อาจารย์ 200 คนทั่วประเทศ ขอผู้บริหารมหา’ลัย ยอมรับสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของ นศ.

27 ก.พ.2563 ผู้สื่อข่าว รายงานว่า คณาจารย์จากสถานศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันลงชื่อในแถลงการณ์จำนวน 200 คน เพื่อสันบสนุนการแสดงออกอย่างเสรีของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน พร้อมของให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าใจถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกโดยไม่ขัดขวาง โดยเนื้อหาในแถลงการณ์มีดังนี้

แถลงการณ์ (ฉบับที่ 1) ของคณาจารย์จากสถานศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาราษฎรบนผืนแผ่นดินประเทศไทยและกว้างไกลออกไป

27 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏการณ์ชุมนุมประท้วงนับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ยากที่จะเข้าใจเป็นอื่นได้ นอกจาก เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อคำตัดสินของกลุ่มตุลาการเสียงข้างมากว่า ไม่ เป็นไปตามหลักนิติธรรม อีกทั้งเห็นว่า ยังเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่วันรัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “คณะ คสช.” ที่พยายามบั่นทอนพลังซึ่งมุ่งให้สังคมไทยเจริญขึ้นในทางระบบการ ปกครอง ทัดเทียมอารยประเทศ

 แถลงการณ์นี้ ขอแสดงเจตจำนงถึง

(1) สนับสนุนการแสดงออกโดยเสรีของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากนานาสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

(2) ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าใจและยอมรับสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยไม่ขัดขวาง หรือกระทั่งร่วมมือ สนับสนุนกลุ่มของฝ่ายปกครองที่อาจจะใช้มาตรการทางกฎหมายหรือกระทั่ง อาวุธต่อเยาวชนและประชาราษฎรที่มิได้มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง นอกจากความปรารถนาให้บ้านเมืองดำเนินไปด้วยความเป็น ธรรมทางการเมือง-สังคม และคำนึงถึงความผาสุกของประชาราษฎรเป็นสำคัญ

อนึ่ง ขอให้องค์กร หน่วยงานของรัฐและสังคม ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้พิจารณาหนุนช่วยซึ่งกันและกันใน การแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ให้เป็นไปโดยสันติ ปราศจากความความรุนแรงและความสูญเสียไม่ว่าจะทางวัตถุ หรือ ชีวิต ขอแสดงความเคารพ และเชื่อมั่นในเจตนาอันเป็นมงคลของพลเมืองในสังคมไทย

