'นศ.-อาจารย์-ศิษย์เก่า' สหวิทยาการ มธ. 497 คน เรียกร้องรัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน

16 ส.ค. 2563 มีการเผยแพร่แถลงการณ์ 'วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อต้านการคุกคามประชาชน' ซึ่งเป็นรายชื่อที่รวบรวม ผู้มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาปัจจุบัน อดีตนักศึกษา ทุกระดับ บุคลากร คณาจารย์ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หรืออดีตอาจารย์ วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการร่วมลงลายชื่อเสนอให้ “รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนและเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนสากลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน” ซึ่งสะท้อนความกังวลจากการที่รัฐบาลมีแนวโน้มในการคุกคามการแสดงออกของประชาชน ซึ่งมีประชาคมวิทยาลัยสหวิทยาการจำนวนมาก แสดงเจตจำนงในการลงชื่อในแถลงการณ์ดังกล่าวถึง 497 คน 

เป็นที่สังเกตว่านอกจากคณาจารย์และศิษย์ปัจจุบันแล้ว ยังพบว่ามีศิษย์เก่าและอดีตอาจารย์จำนวนมากที่ร่วมลงนามเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสหวิทยาการ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ชานันท์ ยอดหงส์ นักเขียน-นักประวัติศาสตร์ (ศิษย์เก่าหลักสูตรสตรีและเพศสภาวะศึกษา) ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร-สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (อดีตอาจารย์) โดยผู้ลงนามส่วนมากเป็นนักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาตรี ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) หนึ่งในนั้นคือ กัญญาวีร์ สองเมือง หรือต้าเหนิง นักแสดงวัยรุ่นที่สำเร็จการศึกษาเมื่อปีที่แล้วเช่นกัน

แถลงการณ์ประชาคมวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อต้านการคุกคามประชาชน ฉบับที่ 1
16 ส.ค. 2563

เราคือปัจเจกชนที่ร่วมกันต่อต้านการคุกคามประชาชน

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการเรียกร้องของนักศึกษาและคนรุ่นใหม่เพื่อให้รัฐบาลยุติการคุกคามประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง

ประชาคมส่วนหนึ่งของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยอดีตอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ปัจจุบัน ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ที่สะท้อนความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาประชาชนเยาวชนที่มีความเห็นต่างต่อแนวทางของรัฐบาล

นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่รักความเป็นธรรมจำนวนหนึ่งถูกคุกคามจากอำนาจรัฐทั้งโดยตรงและโดยอ้อม พวกเราตามรายชื่อต่อไปนี้ขอเรียกร้องด้วยข้อเสนอเพียง 1 ข้อ "ให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนและเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนสากลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน"

