แจงและรับทราบรายละเอียดผลการประเมิน ทั้งนี้ที่ประชุมมอบผู้แทนกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ และคณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการจนเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ขอเรียนเพิ่มเติมดังนี้

  • ผู้แทนกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการประเมินฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการนัดหมาย ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์ และคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงและรับทราบผลการประเมินต่อไป
  • มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตามกระบวนการต่อไป
  • ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจและสนับสนุนการดําเนินงานของหอศิลปกรุงเทพ ฯ โดยต่อเนื่องตลอดมา

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โดยเมื่อวันที่ 9 ต.ค.ทีผ่านมา ชยันต์ ไชยพร ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ผ่าน ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ โดยเรียกร้องให้เปิดเผยรายงานประเมินผลของ อดีต ผอ. ผศ.ปวิตร มหาสารินันทน์

รายละเอียดหนังสือที่ชยันต์ยื่น

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เรียกร้องให้ คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ เปิดเผยรายงานประเมินผลของ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์

เรียน คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. จดหมายขอเรียกร้องความเป็นธรรมของ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ (สิ่งที่แนบมาด้วย ๑) ๒. สำเนารายชื่อผู้ลงชื่อสนับสนุนบนเว็บไซต์ change.org จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๖๒ ราย (สิ่งที่แนบมาด้วย ๒) ๓. สำเนาการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว (สิ่งที่แนบมาด้วย ๓) ๔. บันทึกข้อความของ กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ (สิ่งที่แนบมาด้วย ๔)  

เนื่องด้วยว่า คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ชุดใหม่ (ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลังจากชุดเก่าหมดวาระลงเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑) ได้แจ้ง ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ อดีตผู้อำนวยการหอศิลปกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ว่าไม่ผ่านผลการประเมินงาน และให้ปฏิบัติงานวันสุดท้าย วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ กลับไม่ได้เปิดเผยรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ถึงแม้ว่า อดีต ผอ. จะได้ร้องขอรายงานประเมินผลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (สิ่งที่แนบมาด้วย ๑)

ข้าพเจ้า นายชยันต์ ไชยพร ประชาชนชาวไทยผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาศึกษารายงานประจำปีของหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ www.bacc.or.th และพบว่าผลประกอบการของหอศิลปกรุงเทพฯ ภายใต้การบริหารจัดการของ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ นั้นถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ มีจำนวนผู้เข้าชมหอศิลปกรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ้น มีจำนวนนิทรรศการเพิ่มมากขึ้น มีความสามารถในการหารายได้เพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก กรุงเทพมหานคร ลดลง

สืบเนื่องจากเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้าจึงเห็นสมควรว่า คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ควรเปิดเผยรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลที่ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ไม่ผ่านการประเมินงาน โดยข้าพเจ้าได้เริ่มรณรงค์ออนไลน์บนเว็บไซต์ www.change.org ในหัวข้อ “หอศิลป์กรุงเทพฯ เปิดเผย รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์” โดยขณะที่ข้าพเจ้ากำลังร่างหนังสือฉบับนี้ มีผู้ลงชื่อสนับสนุนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๖๒ ราย จากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศไต้หวัน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น (สิ่งที่แนบมาด้วย ๒) และมีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวมากมายทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (สิ่งที่แนบมาด้วย ๓) รวมถึงมีการประสานงานจาก กรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ชี้แจงประเด็นดังกล่าวแก่ประชาชน (สิ่งที่แนบมาด้วย ๔)  ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ก็ได้ให้ความเห็นไว้ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ว่าจะมีการออกแถลงการณ์หลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงจากทางคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ แต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องให้ คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ เปิดเผยรายงานประเมินผลของ อดีต ผอ. ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ โดยเร่งด่วน และขอนำส่งหนังสือร้องเรียนฉบับนี้ รวมถึงรายชื่อของผู้ลงชื่อสนับสนุนทั้ง ๑,๕๖๒ ราย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาพร้อมกัน ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายชยันต์ ไชยพร)

ประชาชนชาวไทย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์