รายชื่อผู้ร่วมลงนาม 1.ไชยันต์ รัชชกูล 2.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล 3.พรชัย นาคสีทอง 4.สร้อยมาศ รุ่งมณี 5.อนินทร์ พุฒิโชติ 6.ศุทธิกานต์ มีจั่น 7.สุธิดา วิมุตติโกศล 8.สุริยาพร เอี่ยมวิจิตร์ 9.เมธาวี โหละสุต 10.มนฑิตา โรจน์ทินกร 11 มิ่ง ปัญหา 12.รัชกฤช วงษ์วิลาศ 13.พชรวรรณ บุญพร้อมกุล 14.ปัญญา เล็กวิไล 15.พศุตม์ ลาศุขะ 16.อสมา มังกรชัย 17.ซัมซู สาอุ 18.จิรธร สกุลวัฒนะ 19.บัณฑูร ราชมณี 20.ก่อพงศ์ วิชญาปกรณ์ 21.เยาวนิจ กิตติธรกุล 22.วลักษณ์กมล จ่างกมล มอ.ปัตตานี 23.คารีนา โชติรวี 24.ธีระพล อันมัย 25.ธวัช มณีผ่อง 26.ณรุจน์ วศินปิยมงคล 27.พสิษฐ์ วงษ์งามดี 28.นีรนุช เนียมทรัพย์ 29.ศรายุธ ตั้งประเสริฐ 30.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ 31.นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ 32.จิราภรณ์ สมิธ 33.ปาริชาติ ภิญโญศรี 34.ราม ประสานศักดิ์ 35.สิบปีย์ชยานุสาสนีจันทร์ดอน 36.อรอนงค์ ทิพย์พิมล 37.กิตติกาญจน์ หาญกุล 38.งามศุกร์ รัตนเสถียร 39.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ 40.รจนา คำดีเกิด 41.ยุกติ มุกดาวิจิตร 42.อรรถพล อนันตวรสกุล 43.เดโชพล เหมนาไลย 44.เคท ครั้งพิบูลย์ 45.วิศรุต บวงสรวง 46.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร 47.อานันท์ อุชชิน 48.ธาริตา อินทนาม 49.พัชราภรณ์ หนังสือ 50.เฉลิมพล โตสารเดช 51.แพร จิตติพลังศรี 52.ดารารัตน์ ค าเป็ง 53.รอมฎอน ปันจอร์ 54.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล 55.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ 56.ธนศักดิ์ สายจำปา 57.ชลิตา บัณฑุวงศ์ 58.ศิวพล ชมพูพันธุ์ 59.ชัชวาล ปุญปัน 60.พิชญา พรรคทองสุข 61.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม 62.ปราโมทย์ ระวิน 63.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ 64.อนุสรณ์ อุณโณ 65.ปราการ กลิ่นฟุ้ง 66.สุวิชชญา จันทรปิฎก 67.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 68.มนตรา พงษ์นิล 69.ปฐม ตาคะนานันท์ 70.ฐิติพงษ์ ด้วงคง 71.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ 72.กนกวรรณ มะโนรมย์ 73.ชาญณรงค์ บุญหนุน 74.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง 75.สุรพศ ทวีศักดิ์ 76.เพียงกมล มานะรัตน์ 77.ปฐวี โชติอนันต์ 78.วิภาวี พงษ์ปิ่น 79.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี 80.ปฤณ เทพนรินทร์ 81.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 82.กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช 83.อิสราภรณ์ พิศสะอาด 84.เอกพล เธียรถาวร 85.คมลักษณ์ ไชยยะ 86.อันธิฌา แสงชัย 87.อาจินต์ทองอยู่คง 88.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ 89.ถนอม ชาภักดี 90.กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น 91.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 92.เรวัตร หินอ่อน 93.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ 94.สิทธารถ ศรีโคตร 95.ปิยะมาศ ทัพมงคล 96.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 97.กิติมา ขุนทอง 98.ศักรินทร์ ณ น่าน 99.อลิสา หะสาเมาะ 100.นฤมล ทับจุมพล 101.วัฒนชัย วินิจจะกูล 102.ชัยพงษ์ ส าเนียง 103.วินัย ผลเจริญ 104.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 105.อรุณีสัณฐิติวณิชย์ 106.ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ 107.ชาญคณิต อาวรณ์ 108.วริตตา ศรีรัตนา 109.พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์ 110.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 111.นาตยา อยู่คง 112.พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล 113.อริน เจียจันทร์พงษ์ 114.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ 115.สุรางค์รัตน์ จ าเนียรพล 116.สักรินทร์ แซ่ภู่ 117.สุทธาสินี จิตรกรรมไทย เจียจันทร์พงษ์ 118.ณัฐพล วิชาญ 119.พนิดา อนันตนาคม 120.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 121.นัทมน คงเจริญ 122.ธนาวิ โชติประดิษฐ 123.สามชาย ศรีสันต์ 124.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล 125.สาวิตร ประเสริฐพันธุ์ 126.พรรณพิมล นาคนาวา 127.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ 128.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 129.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 130.ทัศนัย เศรษฐเสรี 131.รามิล กาญจันดา 132.อาทิตย์ ศรีจันทร์ 133.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ 134.เพ็ญสุภา สุขคตะ 135.ณิชภัทร์ กิจเจริญ 136.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช 137.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล 138.เอนก รักเงิน 139.ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ 140.เยาวนิจ กิตติธรกุล 141.วาสนา ละอองปลิว 142.พวงทอง ภวัครพันธุ์ 143.นิติ ภวัครพันธุ์ 144.มูนีเราะฮ์ ยีด า 145.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ 146.ดวงดาว พันธ์นิกุล 147.ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์ 148.พิชญา พรรคทองสุข 149.กิตติ วิสารกาญจน 150.ตะวัน วรรณรัตน์ 151.ภาวิณี ช่วยประคอง 152.จักรกฤษ กมุทมาศ 153.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ 154.วัชรพล พุทธรักษา 155.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร 156.ขวัญชนก กิตติวาณิชย์ 157.สุรัช คมพจน์ 158.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ 159.เดือนฉาย อรุณกิจ 160.ณรงค์ฤทธิ์สุมาลี 161.พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ 162.เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ 163.สุไรนีสายนุ้ย 164.รชฎ สาตราวุธ 165.ชิงชัย เมธพัฒน์ 166.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล 167.จณิษฐ์เฟื่องฟู 168.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 169.ฟารีดา ปันจอร์ 170.อรัญญา ศิริผล 171.สมชาย ปรีชาศิลปกุล 172.อรรถจักร์สัตยานุรักษ์ 173.กฤษณ์พชร โสมณวัตร 174.ดรุณีไพศาลพาณิชย์กุล 175.อลงกรณ์อรรคแสง 176.ศราวุฒิวิสาพรม 177.นิลุบล ไพเราะ 178.ขจรศักดิ์สิทธิ 179.ค าปิ่น อักษร 180.เสนาะ เจริญพร 181.พรรษาสิริกุหลาบ 182.บาหยัน อิ่มส าราญ 183.รัตนา โตสกุล 184.คณิน เชื้อดวงผุย 185.สุรินทร์อันพรม 186.เดชรัต สุขก าเนิด 187.โอฬาร ถิ่นบางเตียว 188.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 189.ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 190.บารมี ชัยรัตน์ 191.พฤหัส พหลกุลบุตร 192.สิงห์สุวรรณกิจ 193.ภาสกร อินทุมาร 194.สุเทพ วิไลเลิศ 195.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 196.กุสุมา กูใหญ่ 197.สมัชชา นิลปัทม์ 198.วิไลลักษณ์สุวะโซโน มอ.หาดใหญ่ 199.รามิล กาญจันดา 200.ทวีป มหาสิงห์

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์