*เรียงลำดับตามตัวอักษร

1    เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
2    เกวลิน น้ำหอม
3    เกศมณี ตรีโคตร์
4    เขตโสภณ ศิริโสภา
5    เขมษิญากรณ์ ลีกิจแสงเจริญกุล
6    เจนจิรา เกี๋ยงแก้ว
7    เณรัชฌา เรืองขำ
8    เตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร
9    เทพศิรินทร์ จินรอด
10    เนติพงษ์ ฉิมใหม่
11    เบญญาภา เชี่ยวชลาคม
12    เบนส์ โหงวเกร็ด
13    เปมิกา กันหนู
14    เปมิกา ปัญญาณิชชกุล
15    เปมิกา สากล่ำ
16    เปรมยุดา ธรรมพัชรากร
17    เพชรระย้า ต่ายจันทร์
18    เพชรลดา อู่รัตนากวี
19    เพ็ญวดี ศิริบุรภัทร
20    เมธยา เทพทวี
21    เมสิญา ภูโปร่ง
22    เอกภัทร รักความสุข
23    เอราวัณ หอมหวล
24    เอราวัณ หอมหวล
25    เอื้อนรี เจียมการกิจ
26    แพรวระพี ธีราโชติ
27    แสงระวี อินต๊ะวงค์
28    โชติกา มีทรัพย์
29    โภควินท์ พิชัยธนาวัฒน์
30    โศรดา ศรีสมบัติ
31    โสภิดา ช่วยรอด
32    ไชยวัฒน์ จิรกิจไพบูลย์
33    ไซราม ประกายกิจ
34    ไท วัฒนา
35    ไพรัตน์ ใจกลม
36    ไอลดา สังข์จันทร์
37    กชกร เมฆศิรินภาพงศ์
38    กชกร ครุฑพงษ์
39    กตัญญุตา คำมณี
40    กนกพร วีสันเทียะ
41    กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์
42    กมลชนก คุณยศยิ่ง
43    กมลชนก ธานี
44    กมลชนก ว่องนนทวิทยา
45    กมลทิพย์ วิลาวัณย์
46    กมลพรรณ แดงเปี่ยม
47    กมลพรรณ แดงเปี่ยม
48    กมลลักษณ์ ซึ่งกราง
49    กรกนก ใจทัด
50    กรรณิกาณ์ มาตวงศ์
51    กรรณิการ์ คุ้มชนม์
52    กรองกมล วิชาเรือง
53    กฤชกร แพงลาศ
54    กฤตพัศ นาสาร
55    กฤติมา โยธิน
56    กฤษณ์พิพิฒน์ เทียนสิงห์ชัย
57    กอบชัย ชิงชัย
58    กัญญาณัฐ เนระวงค์
59    กัญญาลักษณ์ เลิศอนันต์
60    กัญญาวีร์ สองเมือง
61    กัณฑ์คุปต์ พงศ์เรืองรอง
62    กัณณพิชญ์ชา แก้ววิลัย
63    กันตพงศ์ ชัยชูสอน
64    กัลยรัตน์ สมวงค์
65    กานต์ มีสัตย์ธรรม
66    กิตติคุณ ดำรงค์พิทักษ์ชัย
67    กิตติคุณ สกลวิศาลศักดิ์
68    กิตติชัย กงไกรษร
69    กิตติพิชญ์ พันธุมาศ
70    กิตติภณ เพ็ชร์เพ็ง
71    กิตติภัฎ กระแจะจันทร์
72    กีรติ อัครจรูญวงศ์
73    กุณฑลี ใจใหม่
74    กุณศิณีกมล จงรัก
75    ขวัญชนก จุฬาเสรีกุล
76    ขวัญชัย ทองใหม่
77    ขวัญธนานนท์ อรุณประเสริฐ
78    คณิตพัฒน์ ปิ่นแก้ว
79    คมลักษณ์ ไชยยะ
80    คัทรียา อายุยืน
81    จณิสตา นาจรัส
82    จักร เหมทนาม
83    จัตวา ชุณหบุญญทิพย์
84    จันจิรา ประเทศ
85    จันทร์สิรี บิดร
86    จารุประภา สังฆะโต
87    จิดาภา ยุววัฒน์
88    จิตตกมล ชื่นภักตร์
89    จิตติมา ชามะสนธิ์
90    จินต์ศุจี สุขเกษม
91    จิรเมธ ประเสริฐสุข
92    จิรัฏฐ์ เกียรติ์ชัยสิริพร
93    จิรัฏฐ์ จันต๊ะคาด
94    จิราพร ดวงดีวงค์
95    จิรายุ กิจธนะเสรี
96    จีรนันท์ กะพอ
97    จีรพัฒน์ พรประดิษฐ์
98    จุฑาทิพย์ นาคประสาน
99    จุฑามาศ ยอดเพ็ชร
100    จุฑารัตน์ ไก่แก้ว
