โพลสถาบันพระปกเกล้าชี้หากเกิดวิกฤต คนฝากความหวังกับผู้ว่าฯ จังหวัดตนเอง 45.7% ผู้นำประเทศ 41.8%

โพลสถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจ หากเกิดภาวะวิกฤตจะฝากอนาคตไว้กับใคร? 41.8% ระบุว่าสามารถฝากอนาคตไว้กับผู้นำประเทศได้ 45.7% ฝากอนาคตไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเองได้ และ 34.3% ฝากอนาคตไว้กับผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้าเผยผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสำรวจใช้แบบสอบถามออนไลน์ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและเป็นผู้ที่ใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์ระหว่างวันที่ 3-13 พ.ค. 2563 จำนวน 1,338 คน มีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จากสื่อโทรทัศน์ มากที่สุด (ร้อยละ 33.6) รองลงมาคือ ทาง Facebook (ร้อยละ 23.9) และ จากบุคลากรสาธารณสุข (ร้อยละ 15.7)

2. ด้านรูปแบบการทำงาน

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนวิธีทางานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยพบว่า ไปทำงานทั้งที่ทำงานและที่บ้านสลับกัน มากที่สุด (ร้อยละ 44.2) รองลงมา คือ ไปทำงานที่ทำงานทุกวัน (ร้อยละ 32.1) และทำงานที่บ้านทุกวัน (ร้อยละ 23.7)

3. ด้านสถานภาพการทำงาน รายได้ การออมเงิน และ สถานภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

ด้านสถานภาพการทำงานและรายได้ : กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงทำงานเดิม และยังคงรับเงินเดือน/มีรายได้เท่าเดิม (ร้อยละ 64.7) รองลงมา คือ ยังคงทำงานเดิม แต่เงินเดือน/รายได้ลดลง (ร้อยละ 17.6) แต่เมื่อถามกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า ต้องหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างและไม่มีรายได้กับกลุ่มที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้/ถูกเลิกจ้างและไม่มีรายได้ไปรวมแล้ว พบว่า มีผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการทำงานและรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงร้อยละ 27.1

ด้านการออมเงิน: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า ยังออมเงินได้ตามปกติ (ร้อยละ 30.6) รองลงมา คือ มีเงินพออยู่ได้แต่ไม่มีเงินออม (ร้อยละ 28.8) และ ที่น่าสนใจคือ ต้องใช้เงินออมบางส่วนแต่ยังไม่ได้กู้ยืมเงิน (ร้อยละ 24.3) ไม่มีเงินออมและต้องกู้ยืมเงิน (ร้อยละ 8.2) และ ต้องใช้เงินออมบางส่วนและมีการกู้ยืม (ร้อยละ8.1) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อเงินออมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จากข้อมูลด้านรายจ่ายยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 90.6 ต้องจ่ายเงินซื้อหน้ากากอนามัย ร้อยละ 88.5 ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเจล/แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 47.9 มีการจัดการอาหารการกินของครอบครัว โดยมีการกักตุนวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า ขณะที่ร้อยละ 12.3 สั่งอาหารสาเร็จให้มาส่งที่บ้าน สถานภาพเศรษฐกิจของครอบครัว: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวก็จะกลับสู่สภาพเดิม (ร้อยละ 62.2) รองลงมา ระบุว่า แย่ลงกว่าเดิม (ร้อยละ 31.8) และ กลุ่มตัวอย่างส่วนน้อย ระบุว่า น่าจะดีขึ้นกว่าเดิม (ร้อยละ 6)

4. ด้านความไว้วางใจผู้นำในการแก้ไขปัญหา

เมื่อสอบถามว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นี้ ท่านไว้วางใจผู้ใดมากที่สุดเพื่อให้เข้ามาเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า ไว้วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นเข้ามาเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา (ร้อยละ 86.4) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนน้อย ระบุว่า ไว้วางใจนักการเมืองให้เข้ามาเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา (ร้อยละ 4.3) ใครก็ได้ (ร้อยละ 2.7) นักวิชาการ (ร้อยละ 2.6) และ ข้าราชการ (ร้อยละ 2.2)

5. ด้านการบริจาคและช่วยเหลือ

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 46.0 เห็นว่า แม้จะประสบปัญหาความยุ่งยากเดือดร้อนก็ยังมีความช่วยเหลือจากรัฐมาทันท่วงที ขณะที่ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 92.6 เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า เมื่อประสบปัญหาคนไทยก็ยังช่วยเหลือเอื้ออาทรกันและกัน ร้อยละ 87.5 ระบุว่า เมื่อประสบปัญหาพวกเขาก็มีความเข้มแข็งและเอาตัวรอดได้เสมอ

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 76.1 ระบุว่า ในภาวะวิกฤติสามารถไว้วางใจคนในชุมชนของตนเองได้ว่า ยังมีความเอื้ออาทรกันและกัน ดูแลกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 50 ระบุว่า พวกเขาได้ บริจาค เงินสิ่งของให้กับโรงพยาบาล องค์กรการกุศล และบริจาคโดยตรง อีกทั้งยังเชิญชวนให้ผู้อื่นมาร่วมบริจาคด้วย และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 3 ระบุว่า ตนไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม

6. เมื่อเกิดภาวะวิกฤต จะฝากอนาคตไว้กับใคร?

