โปรดเกล้าฯ ตั้ง กก.มหาเถรสมาคมชุดใหม่ 20 รูป 'สมเด็จช่วง - ป.อ. ปยุตฺโต' หลุดตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ จำนวน 20 รูป ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ขณะที่ สมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง) วัดปากน้ำ และ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  หลุดตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

 1. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
 2. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
 3. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
 4. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 5. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
 6. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
 7. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
 8. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
 9. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
 10. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร
 11. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
 12. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
 13. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
 14. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
 15. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
 16. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 17. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร
 18. พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร
 19. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร
 20. พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 ต.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โพสต์ทูเดย์ รายงานเพิ่มเติมว่า พระเถระหน้าใหม่ที่ได้การโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประกอบด้วย1.สมเด็จมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย)วัดไตรมิตร 2.พระพรหมเสนาบดี(พิมพ์)วัดปทุมคงคา 3.พระพรหมมุนี(บุญเรือง)วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 4.พระธรรมไตรโลกาจารย์(พูนศักดิ์) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 5.พระธรรมปาโมกข์(สุนทร) วัดราชผาติการาม6.พระธรรมกิตติเมธี(เกษม) วัดราชาธิวาส7.พระธรรมปริยัติโมลี(อาทร)วัดบพิตรพิมุข 8.พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ)วัดอรุณราชวรารม 9.พระวิสุทธาธิบดี(เชิด)วัดสุทัศน์เทพวราราม

อย่างไรก็ตาม สัดส่วน มส.ระหว่างธรรมยุตและมหานิกายฝ่ายละ 10 องค์เท่ากัน โดยไม่นับสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นพระสงฆ์ธรรมยุต สำหรับ วัดที่มีมส. 2 รูปได้แก่ 1.วัดปากน้ำ 2.วัดไตรมิตร 3.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สำหรับ 3 สมเด็จที่หลุดจากตำแหน่งในคณะกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) 1. สมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง) วัดปากน้ำ 2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) และ 3. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดโสมนัสวิหาร 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์