101    จุลจักร แสงล้ำ
102    ฉันนภา จารุเหติ
103    ชญานิศ สงทิพย์
104    ชฎาพร สุใจยา
105    ชนกนาถ ซาชิโย
106    ชนากานต์ งามเลิศรัศมี
107    ชนากานต์ วิริยะดามินทร์
108    ชนากานต์ สุขพัลลภรัตน์
109    ชนาภัทร จำปาศรี
110    ชนิดา ติยะบุญชัย 
111    ชนิตา พุฒซ้อน
112    ชนิภา เชียวจัง
113    ชนิษฐา สุภัตราภรรณ์
114    ชลกร ใจเขียว
115    ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
116    ชวนัสถ์ เจนการ
117    ชาคร เลิศนิทัศน์
119    ชาครีย์ กิจรักษา
120    ชาญวิทย์ ชัยบุญเรือง 
121    ชานันท์ ยอดหงษ์
122    ชาลินี วงศ์เจริญวิวัฒน์
123    ชาวรีย์ เกตุปราชญ์
124    ชิดชนก สิทธิเชนทร์
126    ชิตาวีร์ สุขคร
127    ชินดิฐ กันสิทธิ์
128    ชุติกาญจน์ เมืองแก้ว
129    ชุติกาญจน์ สุจิตร
130    ญาณิศา เทพวุฒิสถาพร
131    ญาณิศา ขำทวี
132    ญาณิศา นิลอนันต์
133    ญาณิศา สนาน้อย
134    ฐานิฎา อู่ดก
135    ฐิติพงศ์ คารวะสมบัติ 
136    ฐิติยา อ่วมกลัด
137    ฑาริณี ใจสะอาด
138    ฑิตยา ปรีเปรมโมทย์
139    ณฐนภ ศรัทธาธรรม
140    ณฐพร อินต๊ะวิชัย
141    ณพรรษ ใจเพิ่ม
142    ณภัทร สนทอง
143    ณภัทร อยู่คง
144    ณรัฐ ใจตุ้ย
145    ณฤดี ยวงพานิช
146    ณหทัย พุกแปลก
147    ณหทัย ยะวิญชาญ
148    ณัชชา พิมเสน
149    ณัชนาวิน ยิ่งสุขสันติสุข
150    ณัชพล แซ่ตั๊น
151    ณัชพล นาคนาม
152    ณัฎฐา ลอพานิช
153    ณัฏฐนันท์ วิภัคจิรานนท์
154    ณัฐกฤต ภู่สมใจ
155    ณัฐกฤตา ชุ่มใจ
156    ณัฐกานต์ เลี้ยววานิช
157    ณัฐกานต์ ตัณฑรังษี
158    ณัฐกานต์ วงศ์ปันง้าว
159    ณัฐชนนท์ ทารัตน์ 
160    ณัฐชา ทุมประพันธ์
161    ณัฐญาภรณ์ ลิมปิพุฒิพงศ์
162    ณัฐฐาพร แก้วบัวขาว
163    ณัฐฐิกา ปทุมโชติ
164    ณัฐทิกา เกตุเนียม
165    ณัฐทิยา วัฒนศิริศาสตร์
166    ณัฐนนท์ จันทร์ขวาง
167    ณัฐนิภา เคลือบวิจิตร
168    ณัฐพงศ์ เจียมศิริโรจน์
169    ณัฐพร แสงสว่าง
170    ณัฐพร สุทำปวง
171    ณัฐรินีย์ วิลาศเจริญ
172    ณัฐวรรณ ปัณทุราสัญญ์
173    ณัฐวิภา ชีวะธรรมรัตน์
174    ณัฐวิมล อชินีทองคำ
175    ณัฐวีร์ ปานลีลาโสภณ
176    ณัฐสิมา เมืองหมุด
177    ณัฐิดา สินศักดิ์
178    ณิชากร แสงธิป
179    ณิชากร วิจิตร
180    ณิศ์ชากมล คงศรี
181    ณิสรียา พลายจันทร์
182    ณีรนุช ธราธรชนะกุล
183    ดนยา ธีระตระกูล
184    ดนุชา อรรถาวร
185    ดรัลรัตน์ วงศ์สำราญ
186    ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ครับ
187    ตติยะ ไพจิตรานนท์
188    ตรีกวินท์ มีจั่นเพ็ชร
189    ตุลยวัต พริกไทย
190    ถิราภรณ์ พจนดิลก
191    ทรงศักย์ อมรวิสัยสรเดช
192    ทรัพย์นครินทร์ ทิพย์รัตน์
193    ทวีวรรณ สิทธิกาน
194    ทูตา ศิริพร ณ ราชสีมา
195    ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
196    ธนกร ศิริชุมพันธ์
197    ธนพร ช่วยเจริญ
198    ธนพร อัศวเมฆิน
199    ธนพล เพชรประเสริฐผล
