Skip to main content
sharethis

องค์กรสหภาพแรงงานคนทำงานภาคการศึกษานานาชาติ (Education International หรือ EI) ระบุเมื่อช่วงวันการศึกษาสากล (International Day of Education) ว่าทั่วโลกต้องการ 'ครู' อย่างน้อยอีก 69 ล้านคน


ที่มาภาพประกอบ: Brian Wolfe (CC BY-NC 2.0)

2 ก.พ. 2563 องค์กรสหภาพแรงงานคนทำงานภาคการศึกษานานาชาติ (Education International หรือ EI) ระบุเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ซึ่งตรงกับวันการศึกษาสากล (International Day of Education) ว่าในขณะนี้ทั่วโลกไม่ได้เผชิญกับวิกฤตการเรียนรู้ แต่เป็นการเผชิญกับวิกฤตการลงทุนด้านการศึกษาในทั่วโลก ทั้งนี้วิธีเดียวที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ [Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาอยู่ในเป้าหมายที่ 4 (SDG4)] นั้นต้องมีการสร้างความมั่นใจว่าการศึกษาแบบครบวงจรและเป็นธรรมสำหรับทุกคน ด้วยการลงทุนให้แก่การศึกษาสาธารณะที่มีคุณภาพ

อนึ่ง เป้าหมายที่ 4 (SDG4) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ระบุถึงด้านการศึกษาประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ ได้แก่ 

4.1) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 

4.2) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพเพื่อให้พร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

4.3) ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถ
จ่ายได้และมีคุณภาพ 

4.4) เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ 

4.5) ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง ผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 

4.6) สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้

4.7) สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชนความเสมอภาค ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.a) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา 

4.b) ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

4.c) เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน

Education International ระบุว่าในปัจจุบันนี้โลกจะล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 4 ด้านการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะการขาดแคลนครูผู้สอนจำนวนมาก ที่จะต้องได้รับการแก้ไข
 
ทั้งนี้ครูและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษามีความสำคัญต่อระบบการศึกษา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลที่ Education International รวบรวมมาพบว่าทั่วโลกยังมีความต้องการครูอีก 69 ล้านคน อย่างไรก็ตามสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ รวมทั้งสถานภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ทำงานด้านการศึกษาจำนวนมากไม่ได้ดึงดูดผู้ประกอบอาชีพใหม่ ที่แย่ไปกว่านั้นคือครูที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนมากต้องออกจากงานหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่ปี
 
เดวิด เอ็ดเวิร์ดส์ เลขาธิการของ Education International กล่าวว่าว่า "หากไม่มีการลงทุนด้านการศึกษาที่ดีกว่า เพื่อสิทธิของเด็กทุกคนในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพก็จะไม่มีการรับประกัน" เลขาธิการของ Education International ระบุอีกด้วยว่าหลายประเทศยังมีการจัดงบประมาณด้านการศึกษาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 

จากการสำรวจของ Education International ในปี 2018 พบว่า 91% ของสหภาพแรงงานภาคการศึกษาให้ข้อมูลว่าการแปรรูปการศึกษากำลังขยายตัวในประเทศของพวกเขา สิ่งนี้สร้างผลเสียต่อการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษาของรัฐ ที่ปกติแล้วก็มักถูกละเลยโดยผู้กำหนดนโยบาย รัฐบาลในหลายประเทศกำลังละทิ้งความรับผิดชอบและกลับสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาทำกำไรในตลาดการศึกษาแทน
 
ในขณะเดียวกันพบว่าเด็กและเยาวชนจำนวน 263 ล้าน ที่ควรอยุ่ในดรงเรียนกลับไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งหากใช้อัตรานี้ในการประเมิน ในปี 2573 ก็จะมีถึง 231 ล้านคน ซึ่งหมายความว่าเป้าหมาย SDG4 ก็จะล้มเหลวลงด้วย แนวโน้มในระดับโลกนั้น การแปรรูปการศึกษา ถือเป็นการทำลายหลักการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคน ทำลายการศึกษาที่รัฐมีให้ประชาชน และจะสร้างการแบ่งแยกและความไม่เท่าเทียมที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
 
เลขาธิการของ Education International เน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

"ในโลกที่ต้องเผชิญกับความท้าทายนับไม่ถ้วน ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการโจมตีด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนครูผู้สอน ให้พวกเขาได้สอนและสนับสนุนนักเรียนให้เรียนรู้ร่วมกัน จะทำให้พวกเราสามารถกำหนดอนาคตได้"

ที่มาเรียบเรียงจาก
International Day of Education: the world needs another 69 million teachers (Education International, 24 Jan 2020)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net