ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา TCAS รอบ 3 วารสารศาสตรบัณฑิต

ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ออกแถลงการณ์แนวทางแก้ไขปัญหาการรับเข้าของผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ประจำปี 2563

16 พ.ค. 2563 ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการรับเข้าของผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ประจำปี 2563 โดยระบุว่าตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 เรื่องการแก้ไขปัญหาการประกาศคะแนน TCAS รอบ 3 ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนผิดพลาด โดยกำหนดให้มีการรับเพิ่มผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงกว่าคะแนนของผู้ได้รับสิทธิเข้าศึกษาในคณะวารสารศาสตร์ฯ ตามที่ประกาศไปแล้วนั้น ในการนี้ ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนขอชี้แจงขั้นตอนดำเนินงานและปัญหาที่พบจากกระบวนการสอบทานร่วมกันในส่วนงานรับเข้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และของคณะวารสารศาสตร์ฯ ดังต่อไปนี้

• เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 งานรับเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งชุดคะแนนที่คลาดเคลื่อนมาให้คณะวารสารศาสตร์ฯ โดยความผิดพลาดนั้นเกิดจากการที่โปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่งานรับเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คำนวณคะแนนรวมผิดจากการดึงคะแนน PAT 7 ที่ดึงเฉพาะคะแนนของผู้สมัคร PAT 7.7 เพียงส่วนเดียว โดยมิได้นำคะแนนของผู้สมัครที่ใช้ PAT 7.1-7.4 มาคำนวณร่วมด้วย

• เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 ทีมงานฝ่ายรับเข้าของคณะวารสารศาสตร์ฯ ตรวจทานเฉพาะคะแนนรวมและการจัดอันดับ จึงไม่พบความผิดพลาด และต้องส่งกลับภายในวันเดียวกันภายในเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้

• ในท้ายที่สุด ฝ่ายงานรับเข้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยืนยันผลคะแนนที่ผิดพลาดดังกล่าว เพราะระบบการสอบทานข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัยที่ไม่ละเอียดเพียงพอ ทำให้มีเพียงบางคณะที่ได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งคะแนนออก จนกระทั่ง ทปอ. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา TCAS รอบ 3 ของคณะวารสารศาสตร์ฯ ที่ผิดพลาดออกไปเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563

ทั้งนี้ เดิมคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้ประกาศจำนวนรับผู้สมัคร TCAS รอบ 3 รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยแยกเป็นเฉพาะคุณสมบัติ GAT+PAT7 จำนวน 60 คน แต่จากแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 ทำให้ ณ ขณะนี้มียอดผู้ประสงค์รับการเยียวยาตามประกาศจำนวนอีก 198 คน เมื่อนำมารวมกับจำนวนที่ประกาศผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว 87 คนและยังไม่รวมผู้สมัครใน TCAS รอบ 4 อีก 120 คน อันจะทำให้ยอดรวมสูงกว่าจำนวนรับที่คณะวารสารศาสตร์ฯ กำหนดในแต่ละปีไว้ที่ 220 คน ซึ่งมากเป็นเท่าตัว การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ เพราะจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการรักษาคุณภาพการศึกษาของคณะ

ที่ประชุมประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนพิจารณาร่วมกันและเล็งเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย รวมทั้งมองว่าการทำให้กระบวนการพิจารณาคะแนน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินั้นกลับเข้าสู่กระบวนการจัดลำดับคะแนนตามหลักการการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ ทปอ. อีกครั้ง เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการพื้นฐานของการสอบแข่งขัน เพื่อให้ผู้สมัครได้ใช้สิทธิของตนตามคะแนนที่มีอยู่จริง ประกอบกับการพิจารณาถึงจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปี ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวนนักศึกษาต่อความรับผิดชอบของอาจารย์ อุปกรณ์การเรียน และห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถรองรับนักศึกษาจำนวนมากได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในสายวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่จะต้องเน้นหนักในเรื่องกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และการฝึกฝนปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ จึงขอเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในวันที่ 17 พ.ค. 2563 เพื่อให้ทันก่อนการปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 ดังต่อไปนี้