200    ธนภัทร คำนวนชอบ
201    ธนภูมิ ชาชุมวงศ์
202    ธนัญญา เทพวงค์
203    ธนัทเทพ ราชสิงห์
204    ธมนันท์ ส่งเสริม
205    ธมลวรรณ พระยาครุฑ
206    ธรรมธีรา ธรรมดา
207    ธรรมมงคล ลิขิตพรวงศ์
208    ธวัลยา แสงสว่าง
209    ธัชนนท์ ขาวดี
210    ธัญจิรา จิรบุญเรือง
211    ธัญรดา วงศ์นรภัทร
212    ธัญลักษณ์ บุญแย้ม
213    ธันยพร กระจ่างบท
214    ธันยา ภู่แสงทอง
215    ธันยาภัทร์ ศรีบุณยศิริสุข
216    ธาริตา ดำรงค์
217    ธิดารัตน์ สนองไทย
218    ธิติวุฒิ มะโนจันทร์
219    ธีระศาสนดิ์ สันทาลุนัย
220    ธีราพร เพลัย
221    นนทชา ศรีทองวัน
222    นนลดา พลอารีย์
223    นปภัช โภคภิรมย์
224    นพชัย ฟองอิสสระ
225    นพวิทย์ สิริปริยศักดิ์
226    นภาพร อุ่นเสนีย์
227    นรินทิรา ทาเรือน
228    นรุฏฐ์ พั่ววงษ์แพทย์
229    นฤเบศร์ น้อยบุดดี
230    นฤมล พนันตา
231    นฤมล สีเมฆ
232    นวพร กลั่นทอง
233    นัชชา เยาดำ
234    นันท์พิพัฒน์ ชำมะลี
235    นัศทกาญญ์ จันทร์สุคนธ์ 
236    นัสวัฒน์ แดงผึ้ง
237    นาถนารี เกสูงเนิน
238    นารานที ตั้งคณาธนกิจ
239    น้ำทิพย์ โทบุดดี
240    นิตินันท์ มุทาวัน
241    นิธิ ช่วยบุญ
242    นิพัทธ์ เฮง ประเสริฐ 
243    นิภาธร ทองเล็ก
244    นิภาพรรณ ยนต์สุวรรณ์
245    นิรชา รัตนจงกล
246    นิรณรา มีมา
247    นิสานาถ โรงแสง
248    นีรนารา พานิชผล
249    บัณพร ศรีชัย
250    บุญพิทักษ์ น้ำกลั่น
251    บุณยวีร์ นิลวงศ์
252    บุศรารัตน์ หล่าคำ
253    บุษยมาศ วชิโรภาสนันท์
254    ปกกมล พิจิตรศิริ
255    ปฏิภาณ ศรีผล
256    ปณิตา ชูแสง
257    ปทุมวดี กิติกา
258    ปนัดดา ศรีธิเดช
259    ปรเมษฐ์ เชวงศักดิ์โสภาคย์
260    ปรัชญา จริยะคุณปัญญา
261    ปราโมทย์. พันธ์สะอาด
262    ปรารถนา คนหาญ
263    ปริญญา นิกรกุล
264    ปริธิ ทองมิตร
265    ปรีติวรรณ ราชเมืองขวาง
266    ปรียาพัชร อัครพันธุ์
267    ปัณฑิตา จันทมณีสมบูรณ์
268    ปัณฑิตา รัตนวราห
269    ปัทมา เลิศบรรลือชัย
270    ปาณิสรา ปานพรม
271    ปาณิสรา รักสนิท
272    ปาณิสรา อ่อนโพธิ์ทอง
273    ปาลินี บัวกลิ้ง
274    ปิยณัฏฐ์ มะทะ
275    ปิยธิดา เรือนมูล
276    ปิยะธิดา พลานนท์
277    ปุณณัฐฐา ปัทม์วรโรจน์
278    ปุณยวีร์ เรณสถาน
279    ปุณยวีร์ ตรีโรจน์พร
280    ผกามาศ สุวรรณโคตร
281    พกาวรรณ หมื่นโฮ้ง
282    พงศ์ระพี รัตนวราหะ
283    พงศ์อนันต์ อัครวรโชติเมธี
284    พชร วัฒนาภิรมย์
285    พชรธร อุบลจิตต์
286    พชรธิดา วระพินิจ
287    พชรวัชร ศรีศาสตรา
288    พรทิพย์ วงศ์หนองเตย
289    พรนิภา เล็กนิกร
290    พรพิมล โมอ้าย
291    พรรถษา ภูเขม่า
292    พรวิสาข์ โคตรสุโพธิ์
293    พรสุดา สายจินดา
294    พฤกษา วิชัยศรี
295    พลกฤษณ์ คำภีร์
296    พลอยพรรณ มาแก้ว
297    พัชชา ธาดาบุษบง
298    พัชรพร นิมะวัลย์
299    พัชรีญา ปวนจอก
300    พัฒณิวัฒณ์ กมลรัตน์
301    พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
