ถอดบทเรียน 12 ปีสู่การพัฒนาระบบดูแล 'ผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง'

สปสช. - อภ. - ไปรษณีย์ไทย และเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลราชวิถี จัดเวทีถอดบทเรียน 12 ปี “ล้างไตผ่านช่องท้อง” สิทธิประโยชน์กองทุนบัตรทองเพื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย พร้อมระดมความเห็นผู้บริหาร แพทย์ เภสัชกร พยาบาลดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องและ พัฒนาสู่การปรับปรุงระบบบริการ เผย ปี 2563 มีผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องกว่า 3 หมื่นราย  

20 ก.พ.2563 ทีมสื่อ สปสช. รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่อาคารภาณุรังสี บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธาน “การประชุมรับฟังความคิดเห็นและถอดบทเรียน 12 ปี แห่งการพัฒนานโยบายล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรก (PD First)” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบจัดส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมการประชุม จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท. ดบ.) มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องจากโรงพยาบาลต่าง ๆ  สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ตัวแทนบริษัทผู้ผลิต และสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วม

นพ.จักรกริช กล่าวว่า สิทธิประโยชน์การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว ที่ผ่านมานอกจากสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาแล้ว ยังได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถช่วยชีวิตและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งจากข้อมูลรายงานการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่รับบริการล้างไตผ่านช่องท้องจำนวน 30,627 ราย    

ในการประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทบทวนสิทธิประโยชน์และขั้นตอนการเบิกจ่ายน้ำยาล้างไตผ่านช่องท้องให้กับผู้ป่วย นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น โดยปัจจุบัน สปสช.ได้ดำเนินการภายใต้อนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง เป็นต้น และดำเนินการจัดซื้อโดยโรงพยาบาลราชวิถีในฐานะเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ ผ่านองค์การเภสัชกรรม และดำเนินการจัดส่งถึงบ้านผู้ป่วยโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ในช่วงปีที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้กับผู้ป่วย จึงต้องมีการทบทวนสถานการณ์และระบบการจัดส่งน้ำยาล้างไตเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง

นพ.จักรกริช กล่าวว่า การรับฟังความเห็นได้ครอบคลุมทั้งประเด็นสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเบิกจ่าย, การจัดทำแผนและการส่งมอบยา, การใช้โปรแกรม CAPD, การจัดส่งน้ำยาล้างไต CAPD การตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งสำหรับหน่วยบริการ, การรับคืนน้ำยาจากบ้านผู้ป่วยไปโรงพยาบาล กรณีฉุกเฉินและกรณีขาดยาคราวทั่วประเทศ ซึ่งในที่ประชุมได้สะท้อนความเห็นถึงปัญหาของระบบและการจัดส่งน้ำยาล้างไต อาทิ การจัดส่งน้ำยาล้างไตที่ล่าช้า คุณภาพบริการจัดส่งน้ำยาล้างไต การขาดคราวน้ำยาล้างไตโดยเฉพาะช่วงรอยต่อปีงบประมาณ และการปรับแผนรองรับการส่งน้ำยาไตในช่วงเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น

“ความเห็นที่ได้รับในวันนี้ ทางทีม สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมเป็นข้อสรุปและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบต่อไป ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องได้รับการดูแลที่ดีและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

พีระ กล่าวว่า ปณท. ดบ. ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งน้ำยาล้างไต รวมถึงยาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ ให้กับผู้ป่วย โดยเน้นในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการที่ต้องเป็นไปตามแผนการจัดส่ง มีการประสานการทำงานอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดร่วมกับองค์การเภสัชกรรม สปสช. และหน่วยบริการในพื้นที่ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับชีวิตผู้ป่วยที่เป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง และ ปณท. ดบ. มีความยินดีที่ได้ร่วมดูแลชีวิตคนไทย  ทั้งนี้กรณีการจัดส่งน้ำยาล้างไตในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องเป็นเวลานานนั้น ปณท. ดบ.ได้จัดทำแผนส่งน้ำยาล้างไตให้กับผู้ป่วยก่อนถึงวันหยุดยาว รวมทั้งได้จัดบริการ Call center เพื่อประสานงานกรณีเกิดปัญหา พร้อมเตรียมทีมจัดส่งด่วนไว้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ผู้ป่วยขาดน้ำยาล้างไต ซึ่ง ปณท. ดบ.มีความยินดีอย่างยิ่งในความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

นอกจากนี้จากการที่ สปสช.ได้หารือถึงการพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์จัดส่งน้ำยาล้างไต ทาง ปณท.ดบ.จึงได้จัดทำระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่งน้ำยาล้างไตแบบ Real time เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยบริการติดตาม โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.thpd.co.th เพื่อดูว่าการจัดส่งน้ำยาล้างไตอยู่ในขั้นตอนใด นอกจากนี้ ปณท.ดบ. ยังได้พัฒนาเพิ่มเติม โดยจัดทำระบบเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบการจัดส่งน้ำยาล้างไตของตนเองได้ ซึ่งจะแล้วเสร็จและมีความพร้อมในการใช้งานเร็ว ๆ นี้

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์