ครม.ตั้ง 39 กก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พบ 6 นายพล นั่งด้วย

ครม.มีมติอนุมัติตั้ง 39 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พบนายพลทั้งทหารตำรวจรวม 6 คนร่วมคณะด้วย ทั้งสาขาการแพทย์และสาธารณสุข สาขาต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง รวมทั้งสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย

3 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (2 มิ.ย.63) เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (เทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 39 คน ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 3 ปี ดังนี้

1. สาขาการแพทย์และสาธารณสุข 1.1 ศ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 1.2 ศ.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 1.3 พล.ท.ศ.คลินิกภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ 1.4 ศ.ยง ภู่วรวรรณ 1.5 ร.ต.อ.รุ่งเรือง กิจผาติ

2. สาขาต่างประเทศ ความมั่นคง และการเมือง 2.1 ดนัย มู่สา 2.2 บรรสาน บุนนาค 2.3 พล.อ.วิทยา จินตนานุรัตน์ 2.4 พล.ท.สุขสันต์ สิงหเดช

3. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร 3.1 นันธิกา ทังสุพานิช  3.2 วิฑูรย์ สิมะโชคดี 3.3 วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม 3.4 ศ.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ 3.5 อดิทัต วะสีนนท์

4. สาขาเศรษฐกิจและการคลัง 4.1 เกริกพงษ์ เกสรทอง 4.2 ชลิดา พันธ์กระวี 4.3 ดวงตา ตันโช 4.4 สุรศักดิ์ เรียงเครือ 4.5 เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

5. สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย 5.1 พล.อ.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ 5.2 จันทจิรา เอี่ยมมยุรา 5.3 เชิดศักดิ์ เจนวรากุล 5.4 ณอคุณ สิทธิพงศ์ 5.5 ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ 5.6 นที ทับมณี 5.7 นิรวัชช์ ปุณณกันต์ 5.8 นนทิกร กาญจนะจิตรา 5.9 ธนกฤต วรธนัชชากุล 5.10 พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ 5.11 พิรุฬ เพียรล้ำเลิศ 5.12 พีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา 5.13 มานะ วีระอาชากุล 5.14 ผศ.วรรณภา ติระสังขะ 5.15 พล.ต.ท.วราวุธ ทวีชัยการ 5.16 สรรเสริญ อัจจุตมานัส 5.17 สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ 5.18 ผศ.อดิศร เนาวนนท์ 5.19 ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ 5.20 อัจฉรา อุณหเลขกะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ตามเว็บไซต์ของคณะนี้ระบุว่า ตามระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2542 ข้อ 3 และข้อ 4 โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมอบหมาย และกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ได้กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาใช้ดุลพินิจพิจารณาดำเนินการไปตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม

ประกอบด้วย 1. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ 2. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ 3. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย 4. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ 5. วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์