ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 4 ปี สปสช.ได้คะแนน A ต่อเนื่อง

ปี 2562 ผลประเมิน สปสช.ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 89.25 คะแนน ย้อนหลัง 4 ปี คงคะแนนระดับ A ต่อเนื่อง สะท้อน สปสช.องค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส

15 ธ.ค. 2562 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดทำเครื่องมือ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่เป็นการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต เป็นกลไกสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการ

ทั้งนี้ สปสช.ได้ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี 2561 มีผลคะแนนการประเมินเป็นลำดับที่ 381 ในจำนวน 8,299 องค์กรทั่วประเทศที่เข้าร่วมประเมิน และเป็นลำดับที่ 13 ในกลุ่มหน่วยงานสาธารณสุข โดย สปสช.ได้รับคะแนนรวมที่ 89.25 อยู่ในระดับ A ซึ่งเมื่อดูผลคะแนนตามตัวชี้วัด พบว่าในด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สปสช. ที่เป็นการวัดจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เมื่อดูภาพรวมของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐย้อนหลังในช่วง 4 ปี พบว่า สปสช.เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนประเมินที่อยู่ในระดับ A มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้รับคะแนน 84.56 คะแนน ปี 2560 มีคะแนน 92.77 คะแนน เป็นคะแนนสูงสุด สปสช. เคยได้รับ และปี 2561อยู่ที่ 88.33 คะแนน โดยผลการประเมินเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของ สปสช. ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส มุ่งประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสเช่นกัน ส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลง

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์