ศาลปกครองสั่งห้าม กทม. ทำ 'ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา' ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว

ศาลปกครองกลางมีคําสั่งห้ามมิให้กรุงเทพมหานครดําเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา เฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพระยาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น

5 ก.พ.2563 ข่าวศาลปกครอง รายงานว่า วันนี้ ศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ก่อนการพิพากษา กรณีเครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวก ฟ้องขอให้ศาล เพิกถอนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา และให้คณะรัฐมนตรี ที่ 1 คณะกรรมการอํานวยการ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ที่ 2 กระทรวงมหาดไทย ที่ 3 และกรุงเทพมหานคร ที่ 4 ผู้ถูกฟ้องคดี ยกเลิกการดําเนินโครงการดังกล่าวทั้งหมด

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า การก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพระยา เป็น 1 ในจํานวน 12 แผนงานในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา โดยแผนงานดังกล่าวจะมีการก่อสร้างทางเดิน ริมแม่น้ําเจ้าพระยา กว้างประมาณ 6 -10  เมตร ยาวตลอดแนวแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งระยะทาง ประมาณ 57 กิโลเมตร ล่วงล้ําเข้าไปในแม่น้ําเจ้าพระยา เพื่อใช้เป็นทางสัญจรรองรับการเดินทาง ด้วยจักรยาน ชมทัศนียภาพ พักผ่อนหย่อนใจ และออกกําลังกาย น่าจะไม่ใช่อาคารหรือสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา เจ้าพระยาที่เจ้าท่าจะพึงอนุญาตได้ตามมาตรา 117 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537)ฯ

และการ ก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพระยามีผลกระทบต่อการเดินเรือในแม่น้ําเจ้าพระยาและมิใช่การสร้างสิ่งล่วงล้ํา เข้าไปในแม่น้ําเจ้าพระยา เพื่อการคมนาคมและการขนส่งทางน้ําตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย การผังเมือง อีกทั้งทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพระยามีลักษณะเป็นอาคารตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่ในการดําเนินโครงการดังกล่าวไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้มีการแจ้ง และส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลนฯ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนทําการก่อสร้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528)ฯ 

กรณีจึงมีมูลว่าการก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพระยาตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ํา เจ้าพระยาน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้ดําเนินการเตรียมการที่จะดําเนินการก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพระยามาเป็นลําดับ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ตั้งใจที่จะกระทําต่อไปซึ่งการละเมิดหรือการกระทําที่ถูกฟ้องร้อง และการห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ดําเนินการก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยามิได้มีผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 

จึงมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องที่ 4 ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉพาะส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์