COVID-19 : นักศึกษา มช. ร้องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาถ้วนหน้า 30%

เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์เรียกร้องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาถ้วนหน้า 30%

24 เม.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์เรียกร้องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาถ้วนหน้า 30%

โดยมีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์ของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษา เรื่องการเรียกร้องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาถ้วนหน้า 30%

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ในช่วงหลาย เดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วประเทศไทยและได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อาทิ ธุรกิจ ห้างร้าน สถานบริการ และกิจการส่วนตัวต้อง ปิดกิจการ หรือลดจํานวนการจ้างงานลง ก่อให้เกิดภาวะตกงาน ประชาชนขาดรายได้ในการยังชีพ

ท่ามกลางวิกฤติประชาชนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจอันหนักหน่วง แม้ว่ารัฐบาลได้ดําเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้างแล้ว แต่มาตรการช่วยเหลือมีความล่าช้าและไม่เพียงพอต่อการ

บรรเทาความเดือดร้อน ประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่รายได้กลับลดลง ทําให้ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการศึกษา กลายเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสสําหรับครอบครัวชนชั้นกลางระดับล่าง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ต้องแบกรับ

เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญา โท-เอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สมัชชาเสรีประชาธิปไตยแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พรรค นักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์ เก่า และนักศึกษาจํานวน 1,364 คน จึงใคร่ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดําเนินการลดค่าธรรมเนียม การศึกษาลง 30% จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเดิม ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน (2542) เป็นต้นไป โดยให้ เป็นนโยบายกลางที่กําหนดจากมหาวิทยาลัยเป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเท่าเทียม และถ้วน หน้าแก่นักศึกษาทุกคน ทั้งนี้ การเรียนในปัจจุบันต่างก็เข้าสู่ระบบออนไลน์ทั้งสิ้นแล้ว และนักศึกษาไม่ สามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่จัดให้โดยมหาวิทยาลัย การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลงในอัตราดังกล่าว จึงถือว่าสมเหตุสมผลแล้ว

จากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ได้มีมติที่ประชุมออกมาเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2563 ยืนยันในมาตรการเดิมของมหาวิทยาลัยในการที่ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลง 10% โดยจะจัดสรรทุนให้เปล่าเฉพาะนักศึกษาที่มีปัญหา และจัดตั้งกองทุนให้ยืมเงิน 250 ล้านบาท นั้น ทาง เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงจุดยืนในการคัดค้านมติ กบม.ดังกล่าว ด้วยข้อคิดเห็น สําคัญ สามประการ ดังต่อไปนี้

1. การที่คณะผู้บริหารฯอ้างว่า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวน 100% นั้น เป็นการที่ มหาวิทยาลัยยึดตามมติที่ประชุมทปอ. ทางเครือข่ายนักศึกษามีความเห็นว่า มติที่ประชุมทปอ.นั้นกําหนดให้ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลงในอัตรา 109% “เป็นอย่างน้อย” ทั้งนี้ให้ขึ้นกับสภาพและเงื่อนไขของแต่ละ มหาวิทยาลัยไปพิจารณา เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ส่วนใหญ่

มาจากครอบครัวที่ยากจน ผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางไปจนฐานะที่ยากจน การต้อง เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจหยุดชะงักในปัจจุบัน ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการสนับสนุนการเรียน ของบุตรหลานในปัจจุบัน ตัวเลขการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลง 10% ซึ่งถือเป็นตัวเลขขั้นต่ําที่สุดที่ตก ลงในมติทปอ. จึงถือว่าเป็นตัวเลขการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต่ําเกินไป และไม่เพียงพอต่อการ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาอย่างแท้จริง

2. เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอยืนยันในหลักการสําคัญที่ว่า สิทธิในการเรียกร้องเพื่อ การศึกษาที่เป็นธรรมนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของนักศึกษาในฐานะที่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยที่แท้จริง มหาวิทยาลัยนั้น ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชนในสังคม และการที่มหาวิทยาลัย สามารถดํารงอยู่ได้ ก็ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาและด้วยภาษีของประชาชนที่ผ่านมายังรัฐ คอกผลใด ๆ ที่ผลิบานออกมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ล้วนตั้งต้นมาจากเงินตราเหล่านี้ทั้งสิ้น ในแง่ นี้ มหาวิทยาลัยจึงเป็นสมบัติส่วนรวมของประชาชน และของสังคม เสียงของนักศึกษาในฐานะผู้เป็นเจ้าของ ร่วมในมหาวิทยาลัยจึงพึงถูกนับ และรับฟังอย่างใส่ใจ และให้ความสําคัญ โดยผู้บริหารพึ่งทําหน้าที่ในการ รับผิดชอบต่อความต้องการของนักศึกษาที่มีเหตุมีผล และใส่ใจต่อสวัสดิภาพในชีวิตของนักศึกษาผู้ซึ่งเป็น เจ้าของมหาวิทยาลัยด้วย หากบรรดาผู้บริหารเห็นว่า ข้อเรียกร้องของนักศึกษานั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือไม่สมควร สิ่งที่ผู้บริหารพึงกระทําคือ ชี้แจงให้นักศึกษาได้รับรู้ว่าเหตุใดจึงมิอาจตอบสนองต่อข้อ เรียกร้องของนักศึกษาได้ อย่างมีเหตุมีผล

เป็นที่น่าเสียใจว่า ในตลอดเวลากว่าสองสัปดาห์ที่เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพียร พยายามนําเสนอข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทางผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ไม่เคยเปิด โอกาสให้นักศึกษาได้เข้าแลกเปลี่ยน พูดคุยหรือนําเสนอข้อคิดเห็นเลยแม้แต่น้อย เครือข่ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียกร้องให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการประชุมหารืออย่าง กว้างขวาง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้สามารถแสดงความคิดเห็น และนําเสนอข้อเสนอในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างแท้จริง

3. การที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอ้างว่า หากดําเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อเรียกร้อง เป็นจํานวน 30% นั้น จะกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยตรง เป็นข้ออ้างที่ไม่ได้วางอยู่บน ฐานความเป็นจริงของทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แต่อย่างใด เพราะหากอ้างอิงตามเอกสาร ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เมื่อปี 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สุทธิถึง 2,375 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจํานวนมากพอที่จะนํามาใช้ช่วยเหลือนักศึกษาได้ รายได้มหาศาลนี้ เป็น รายได้นอกงบประมาณแผ่นดิน ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถที่จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลด

ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ กล่าวถึงที่สุดแล้ว ฐานคิดของการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียง 10% ที่คณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันนั้น เป็นการด่วนสรุปตัวเลข ที่มองแต่เพียงผลประโยชน์ของ มหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง มากกว่าที่จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสําคัญ และเป็นวิธีคิดที่แยกขั้วตรง ข้ามระหว่างผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผลประโยชน์ของนักศึกษา ที่ไม่สร้างสรรค์ ข้อเสนอของ เครือข่ายนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมลง 30% นั้น ก็เพื่อที่ทั้งมหาวิทยาลัยและทั้งนักศึกษา ใน ฐานะหุ้นส่วนที่เสมอภาค จะสามารถอยู่รอดร่วมกันได้

สุดท้ายนี้ กลุ่มเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แถลงการณ์ฉบับนี้ นอกเหนือจากเป็นการส่งเสียงไปยังคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อรับฟังเสียงของนักศึกษา อย่างตั้งใจและจริงใจแล้ว ยังเป็นการส่งสาส์นไปยังเพื่อนนักศึกษาร่วมมหาวิทยาลัยทั้งมวล ได้ตระหนักถึง สิทธิในการศึกษาที่เป็นธรรม และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกัน เรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้ทําหน้าที่สมกับการเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย อย่างเป็นธรรมและ รับผิดชอบต่อนักศึกษา อุดหนุนเกื้อหนุนให้พวกเรา สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีศักยภาพและสําเร็จในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้

ลงชื่อ
เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สมัชชาเสรีประชาธิปไตยแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิษย์เก่าและนักศึกษาจำนวน 1,364 คน
ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์