1) ผู้มีรายชื่อและยืนยันสิทธิ TCAS รอบ 3 ไปแล้วตามประกาศรายชื่อ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จะยังคงจำนวนและรายชื่อผู้มีสิทธิทั้ง 87 คน เข้าศึกษาไว้ทั้งหมดเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบจากคณะฯ แม้ว่าในจำนวน 87 คนนี้จะมีผู้สมัครในเกณฑ์คุณสมบัติ GAT+PAT7 บางส่วนเป็นรายชื่อที่ผิดพลาด เพราะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบการรับของผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในภาพรวม

2) ผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในกลุ่มรูปแบบ 2 รูปแบบพื้นฐานศิลปศาสตร์ (GAT+PAT7) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประสานงานเรื่องการรับสิทธิเยียวยาผ่านทางอีเมลเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 198 คนนั้น ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ เสนอให้เรียงลำดับคะแนนใหม่อย่างถูกต้อง ซึ่งจะพบว่ามีคะแนนของกลุ่มผู้สมัคร 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้คะแนนในระดับที่เข้าศึกษาได้ และกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่ไม่สามารถเข้าศึกษาในคณะวารสารศาสตร์ฯ  และให้คณะวารสารศาสตร์ฯ รับใหม่เพิ่มจำนวน 60 คน ตามประกาศเดิม เฉพาะกลุ่ม PAT7.1-7.4 ซึ่งเดิมมิได้นำคะแนนส่วนนี้มารวม โดยเรียงลำดับจากสูงสุดจนครบจำนวนรับ 60 คนแรก (คะแนนรวมต่ำสุดของกลุ่มนี้ คือ 214.15 คะแนน)

3) มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการร่วมกับ ทปอ. ให้นักศึกษา 138 คน ที่ลำดับรองลงมาจาก 60 คนแรกตามข้อ (2) สามารถใช้สิทธิเดิมตามที่ประกาศผล TCAS รอบ 3 จากคะแนนที่ได้รับจริง หรือสมัคร TCAS รอบ 4 ได้ต่อไป

4) ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ เสนอให้ไม่ปรับลดจำนวนรับของผู้สมัครใน TCAS รอบ 4 โดยคงรักษาจำนวนรับที่ 120 คน เพื่อรักษาสิทธิให้แก่นักเรียนที่วางแผนจะสมัครในรอบดังกล่าวประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้เสนอแนวทางดังกล่าวผ่านผู้บริหารของคณะฯ ไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายครั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับการเห็นชอบ ทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าแนวทางที่เสนอนี้เป็นการแก้ปัญหาที่คำนึงถึงนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ ทางประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจจะนำข้อมูลและแนวทางนี้ไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และอาจารย์ที่ต้องการสนับสนุนแถลงการณ์นี้สามารถลงชื่อใน Google Form นี้ได้ https://forms.gle/6gQm3q2jzunfeiHq7 และแถลงการณ์ฉบับ PDF สามารถ Download ได้ที่ Link นี้

รายนามอาจารย์ผู้ร่วมสนับสนุนแถลงการณ์

1. ผศ. กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
2. รศ. กุลนารี เสือโรจน์
3. ผศ.ดร. เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
4. อ. แก้วกาญจน์ จูเจริญ
5. รศ. กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
6. ผศ. จักรวาล นิลธำรงค์
7. อ.ดร. ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
8. อ. ถมทอง ทองนอก
9. รศ. นฤมล ปิ่นโต
10. ผศ.ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา
11. รศ.ดร. นิธิดา แสงสิงแก้ว
12. ผศ. ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
13. ผศ. พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
14. รศ. พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
15. อ. พรรณวดี ประยงค์
16. ผศ.ดร.พรรษา รอดอาตม์
17. ผศ.ดร. พีรยุทธ โอรพันธ์
18. รศ. ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
19. อ. มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
20. รศ. รุจน์ โกมลบุตร
21. อ. รัตนางศ์ ตุละวรรณ
22. รศ. วงหทัย ตันชีวะวงศ์
23. ผศ. วารี ฉัตรอุดมผล
24. ผศ.ดร. วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
25. รศ.ดร. ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
26. รศ.ดร. สมสุข หินวิมาน
27. รศ. สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
28. ผศ. อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
29. รศ. อารดา ครุจิต
30. อ.ดร. เอกพล เธียรถาวร
31. รศ. แอนนา จุมพลเสถียร
32. ผศ. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
33. ผศ.ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
34. ผศ. อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์