กรรมการเอกลักษณ์ชาติเห็นชอบโครงการ ‘เด็กไทยต้นแบบ’ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เตรียมเสนอครม. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ – ทำโครงการเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จัดอุปสมบทเพื่อถวาย ในหลวง ร.9 -สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างเด็กไทยต้นแบบจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กำหนดให้วันรู้รักสามัคคี วันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นวันสำคัญ พร้อมเสนอพิจารณา เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน

6 ก.พ. 2563 มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ มีการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 1/2563

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันสำคัญ และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณากรอบแผนปฏิบัติการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้

เห็นชอบให้ดำเนินโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เห็นชอบให้ดำเนินโครงการค่าของแผ่นดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต อีกทั้งเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยในปัจจุบันให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ร่วมมือกันนำความเป็นไทยที่ดีงามกลับคืนมา โดยสอดประสานความเป็นไทยแบบเดิมกับแบบทันสมัยเข้าด้วยกัน โดยจะดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอสั้น จำนวน 4 เรื่อง ความยาวประมาณ 3-5 นาที มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา โดยจะนำคลิปวิดีโอสั้นดังกล่าวเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป ฯลฯ เพื่อเป็นการนำร่องและเป็นตัวอย่างในการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยส่งคลิปวิดีโอ ภาพถ่าย บทความสั้นที่เกี่ยวกับเรื่องพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ต่อไป

เห็นชอบโครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา รู้คุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์เอกลักษณ์

ของชาติที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ซึ่งจะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ 1.การฝึกอบรมภาควิชาการ 2.การสาธิตและฝึกภาคปฏิบัติ 3.การศึกษาดูงาน 4.การระดมสมองและสรุปบทเรียน 5.การติดตามประเมินผล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษา เครือข่าย ชมรม หรือกลุ่มต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่สนใจเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ การเกษตรกรรม การสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน โดยใช้สถานที่ฝึกอบรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดให้มี “วันรู้รักสามัคคี” และ “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” เป็นวันสำคัญของชาติ

เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะดำเนินโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในกลุ่มประเทศของเยาวชนผู้แทนประเทศต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนผู้แทนประเทศ รวมทั้งสิ้น 15 ประเทศ จำนวน 48 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-25 มิถุนายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้มีการหารือร่วมกันวันเดียวกันนี้ให้เกิดความชัดเจน ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์