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 41.8 ระบุว่า สามารถฝากอนาคตไว้กับผู้นำประเทศได้ ร้อยละ 45.7 ระบุว่า ฝากอนาคตไว้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเองได้ ร้อยละ 34.3 ระบุว่า ฝากอนาคตไว้กับผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยยังพบอีกว่า เมื่อประสบปัญหา ประชาชนเชื่อว่าพวกเขาจะช่วยเหลือกันเองได้ ประชาชนไทยยังมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมไทยคนไทยด้วยกันและยังคิดว่าคนไทยก็ยังมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือกัน รวมทั้งยังมีแนวคิดเชิงบวกที่เชื่อว่าตัวเองก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

7. ด้านการดำรงชีวิตกับสิทธิเสรีภาพ

สำหรับทัศนคติในการดารงชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 70 ระบุว่า ควรใช้การจัดการศึกษาแบบออนไลน์แทนการศึกษาในโรงเรียน ในขณะที่ ร้อยละ 89.4 ระบุว่า คนไทยต้องมีวินัยมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ เมื่อสอบถามว่า ในภาวะวิกฤตที่มีการประกาศใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทาให้ประชาชนต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทานั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วย ถึงร้อยละ 80.8 (โดยจาแนกเป็น ผู้ที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 43 และ ผู้ที่เห็นด้วย ร้อยละ 37.8)

8. การตัดสินใจในชีวิต

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างเลือกระหว่าง “ปากท้องกับปัญหาสุขภาพในภาวะวิกฤตินี้คนไทยจะเลือกอะไร” พบว่า โดยภาพรวม ร้อยละ 61.4 ไม่เห็นด้วยว่า ปากท้องสาคัญมากกว่าสุขภาพ กล่าวคือ พวกเขาให้ความสาคัญกับสุขภาพมากกว่า (ร้อยละ 35.7 เห็นด้วยว่า ปากท้องสาคัญมากกว่าสุขภาพ และ ร้อยละ 2.9 ไม่ตอบ)

9. การยอมรับกันทางสังคม

เมื่อสอบถามว่า “ท่านจะยอมรับใครบ้างและยอมรับได้เพียงใดที่จะให้บุคคลกลุ่มต่าง ๆ มาเป็นเพื่อนบ้าน” พบว่า ร้อยละ 64.5 ยอมรับที่จะเป็นเพื่อนบ้านกับผู้ป่วยโควิดได้ ร้อยละ 71.8 ยอมรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ระหว่างการกักตัวดูอาการได้ ร้อยละ 92.2 ยอมรับผู้ที่หายป่วยจากโควิดได้ ในขณะที่ ร้อยละ 66.7 ยอมรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศได้ และ ร้อยละ 58.1 ยอมรับคนต่างชาติได้ ดังนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่ากลุ่มบุคคลที่คนไทยให้การยอมรับให้มาเป็นเพื่อนบ้านมากที่สุด คือ กลุ่มผู้หายป่วยจากโควิด รองลงมา คือ ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลับจากต่างประเทศ แต่ที่น่าสนใจคือมีประชาชน ยอมรับคนต่างชาติและผู้ป่วยโควิดน้อยกว่ากลุ่มอื่น และ ร้อยละ 20.9 ไม่ต้องการเป็นเพื่อนบ้านกับผู้ป่วยโควิด และร้อยละ 19.2 ไม่ต้องการเป็นเพื่อนบ้านกับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ดังภาพ 7

10. ความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาล

ในการสอบถามความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาลในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ศึกษาได้ให้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความพึงพอใจต่อรัฐบาล กำหนดคะแนน 0 ถึง 10 คะแนน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ง มีความพึงพอใจต่อการทำงานของรัฐบาล โดยร้อยละ 64.9 ให้คะแนนความพอใจต่อการทำงานของรัฐบาลในระหว่าง 6 ถึง 10 คะแนน ในขณะที่ ร้อยละ 10.6 ให้คะแนนรัฐบาล คาบเส้นหรือห้าคะแนน และ ร้อยละ 23.9 ให้คะแนนรัฐบาลน้อยกว่า 5 คะแนน โดยที่น่าสนใจ คือ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 6.3 ให้คะแนนความพอใจ 0 คะแนน ในขณะที่ ร้อยละ 9.8 มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 10 คะแนน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์