เปิดงบเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ปี 2564 รายละเอียดตามเอกสาร ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ

อ่านงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ 2564 ตามร่างที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์สำนักงบประมาณ หน่วยงานต่างๆ ตั้งงบใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันรวมประมาณ 37,228 ล้านบาท หรือเพียง 1.12% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 3,300,300 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายโดยตรง 20,653 ล้านบาท รายจ่ายโดยอ้อม 16,575 ล้านบาท ซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่มีการอ้างอิงหรือมีจุดเกาะเกี่ยวกับสถาบัน

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงบมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2563 และได้เข้าสู่การพิจารณาวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ปัจจุบันมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณนี้อยู่ คาดว่าจะมีพิจารณาวาระที่ 2-3 กันในช่วงเดือนกันยายน

งบประมาณประเทศประกอบด้วยหลายส่วน และมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในระดับคณะกรรมาธิการฯ เพื่อสอบทานความสมเหตุสมผลและรายละเอียดต่างๆ อย่างไรก็ตาม ปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ปรากฏว่ากรรมาธิการฯ มีการสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์ แม้จะปรากฏการณ์เล็กๆ (อ่านที่นี่) แต่ก็เป็นการสร้างมาตรฐานธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือให้กับทุกสถาบันทางการเมือง

ในร่างงบประมาณปี 2564 ส่วนราชการในพระองค์ ได้รับงบเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 1,295 ล้าน คือ ในปี 2563 จำนวน 7,685 ล้านบาท เพิ่มเป็น  8,980 ล้านบาทในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 17% (อ่านเพิ่มเติมที่นี่) สำนักงบประมาณชี้แจงเบื้องต้นว่าเป็นเพราะมีการโอนอัตรากำลังมาจากหน่วยงานทหาร ขณะที่กรรมาธิการบางส่วนขอเอกสารยืนยันข้อมูลดังกล่าว ทั้งยังขอให้ส่วนราชการในพระองค์ชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีต่อสำนักงบประมาณเฉกเช่นเดียวกับหน่วยรับงบประมาณอื่นๆ

อย่างไรก็ดี รายงานชิ้นนี้นำเสนองบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของทุกหน่วยงานที่รายงานต่อสำนักงบประมาณ และแบ่งกรอบการใช้จ่ายเป็น รายจ่ายโดยตรง ซึ่งหมายถึงรายจ่ายที่ใช้เพื่องานเกี่ยวกับสถาบันโดยตรง กับ รายจ่ายโดยอ้อม ซึ่งหมายถึงรายจ่ายที่ใช้ผ่านโครงการที่ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เช่น โครงการเทิดพระเกียรติ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ รวมถึงโครงการในชื่ออื่นๆ ซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่มีการอ้างอิงหรือมีจุดเกาะเกี่ยวกับสถาบัน

ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ประเทศไทยมีการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันทั้งหมดราว 37,228 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 1.12% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 3.3 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายโดยตรง 20,309 ล้านบาท รายจ่ายโดยอ้อม 16,919 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของงบรายจ่ายตรงทั้งหมดจะพบว่าไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงมากนักจากปีที่แล้ว (2563) ดังปรากฏรายละเอียดในตาราง

ที่มา: เว็บไซต์สำนักงบประมาณ
*มีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายตรงของปี 2563 ที่นำมาเปรียบเทียบในตารางเล็กน้อย โดยตัดและเพิ่มบางรายการ เนื่องจากผู้จัดทำนิยาม”รายจ่ายตรง”ใหม่ให้แม่นยำมากขึ้น ดังนั้นยอดรวมของปี 2563 ที่คัดสรรมาในตารางจึงไม่ตรงกับรายงานที่เผยแพร่ในปีก่อน

สำหรับรายจ่ายโดยอ้อมของปี 2564 นั้นมีความหลากหลาย โดยลักษณะโครงการเป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ แต่หากจัดกลุ่มโดยดูโครงการลักษณะเดียวกันที่ปรากฏตัวอยู่ในหลายหน่วยงานก็สามารถแบ่งประเภทได้คร่าวๆ ดังนี้ 

1. โครงการพระราชดำริ/โครงการหลวง/โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง งบรวม 11,434 ล้านบาท
2. โครงการเทิดพระเกียรติ การปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน  งบรวม 1,261 ล้านบาท
3. โครงการ TO BE NUMBER ONE  งบรวม 170 ล้านบาท
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช/พรรณไม้หายากในสมเด็จพระเทพฯ งบรวม 150 ล้านบาท
5. โครงการอื่นๆ ตามหน่วยงานต่างๆ งบรวม 3,904 ล้านบาท

