อีกแล้ว! ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 'เสรี-สนธิญาณ-บวรศักดิ์-หมอทวีศิลป์' ก็มา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน รวม 185 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 14 ส.ค.2565 'เสรี-สนธิญาณ-บวรศักดิ์-หมอทวีศิลป์' ก็มา

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) โดยประกาศฉบับดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการ ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ประกอบกับอำนาจของนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการเดิมและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และเพื่อให้คณะกรรมการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงพร้อมกันจึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้งหมด 13 ด้าน รวม 185 คน ได้แก่

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มี ปกรณ์ ปรียากร เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี รอยล จิตรดอน เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มี อุดม คชินทร เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มี เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มี ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มี พรชัย รุจิประภา เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีภักดี โพธิศิริ เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนิธิ มหานนท์ เป็นประธานกรรมการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ มีหน้าที่และอำนาจจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย และพิจารณาว่าการดำเนินการใดของหน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศหรือไม่ โดยประสานงานหรือปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้อง ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาไปยังผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 และชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

ในการนี้ ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ มีอำนาจเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้มีการว่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานใดให้ศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยในการดำเนินการตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตามประกาศนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 14 ส.ค.2565 อันครบกำหนดห้าปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามกฎหมาย โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์