302    พัทธนันท์ สุทธา
303    พัทธมน วงษ์ปัญญา
304    พัธณีย์ ดีสุข
305    พันเทพ สาลีวัฒนพงศ์กุล
306    พิชชา พุ่มสวัสดิ์ 
307    พิชานันท์ อมรวิทย์
308    พิณพิมล ชูนิกร
309    พิทยา สุวคันธ์
310    พิมพ์พิชศา วิริยะดำรงค์
311    พิมพ์มาดา ธิติธาดาพิพัฒน์
312    พิมพ์ลภัส น้อยบางยาง
313    พิมพ์วิภา ถวัลประสิทธิ์
314    พิมพ์สิริ พิรุณจินดา
315    พิมพิศา โพธิ์พันธุ์
316    พิราภรณ์ ด่านกุลชัย
317    พิศณุ นินใจ
318    พิสิฐพงศ์ รักการ
319    พุฒิพงศ์ พจน์จำเนียร
320    พุฒิพงศ์ วงศ์ปัน
321    ภณิดา อสุโกวิท
322    ภักพงษ์ คำจัตุรัส
323    ภัคจิรา สุวรรณคาม
324    ภัควัฒน์ ภูริพงศ์ธนวัต
325    ภัทรดา ตาเขียว
326    ภัทรวี เหล่าวงโคตร
327    ภัสสร แสนรักชาติ
328    ภาคภูมิ ทิพคุณ
329    ภาณุพงศ์ ศิริบุญ
330    ภาณุพงษ์ โชคอนันต์ชัย
331    ภาธร สันติวงษ์
332    ภานุวัฒน์ แสนสระน้อย
333    ภานุศิษฏ์ ธรรมสุธีร์
334    ภิญญาพัชญ์ โพธิพิพิธธนากร
335    ภินันท์ชญา สมคำ
336    ภูชิสส์ สองทิศ
337    ภูมิ จู้จินดา
338    ภูมิ รัตจินดา
339    ภูมิรพี โรจนะบุรานนท์
340    ภูริช คูวินิชกุล
341    ภูริส คงชื่น
342    ภูวนาท หงษ์จันทร์
343    ภูษิต มณีพงษ์
344    มนรัตน์ ศรีประเสริฐ 
345    มัญธิชา แสงดารา
346    มัณฑณา แก้วตั้ง
347    มัณฑนา นามจุมจัง
348    มาตรการ มาตรชมภู
349    มาลินี คำลือ
350    มุกุล พูลเกื้อ
351    มุทิตา อ่วมสอาด
352    ยศพร นาคสุข
353    ยามารุดดิน ทรงศิริ
354    ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์
355    ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ
356    รมย์นลิน นาคสัมปุรณะ
357    รสสุคนธ์ สิงห์คำพุด
358    รัชฎาภรณ์ คงหมวก
359    รัญชิดา เตมียะ
360    รัตน์วรุณ ขำคล้าย
361    ริน โถวสกุล
362    รุ่งนภา เทพภาพ
363    รุ่งรวิน แสงสิงห์
364    ลฎาภา อภิษฎานนท์
365    วชิรญาณ์ โพนทัน
366    วชิรวิชญ์ เศรษฐ์คุณณ์
367    วรดา รักกุศล
368    วรนิษฐา นูกลึง
369    วรยาดา เหล็กหมื่นไวย
370    วรรณพร ชัยมงคล
371    วรรณิศา วรรณวิจิตร
372    วรวัณณี ลาภอำนวยเจริญ
373    วรัชญาภรณ์ ธนภรภานุโรจน์
374    วรัญญา ทองหยอด
375    วรัญญา ศรีชัยวงศ์
376    วรัตน์ปวีย์ มณีรัตน์
377    วราพร ตั้งประสิทธิ
378    วราพร ยอดพิโล
379    วราภรณ์ แก้วประภา
380    วริศรา ทองมาลา
381    วริศรา ศรีสวาท
382    วริษฐา ปิ่นประชานันท์
383    วริษา สุขเกษม
384    วรุตม์ ชัยยารังกิจรัตน์
385    วสิษฐ์พล จุลนิล
386    วัชรพล กิตติพจน์พงศ์
387    วัชรากร ไชยแก้ว
388    วัชรากร อุตรัตน์
389    วัชริตา ด่านกุล
390    วัชรินทร์ภรณ์ คงเดชา
391    วัลลภ ทองอ่อน
392    วาราดา ทองจำนงค์
393    วาสนา ละอองปลิว
394    วาสิตา แสงคำไพ
395    วาสิทธิ์ อนันตวิเชียร
396    วิชยาพร สุธีพิเชฐภัณฑ์
397    วิภาดา พันบุบผา
398    วิภาวี ทางธรรม
399    วิภาวี พูลสมบัติ
