ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ เสนอ 6 แนวทางแก้ไขปัญหา TCAS รอบ 3 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการรับเข้าของผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ประจำปี 2563

17 พ.ค. 2563 ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการรับเข้าของผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ประจำปี 2563 ระบุว่าจาก แถลงการณ์ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ฉบับที่ 1 (วันที่ 16 พ.ค. 2563) ประชาคมคณะฯ ขอให้ข้อมูลสถานการณ์แนวทางการแก้ไขปัญหา ชี้แจงข้อกังวลใจของสังคม โดยขอยืนยันว่าเจตนารมย์ของการออกแถลงการณ์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสะท้อนให้เห็นความผิดพลาดจากการทำงานของผู้เกี่ยวข้อง กระทั่งทำให้เกิดกระบวนการเยียวยาที่ไม่ได้ประเมินผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านหรือแก้ไขจากต้นตอของปัญหา การทำสิ่งที่ถูกต้องควรเป็นหลักการสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สังคมให้ความเชื่อถือ การยกเอาคำกล่าวถึงปรัชญาอันสวยหรูของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยกคุณธรรมมาเป็นโล่คุ้มกันตัวเองจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยละทิ้งหลักการที่ถูกต้องในการยึดมั่นสร้างบรรทัดฐานอันดีให้กับสังคมนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นด้วย

ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา TCAS รอบ 3 วารสารศาสตรบัณฑิต

ทางประชาคมคณะฯ ขอชี้แจงข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. การคงจำนวนรับนักศึกษา TCAS รอบ 3 ตามประกาศ ทปอ. จำนวน 87 คน รายชื่อนี้ประกาศผ่านระบบ ทปอ. ซึ่งคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มีอำนาจแก้ไขรายชื่อนี้ และได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยว่าไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการรับเข้า TCAS รอบ 3 ทั้งประเทศ แม้ว่าประชาคมคณะฯ ต้องการให้แก้ไขการคำนวณและลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องทั้งหมด จึงจำเป็นต้องรับผู้สมัครกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีทั้งผู้สมัครที่มีคะแนนถูกต้องตามระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจริงและที่ไม่เป็นไปตามระบบ ดังนั้นทางประชาคมคณะฯ ขอให้ ทปอ. ช่วยกรุณาชี้แจงประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจนต่อสังคม

2. เหตุผลที่ประชาคมฯ เสนอขอรับนักศึกษาเพียง 60 คน ที่มีคะแนนผ่านระบบการแข่งขันรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเข้าศึกษาต่อจาก ทั้งหมด 198 คน ที่มหาวิทยาลัยเยียวยา และคืนสิทธิตามจริงให้แก่ผู้สมัคร 138 คนที่เหลือ เนื่องจากจำนวนดังกล่าวเมื่อรวมกับผู้สมัครรอบอื่นๆ และนักศึกษาปัจจุบันแล้วจะยังอยู่ในกรอบที่คณะฯ สามารถบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพทางวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพได้สูงสุด

3. มหาวิทยาลัยต้องเปิดโอกาสให้ผู้สมัครในกลุ่มที่ได้รับการเยียวยา 198 คน สามารถสละสิทธิได้ มหาวิทยาลัยต้องออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ และเปิดเผยคะแนนโดยเรียงลำดับคะแนนของผู้สมัครทุกคนจากมากที่สุดลงไปหาน้อยที่สุดโดยไม่เปิดเผยชื่อ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและให้ผู้สมัครมีข้อมูลที่ชัดเจนประกอบการตัดสินใจ

4. ประชาคมคณะฯ ขอแจ้งจำนวนผู้ลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ฉบับที่ 1 โดยมีผู้สนับสนุนทั้งสิ้น 1,786 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ในคณะฯ รวม 686 คน นักศึกษาจากคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย จำนวน 261 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 73 คน ศิษย์เก่า 581 คน และบุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ปกครอง 184 คน โดยตัวเลขนี้เป็นตัวเลขระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลาประมาณ 12.00 น. ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น.

5. ประชาคมคณะฯ ขอเรียกร้องให้ ทปอ. และมหาวิทยาลัยร่วมกันชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในลักษณะเช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับทั้งนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และขอให้คำนึงถึงผลระยะยาวที่จะตามมา การเยียวยาด้วยการรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนดไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องภายใต้ระบบของการสอบคัดเลือกที่ตั้งไว้เป็นมาตรฐาน

6. ประชาคมคณะฯ ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงผลการสอบสวนกับสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับจากวันออกแถลงการณ์นี้

ท้ายสุดนี้ประชาคมคณะฯ ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานี้ออกมาชี้แจงแถลงแนวทางที่ชัดเจนต่อปัญหาดังกล่าวโดยให้คำนึงไม่เฉพาะแต่ผู้สมัครเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาปัจจุบันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ทางประชาคมคณะฯ รับทราบว่าปัญหาเรื่องการดำเนินการนี้มิได้เกิดขึ้นแต่กับคณะฯ เท่านั้น จึงขอให้การแถลงการณ์ของประชาคมคณะฯ เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นสัญลักษณ์การเรียกร้องเพื่อธำรงความเที่ยงตรงของระบบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไว้ เพื่ออนาคตของผู้สมัครทุกคนต่อไป
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์