ตัวอย่างรายละเอียดรายจ่ายโดยตรงบางรายการ

1.ส่วนราชการในพระองค์

จัดตั้งขึ้นในยุครัฐบาล คสช. โดยอาศัยการออก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มีการโอนย้าย 5 หน่วยงานราชการมาสังกัดส่วนราชการในพระองค์ และการจัดระเบียบส่วนงานกำหนดไว้ให้เป็นไป “ตามพระราชอัธยาศัย” ได้แก่

1.สำนักราชเลขาธิการ (เดิมเป็นส่วนราชการอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากรม ราชเลขาธิการอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี)
2.สำนักพระราชวัง (เดิมเป็นหน่วยราชการในพระองค์ มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
3.กรมราชองครักษ์ (เดิมสังกัดกระทรวงกลาโหม)
4.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (เดิมสังกัดกระทรวงกลาโหม)
5.สำนักงานนายตำรวจราชสำนัก (เดิมสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

นอกจากนี้ปี 2562 ยังมีการออกพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ อันได้แก่ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 

ปัจจุบันมีการจัดโครงสร้างส่วนราชการในพระองค์ ประกอบด้วย 3 หน่วยหลักคือ

1.สำนักงานองคมนตรี
2.สำนักพระราชวัง
3.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ภายในร่างงบประมาณฯ งบที่ให้ส่วนราชการในพระองค์เป็นงบอุดหนุนและไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังเช่นกระทรวงหรือหน่วยงานรับงบประมาณอื่นๆ ระบุเพียงว่าเป็น “แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง” งบรวมทั้งสิ้น 8,980.8896 ล้านบาท

นอกจากนั้นปรากฏตารางเปรียบเทียบงบประมาณปี 2562-2564 และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าปี 2565-2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย:ล้านบาท)

หน่วยงานนี้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ถวาย เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ ประกอบด้วย 1.ปฏิบัติงานเลขานุการในองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี 2.จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่างๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน 3.ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยความเรียบร้อย 4.ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร 5.เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 6.จัดการกองทุน โครงการต่างๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง รวมทั้งวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 7.ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชอัธยาศัย 

2.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิน 121,907 ล้านบาท กำหนดวิสัยทัศน์ว่า เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา กำหนดพันธกิจว่า 1.ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2.บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรม 3.รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหลายภารกิจ หลายแผนงาน หนึ่งในนั้น คือ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

สถานที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ: 19 ปี (2562-2580)
วงเงินงบประมาณรวมราว 26,008 ล้านบาท

สำหรับงบปี 2564 มีจำนวน 1,649.8697 นี้ (หน่วย: ล้านบาท)

 

สามารถแบ่งออกเป็นกิจกรรม ดังนี้  

การถวายความปลอดภัยฯ นั้น มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์อยู่ 2 ส่วนคือ

*ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

จำนวนของการฝึกอบรมตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัยนั้น ตรงกับที่สื่อมวลชนเรียกว่า “ตำรวจราบ” โดยก่อนหน้านี้มีหนังสือคำสั่งให้คัดเลือกนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน “ชั้นดีเลิศ” เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและโอนย้ายไปสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำหรับปี 2563 มียอดรวม 873 นาย คนกลุ่มนี้ต้องได้รับการฝึกปรับพื้นฐานเป็นเวลา 6 เดือน (1 ต.ค.2562-31 มี.ค.2563) เกณฑ์การคัดเลือกดูจากมีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความจงรักภักดี มีทัศนคติที่ดี มีร่างกายแข็งแรง มีความพร้อมทุกด้านและลงนามในบันทึกสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ดีเกิดความระส่ำระสายอยู่พอสมควรในช่วงแรกดังปรากฏในคอลัมน์หนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้า และมีรายงานว่ามีตำรวจจำนวนหนึ่งที่ไม่ไปรายงานตัว ส่งผลให้ต้องฝึกธำรงวินัยเป็นเวลาอย่างน้อย 9 เดือน

รายละเอียดการใช้จ่าย มีดังนี้  

โครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

1.งบดำเนินการ

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) รายการไม่ผูกพัน 1,126,363,900 บาท 
เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 76,482,000 บาท / ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 322,915,700 บาท / เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อถวายอารักขาฯ 187,746,000 บาท / ค่าฝึกยุทธวิธีตำรวจ  243,345,900 บาท เป็นต้น

(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (บก.ตร.มหด.รอ.904) 184 คัน 87,935,600 บาท
(จากวงเงินทั้งสิ้น 410,365,800 บาท ระหว่างปี 2563-2567)

(3) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 7 คัน (บก.ตร.มหด.รอ.904) 1 โครงการ 19,992,000 บาท
(จากวงเงินทั้งสิ้น 89,964,000 บาท ระหว่างปี 2563-2567)

