ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง 'จัตุรงค์ เสริมสุข' เป็น ส.ว. แทน 'ชยุต สืบตระกูล' หลังถูกจำคุก

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน 

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยสมาชิกภาพสมาชิกวุฒิสภาของ นายชยุต สืบตระกูล สิ้นสุดลง เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจัตุรงค์ เสริมสุข เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

ในวันเดียวกันนี้ (22 พ.ย.) ที่ห้องรับรอง ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ นายจัตุรงค์ เสริมสุข ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนนายชยุต สืบตระกูล อดีต ส.ว. ที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก กรณีทุจริตการจัดซื้อที่ดินตาบอดของกรุงเทพมหานคร ในสมัยที่เป็นเลขานุการนายพิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งทำให้นายชยุตสิ้นสภาพการเป็น ส.ว.ทันทีตามรัฐธรรมนูญ เดินทางเข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

อนึ่งจาก ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 269 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 98 และมาตรา 99 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรอง ดังต่อไปนี้ 

1.นายจัตุรงค์ เสริมสุข 

2.นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล 

3.นายวรินทร์ เทียมจรัส 

4.นายพัชรินทร์ ดีสวัสดิ์ 

5.พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร 

6.นายมงคล สุขเจริญคณา 

7.นางนฤมล โกวิน

8.นายแดน ปรีชา 

9.นายรังสรรค์ หันสันเทียะ 

10.นายพิชัย อุตมาภินันท์ 

11.นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม 

12.นายสุรจิต ชิรเวทย์

13.นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ

14.นายสุรชัย ปิตุเตชะ

15.นายสากล ภูลศิริกุล

16.นายเทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา

17.นายอำนวย แหยมยินดี

18.ว่าที่ร้อยตรี วัลลภ วัชรอำมาตย์

19.นายณรงค์ ดวงจันทร์

20.นายกัณฐัศ กุลวานิช

21.นางบุญพา ลิมปะพันธุ์

22.นางสาวสุภาภรณ์ นิรมาณการย์

23.นายศิริชัย ปิติเจริญ

24.นายวิเชียร รุจิธำรงกุล

25.นายสุนทร วัฒนาพร

26.นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์

27.นายสุกฤษฎิ์ชวิศ สฤษฎ์คุณัชญ์

28.นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล

29.นายถาวร มงคลเคหา

30.นายองค์กร อมรสิรินันท์

31.นายเติมศักดิ์ บุญชื่น

32.นายปรีชา เมืองพรหม

33.นายโกวิทย์ ทรงคุณ

34.นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ

35.นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์

36.นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์

37.นางสาวชลธิชา ศรีสุข

38.นายชาลี ตั้งจีรวงษ์

39.นายกิตติ โกสินสกุล

40.นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี

41.พลตรี พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์

42.นางยุพา วงศ์ไชย

43.นางโฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์

44.นายพงศ์พันธ์ สินผดุง

45.นายณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก

46.นายเสรี ศุภราทิตย์

47.นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล

48.นางสาวอรุณี ลิ้มมณี

49.นายพิเชฐ คูหาทอง

50.นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์

ที่มาเรียบเรียงจาก: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา | เดลินิวส์ออนไลน์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์