นักเศรษฐศาสตร์ขอให้สภาแปรญัตติงบปี 2563 สอดคล้องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและไทย

นักเศรษฐศาสตร์ขอให้รัฐสภาพิจารณาแปรญัตติงบปี 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและไทย รับมือกับความยากลำบากของประชาชนฐานราก ภาวะเลิกจ้างและการลดลงของรายได้ จัดสรรงบใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหาความท้าทายระยะยาวของประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จะกลายเป็นข้อจำกัดต่อการจัดสรรงบประมาณในอนาคตเพิ่มขึ้น 


ที่มาภาพประกอบ: Wutthichai Charoenburi (CC BY 2.0)

20 ต.ค. 2562 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่าขอให้รัฐสภาพิจารณาแปรญัตติงบปี 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและไทย รับมือกับความยากลำบากของประชาชนฐานราก ภาวะเลิกจ้างและการลดลงของรายได้ จัดสรรงบใหม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหาความท้าทายระยะยาวของประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จะกลายเป็นข้อจำกัดต่อการจัดสรรงบประมาณในอนาคตเพิ่มขึ้น โครงสร้างสังคมผู้สูงวัยจะส่งผลต่อความต้องการบริการของภาครัฐโดยเฉพาะทางด้านสวัสดิการต่างๆ และสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลจะยิ่งลดลงเพราะจะมีประชากรในวัยทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 นั้นรัฐบาลมีรายได้พิเศษจากการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่โทรคมนาคมประมาณ 4,484 ล้านบาท จึงช่วยลดแรงกดดันทางด้านรายได้ได้บ้าง 

เสนอกรรมาธิการงบประมาณควรปรับการจัดสรรเม็ดเงินตามยุทธศาสตร์งบประมาณปี 2563 ใหม่ รัฐบาลและรัฐสภาควรให้ความสนใจกับโครงการหรือแผนงานที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หลากหลายด้าน เช่น การลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น ความเสมอภาคและคุณภาพชีวิตดีขึ้นไปด้วย พลเมืองคุณภาพดีขึ้น คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพประชาธิปไตยก็จะดีขึ้นด้วย ควรเพิ่มงบในส่วนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความเสมอภาค ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถการแข่งขัน ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถปรับเพิ่มงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่กล่าวมา แม้นว่ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคได้รับการจัดสรรงบเพิ่มมากที่สุดแต่ไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นเรื่องของการจัดหมวดหมู่ใหม่เป็นส่วนใหญ่ และปรับลดงบความมั่นคงซึ่งสามารถปรับลดลงได้ไม่ต่ำกว่า 20-30% โดยไม่กระทบต่อการการปฏิบัติงานตามพันธกิจเลย เพิ่มงบในส่วนแผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

เสนอกรรมาธิการงบประมาณแปรญัติติวาระสองควรตัดลดงบความมั่นคง งบกลาง เพิ่มงบสาธารณสุข การศึกษา การวิจัยพัฒนานวัตกรรม เพิ่มงบกระทรวงแรงงาน พาณิชย์ อุตสาหกรรม และการลงทุนบริหารจัดการน้ำ หากไม่ตัดลดในส่วนที่มีความจำเป็นน้อยกว่ามาเกลี่ยให้กับภารกิจที่จำเป็นมากกว่าและใส่เม็ดเงินไปที่กิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ หากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3% สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอาจทะลุเพดานขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 67-70% ได้ในปี พ.ศ. 2570 

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ม. รังสิต กล่าวอีกว่างบกลางในส่วนของค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสามารถตัดลดลงได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาทและภัยพิบัติบางส่วนมักเกิดขึ้นซ้ำๆ ทุกปี การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือจะลดความเดือดร้อนประชาชนและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลแรงงานที่จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทักษะเพื่อให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่วนการส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมนั้นควรกระจายงบประมาณไปให้สถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มากกว่าที่จะนำงบมารวมศูนย์ไว้ที่กองทุนนวัตกรรม 

นอกจากนี้งบประมาณที่จัดสรรเป็นทุนหมุนเวียนไปยังกองทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องมีการทำรายละเอียดแผนงานให้ชัดเจนและตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ส่วนกองทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลควรพิจารณาด้วยว่าบางกองทุนยังมีความจำเป็นหรือไม่ หากไม่มีความจำเป็นควรยุบเลิกและนำทรัพยากรและงบประมาณไปพัฒนาประเทศจะทำให้การใช้เม็ดเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางกองทุนนั้นถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำภารกิจชั่วคราวสนองความต้องการของฝ่ายการเมือง และควรจัดสรรงบให้กับ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ กองทุนหมุนเวียนเพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งงบประมาณปี 2563 ไม่ได้รับการจัดสรรเลย นอกจากนี้ควรจัดสรรงบเพิ่มเติมให้องค์กรภายใต้รัฐสภา กกต. และสถาบันตุลาการ รวมทั้งการกระจายงบประมาณไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพื้นที่ต่างๆ ให้เพียงพอและลดการจัดสรรงบที่กระจุกตัวไว้ที่ส่วนกลางเพราะจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหาหรือเบิกจ่าย 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์