Skip to main content
sharethis

กรุงเทพโพลล์ระบุ ประชาชนส่วนใหญร้อยละ 75.8 เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ ครม. อนุมัติโดยหลักการให้ บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรการแพทย์ และประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 ระบุว่ารัฐบาลควรเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วงปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาด

8 เม.ย. 2563 วันนี้กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “กำลังใจ แด่...นักรบเสื้อกาวน์” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์  จำนวนทั้งสิ้น 1,060 คน พบว่า 

ความเห็นต่อการที่ ครม. อนุมัติโดยหลักการให้ บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญร้อยละ 75.8 ระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาร้อยละ 21.8 ระบุว่าเห็นด้วย และร้อยละ 1.4 ระบุว่าไม่แน่ใจ มีเพียงร้อยละ 1.0 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้เมื่อถามว่าเหตุใดจึงเห็นด้วยที่ ครม. อนุมัติโดยหลักการให้ บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 ให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรการแพทย์ รองลงมาร้อยละ 63.5 ให้เหตุผลว่าสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับบุคลากรการแพทย์ และร้อยละ 51.6 ให้เหตุผลว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักควรได้รับสิ่งตอบแทน

สำหรับภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 ระบุว่ารัฐบาลควรเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วงปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละตนเอง  รองลงมาร้อยละ 69.9 ระบุว่าควรปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และร้อยละ 67.1 ระบุว่าควรปรับเพิ่มเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนประจำจากฐานค่าจ้างเดิมทุกตำแหน่ง

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

 

ความเห็นต่อการที่ ครม. อนุมัติโดยหลักการให้ บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ   

เห็นด้วยอย่างยิ่ง: ร้อยละ 75.8

เห็นด้วย: ร้อยละ 21.8

ไม่แน่ใจ: ร้อยละ 1.4

ไม่เห็นด้วย: ร้อยละ 1.0

ไม่เห้นด้วยอย่างยิ่ง: ร้อยละ 0.0

 

เมื่อถามว่า เหตุใดท่านจึงเห็นด้วยที่ ครม. อนุมัติโดยหลักการให้ บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ (เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ)

สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรการแพทย์: ร้อยละ 83.3

สร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับบุคลากรการแพทย์: ร้อยละ 63.5

บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักควรได้รับสิ่งตอบแทน: ร้อยละ 51.6

เสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการแพทย์: ร้อยละ 48.7

 

ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละตนเอง ควรได้รับขวัญและกำลังใจใด จากภาครัฐบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)            

เพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วงปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19: ร้อยละ 72.1

ปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์: ร้อยละ 69.9

ปรับเพิ่มเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนประจำจากฐานค่าจ้างเดิมทุกตำแหน่ง: ร้อยละ 67.1

สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ: ร้อยละ 60.4

ทุ่มงบกลางให้แก่โรงพยาบาล และแพทย์ให้เพียงพอ: ร้อยละ 58.3

 

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ:

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปรับบุคลากรทางการแพทย์เป็นข้าราชการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา:

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล:  

ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน social media รูปแบบต่างๆ โดยเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 3 – 7 เมษายน 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 8 เมษายน 2563

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net