CP คว้าดีลเทสโก้โลตัสไทย-มาเลฯ 3.38 แสนล้าน 'ธนินท์' ยันไม่ผูกขาด

กลุ่มซีพี ของ ธนินท์ เจียรวนนท์ ซื้อ "เทสโก้ โลตัส" ในไทย และมาเลเซีย เจ้าตัว ยันกับ THE STANDARD ไม่ผูกขาด ระบุมีคู่แข่งอย่างบิ๊กซีอยู่

 

9 มี.ค.2563 สื่อหลายสำนัก รวมทั้ง set.or.th รายงานว่า  บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง การลงทุนในบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ Tesco Store (Malaysia) Sdn. Bhd.  ชี้ว่ากลุ่มซีพี ได้เข้าซื้อเทสโก้ครั้งนี้ มูลค่า 10,576 ล้านเหรียญสหรัฐ  หรือ 338,445 ล้านบาท  ผ่านบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ “บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด”  ถือหุ้นโดย CPALL 40% บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด  40% และ บริษัท ซี.พี เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CP Merchandising) (บริษัทลูก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF) 20%

ทั้งนี้บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ได้แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุน (economic interest) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ (ก) บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“เทสโก้ประเทศไทย”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในประเทศไทย และ (ข) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโก้ประเทศมาเลเซีย”) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (ทั้งนี้ เทสโก้ประเทศไทยและเทสโก้ประเทศมาเลเซีย ต่อไปรวมกันเรียกว่า “กลุ่มเทสโก้เอเชีย”) (“ธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชีย”) ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวของบริษัทจะเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัทโฮลดิ้ง”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปมันท์ จำกัด (“บริษัทผู้ซื้อ”) โดยเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเซียมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเท่ากับ 95,981 ล้านบาท)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชียจะเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยรายการลงทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน ซึ่งรวมถึง (ก) Tesco PLC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ขาย ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการขายหุ้นในกลุ่มเทสโก้เอเซีย (ข) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ำ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 อนุญาตให้ Tesco Holdings Limited ขายหุ้นในเทสโก้ประเทศไทยให้แก่บริษัทผู้ซื้อ (หากเป็นกรณีที่จะต้องมีการขออนุญาต) และ (ค) Ministry of Domestic Trade and Consumers Affairs of Malaysla อนุญาตให้มีการขายหุ้นในเทสโก้ประเทศมาเลเซียให้แก่บริษัทผู้ซื้อ โดยคาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวจะสำเร็จภายในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2563

ธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชียข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 ส.ค.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.5 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนหน้า รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เนื่องจากมีขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 จึงทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชียดังกล่าวไม่เช้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่หจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 ส.ค. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2546

ขณะที่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)  ก็ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกันว่า  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ชี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด (“CPM”) ลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์การลงทุน (economic interest) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ (ก) บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“เทสโก้ประเทศไทย”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจด้ปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco Lotus ในประเทศไทย และ (1) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (“เทสโก้ประเทศมาเลเซีย”) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Tesco ในประเทศมาเลเซีย (ทั้งนี้ เทสโก้ประเทศไทยและเทสโก้ประเทศมาเลเซีย ต่อไปรวมกันเรียกว่า “กลุ่มเทสโก้เอเซีย”) (“ธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้อเซีย”) ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวของ CPM จะเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัทโฮลดิ้ง”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัทผู้ซื้อ”) โดยเงินลงทุนของ CPM ในบริษัทโฮลดิ้งเพื่อธุรกรรมการลงทุนในกลุ่มเทสโก้เอเชียมีมูลค่ประมาณ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเท่ากับประมาณ 47,991 ล้านบาท)

ทั้งนี้จากที่ “เทสโก้ โฮลดิ้ง” ยักษ์ค้าปลีกสัญชาติอังกฤษ ประกาศที่จะขายกิจการในประเทศไทย และมาเลเซีย ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา  โดยรายงานข่าวระบุว่ามีกลุ่มทุนใหญ่3ตระกูลที่สนใจเข้าประมูลซื้อกิจการในครั้งนี้ 3กลุ่ม ได้แก่กลุ่มซีพี ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ,และกลุ่มบีเจซี ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี และกลุ่มเซ็นทรัล ของตระกูลจิราธิวัฒน์

(ที่มา set.or.th   ไทยรัฐออนไลน์ TNN และประชาชาติธุรกิจออนไลน์ )

ธนินท์ ยันไม่ผูกขาด

ก่อนหน้านี้ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ THE STANDARD ถึงการเข้าซื้อกิจการเทสโก้ โลตัสในประเทศไทยและมาเลเซีย ตอนหนึ่งถึงการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เข้าข่ายกรณีการผูกขาดทางการค้าหรือไม่ เนื่องจากซีพีมีแม็คโครและ 7-Eleven อยู่ในมืออยู่แล้ว โดย ธนินท์ตอบว่า “แม็คโครคือค้าส่ง โลตัสคือค้าปลีก 7-Eleven คือร้านสะดวกซื้อ มันคือสามธุรกิจ ทั่วโลกจะไม่เอามารวมกัน ธุรกิจคนละแบบ ถ้าผมซื้อมาจะผูกขาดได้อย่างไร เพราะว่าตอนเทสโก้ซื้อจากผมไป ก็มีคู่แข่งอย่างบิ๊กซีอยู่ ถ้าผมไม่ซื้อตอนนี้ เขาก็แข่งกันอยู่ ถ้าผมซื้อก็คือคู่แข่งเดิม แทนที่จะอยู่มือในคนอังกฤษ ก็มาอยู่ในมือของคนไทย”

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์