(4) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 33 คัน 17,605,200 บาท
(จากวงเงินทั้งสิ้น 79,223,400 บาท  ระหว่างปี 2563-2567)

(5) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) สำหรับใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ของ บช.ส. 6 คัน 2,167,700 บาท
(จากวงเงินทั้งสิ้น  14,450,400 บาท ระหว่างปี 2564-2568)

(6) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 5 คัน (บก.ตร.มหด.รอ.904) 1 โครงการ 10,710,000 บาท
(จากวงเงินทั้งสิ้น 71,400,000 บาท ระหว่างปี 2564-2568)

(7) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 9 คัน (ภ.5) 1 โครงการ 19,278,000 บาท
(จากวงเงินทั้งสิ้น 128,520,000 บาท ระหว่างปี 2564-2568)

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,860,000 บาท

2.งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 255,408,000 บาท

ในส่วนงบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น ประกอบด้วย

2.1 โครงการอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการสอบสวนกลาง เขตลาดพร้าว 1 โครงการ 177,600,000 บาท

จากวงเงินทั้งสิ้น 480,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 96,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 177,600,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 206,400,000 บาท

2.2 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี บก.ตร.มหด.รอ.904 อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี  1 โครงการ 64,360,000 บาท

จากวงเงินทั้งสิ้น 321,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 64,360,000 บาท
ปี  ผูกพันงบประมาณ 257,440,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 260,237,800 บาท

3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศของตำรวจกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 เขตลาดพร้าว 99,972,100 บาท

3.2 โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  160,265,700 บาท

3. กรมโยธาธิการ

กรมโยธาธิการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 29,484 ล้านประกอบด้วยหลายแผนงานแต่ละแผนมีหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ตั้งงบประมาณ ไว้ที่ 1,700 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนั้นจะนำไปใช้ใน “โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง”

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

วัตถุประสงค์ - สนับสนุนด้านการออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน

สถานที่ดำเนินการ - พื้นที่เขตพระราชฐาน

ระยะเวลาดำเนินการ - 15 ปี (2553-2567)

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 21,438,781,400 บาท

สำหรับปี 2564 วางไว้ที่ 1,700 ล้านบาท หากดูในรายละเอียดจะพบว่าเงินส่วนนี้เป็นงบเงินอุดหนุนสำหรับงานก่อสร้างในเขตพระราชฐาน ในตารางเป้าหมายและตัวชี้วัดระบุจะมีการก่อสร้างในปี 2563-2567 จำนวน 6 แห่ง โดยเป้าหมายเชิงคุณภาพคือต้องมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงาม สมพระเกียรติ แล้วเสร็จและเป็นไปตามพระราชประสงค์

กำหนดงบประมาณไว้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม หากดูในตารางรายละเอียดของเป้าหมายและตัวชี้วัดจะพบว่า มีส่วนงบประมาณก่อนปี 2563 (โครงการเริ่มตั้งแต่ 2553) ซึ่งเมื่อนับถึงปี 2563 มีการใช้งบไปแล้ว 13,738 ล้านบาท ตารางเป็นดังนี้

*ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน) 

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2565-2567

รายละเอียดงบประมาณ

โครงการ: โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 1,700,000,000  บาท

1. งบอุดหนุน 1,700,000,000 บาท
1.1 งบเงินอุดหนุนทั่วไป 1,700,000,000 บาท
1) ค่าคุรุภัณฑ์ 25,468,300 บาท
2) ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง 1,674,531,700 บาท (ในจำนวนนี้เป็นค่าที่ปรึกษา 507,850,000 บาท)       

4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งงบประมาณปี 2564 จำนวน 5,988,779,100 บาท โดยเกือบทั้งหมดนำมาใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิตที่ 1: การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง
วัตถุประสงค์: พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความสงบเรียบร้อย

*ผลการดำเนินงานของปี 2563 (6เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2565-2567

รายละเอียด

ผลผลิต: การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง จำนวน 5,184,510,000 บาท

1.งบลงทุน 2,618,857,700  บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,618,857,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,405,395,400 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน 1,364,000 บาท

(2) เฮลิคอปเตอร์ติดตามในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน จำนวน 2 เครื่องรวมค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 967,335,100 บาท

จากวงเงินทั้งสิน 2,802,085,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 549,441,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 786,153,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 967,335,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 499,155,600 บาท
(3) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 142,554,500 บาท
จากวงเงินทั้งสิ้น 2,970,932,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ  662,746,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,275,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 890,232,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 142,554,500 บาท
(4)เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่องรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 325,068,300 บาท
จากวงเงินทั้งสิ้น 3,279,745,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 712,651,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,363,900,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 878,126,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 325,068,300 บาท
(5) เครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 969,073,500 บาท
จากวงเงินทั้งสิ้น 2,703,688,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 529,420,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 555,760,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 969,073,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 649,435,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 213,462,300 บาท