400    วิรนีย์ รัตนพันธ์
401    วิรินญา สายแสง
402    วิลาสินี สีสุวอ
403    วิศัลย์ศยา ไยดีประเสริฐกุล
404    วีรภัทร สิริสุทธิชัย
405    วีระ นฤภัทรวนนท์
406    วุฒิดาว ทองคำสุก
407    ศตพร ธนีเจริญ
408    ศตายุ เพชรสวัสดิ์
409    ศรัณย์รักษ์ อุปเสน
410    ศรัณยวิช บุญเหลือ
411    ศรันย์พร จันทร์ศรีวงศ์
412    ศรุชา กุลภาเมธาวุฒิ
413    ศศิประภา ถาน้อย
414    ศศิภรณ์ ทาวรรณ
415    ศศิวิมล นามวงศ์
416    ศิรภัสสร สมนึก
417    ศิริ รัตน์ ปริปุณณะ
418    ศิริพร จงฉิม
419    ศิริวรรณ การร้อย
420    ศิวกร ธนเดชาพาณิชยกุล
421    ศิวพร ปัญญาวรคุณชัย
422    ศุภกานต์ จิตต์วิบูลย์โสภณ
423    ศุภกานต์ บุญแย้ม
424    ศุภณัฐ กิ่งแก้ว
425    ศุภณัฐ ลอยลม
426    ศุภณัฐ วงศ์ชูวรรณ
427    ศุภลักษณ์ บำรุงกิจ
428    ศุภลักษณ์ บำรุงกิจ
429    ศุภลักษณ์ อ่วมกลัด
430    ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
431    สมบัติ เหสกุล
432    สรณ์สิริ สุกิจปาณีนิจ
433    สรพิชัย ปั้นปัญญา
434    สรรค์พัศ ปราบปัญจะ
435    สริยา สุระคำแหง
436    สลิลทิพย์ แย้มกลิ่น
437    สหภาพ จันเตือม
438    สหัสวรรษ เยาวสังข์
439    สาธินี ศรีสุข
440    สาวิตรี แก้วพิกุล
441    สิงหภณ ตั้งชนะเดชะทรัพย์
442    สิทธินนท์ ตารินทร์
443    สิทธิพล เครือรัฐติกาล
444    สินีนาฎ คะมะคต
445    สินีนาฎ คะมะคต
446    สิรภัทร ดอนวิชา
447    สิริพัชระ จึงธีรพานิช
448    สิริวิมล จิตต์รักมั่น
449    สิรีธร บุญโทแสง
450    สุชนิตา เจริญเลิศ
451    สุชานันท์ อริยานนท์
452    สุชาวดี ขำแจ่ม
453    สุดฤทัย อินคำ
454    สุทธิดา คำพันธ์
455    สุธิญา โตษะกาญจนะ
456    สุพรรณี ขุนใหญ่
457    สุภัสรา งอกวงษ์
458    สุรยุทธ ญานสาร
459    สุริยะ ชาติอภิศักดิ์
460    สุริยา ขุนรัตน์
461    สุวนันท์ นวลศรี
462    สุวพักตร์ สุขมีชัย
463    สุวภรณ์ อำพันทอง
464    สุวรรณา จักขุจันทร์
465    สุวัจชัย เที่ยงพูนวงศ์
466    หฤษฎ์ ปินทา
467    อดิศร รัตนคชาเลิศ
468    อธิบดี พรมทา
469    อธิป สุภสินธุ์
470    อธิพร โสภาชัย
471    อธิวิทย์ ทองสงค์
472    อนรรฆวี โชติชัยกุล
473    อนาวิล ศรีวิระ
474    อนิรุทธิ์ ทองอำไพ
475    อนุกูล ทรายเพชร
476    อนุชา รุ่งมรกต
477    อนุชา ฤทธินิล
478    อภิเชษฐ ฉิมศิริ
479    อภิเดช เตปิน
480    อภินันท์ พัฒนศิริ
481    อภิสรา รอดถนน
482    อภิสุดา กลิ่นสุคนธ์
483    อมรวดี ชายเกตุ
484    อรณิชา เหล่าหนองจันทร์
485    อรรถกร กลิ่นเกลา
486    อรวรรณ จักรแก้ว
487    อวรรณวลี ประเสริฐสังข์
488    อัครพล ศรีมงคล
489    อังกฤษ วันชัย
490    อัญญมาศ รุจีปกรณ์
491    อันธิกา บุตรรัตน์
492    อัศวิน สาริกาเกต
493    อารียา สุปรียาพร
494    อารีรัตน์ ถนอมน้ำใจ
495    อิสราวดี จิตรชูชื่น
496    อิสริยาภรณ์ ทองรักษา
497    อุบลรัตน์ ชัยแสง

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์