(1)โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง1 หน่วยบินเดโชชัย 3  จำนวน 1 หลัง 76,931,499 บาท
จากวงเงินทั้งสิ้น 281,800,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 56,519,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 148,349,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 76,931,400 บาท
(2)โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง2 หน่วยบินเดโชชัย 3 จำนวน 1 หลัง 41,530,900 บาท
จากวงเงินทั้งสิ้น 187,500,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ  38,121,200 บาท
ปี 2563 ตั้งบประมาณ 107,847,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 41,530,900 บาท
(3) โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ฝูงบิน 201 กองบิน 2 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 95,000,000 บาท

2.งบรายจ่ายอื่น 2,565,652,400 บาท
1)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง 1,969,441,400 บาท
2)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 36,333,000 บาท
3)ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์ 1,825,000 บาท 
4)เงินราชการลับ 19 รายการ  558,053,000 บาท

4.1 เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 60,000,000 บาท
4.2 เงินราชการลับสำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ 50,000,000 บาท
4.3 เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 232,000,000 บาท
4.4 เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 40,000,000 บาท
4.5 เงินราชการลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 40,000,000 บาท
4.6 เงินราชการลับกรมศุลกากร 15,000,000 บาท
4.7 เงินราชการลับกรมสรรพสามิต  12,000,000 บาท
4.8 เงินราชการลับกรมสรรพากร  10,000,000 บาท
4.9 เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง) 1,000,000 บาท
4.10เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 9,000,000 บาท
4.11เงินราชการลับกรมการปกครอง 1,680,000 บาท
4.12เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ 8,000,000 บาท
4.13เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 10,000,000 บาท
4.14เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  20,000,000 บาท
4.15เงินราชการลับกรมราชทัณฑ์ 5,000,000 บาท
4.16เงินราชการลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 35,000,000 บาท
4.17เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2,375,000 บาท
4.18เงินราชการลับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1,998,000 บาท
4.19เงินราชการลับกรมการจัดหางาน 5,000,000 บาท

5.กระทรวงกลาโหม

ในแผนงานพื้นฐานความมั่นคงระบุถึงผลผลิตอันหนึ่งว่า คือ การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

งบประมาณของปี 2564 คือ 1,218,466,000 บาท และกำหนดวัตถุประสงค์ว่า เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ส่วนรายละเอียดการใช้จ่ายนั้นแบ่งเป็นค่าเช่ารถและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ระบุรายละเอียดว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างใดในพื้นที่ใด

รายละเอียด

1.งบเงินอุดหนุน 1,218,466,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,015,886,300 บาท
(1)เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 1,015,868,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 202,597,700 บาท
(1)ค่าเช่ารถ 2,784,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 3,120,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,288,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 2,784,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 2,784,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 2,784,000 บาท 

(2)ค่าก่อสร้าง 1 รายการ 194,092,400 บาท
จากวงเงินทั้งสิ้น 620,500,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 98,768,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 54,960,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 194,092,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 272,678,700 บาท

(3)ค่าที่ปรึกษา 1 รายการ 5,721,300 บาท
จากวงเงินทั้งสิ้น 21,700,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 2,174,000  บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 6,564,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 5,721,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 7,240,000 บาท

ตัวอย่างรายละเอียดรายจ่ายโดยอ้อม

1.โครงการพระราชดำริ/โครงการหลวง/โครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ทั้งองค์กร

965.8

งบกลาง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2,500

รัฐสภา

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในโครงการพระราชดำริ

3.4

ศอ.บต.

โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท

16.5

กระทรวงต่างประเทศ

สำนักปลัดฯ

เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียง

65

กระทรวงยุติธรรม

โครงการร้อยใจรักษ์ 

110.7

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.6

การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

118.2

กองทัพอากาศ

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

1.5

กองบัญชาการกองทัพไทย

การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

40

การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ

17.5

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

7.1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัดฯ

ค่าใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพฯ

2.5

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ

8

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

187.2

กรมป่าไม้

โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง

31.7

จัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

23.2

กรมอุทยาน

โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง

21.9

กระทรวงมหาดไทย

สำนักปลัดฯ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

42.1

กรมส่งเสริมการปกครอง

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

1,633

กรมการปกครอง

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

0.7

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ

8.8

โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ

5

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

11

กรมการพัฒนาชุมชน

โครงการสร้างความมั่นคง ด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

168.9

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง 

1221.7

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักปลัดฯ

โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

751.4

ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

23.7

ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ 

287

สำนักงานทรัพยากรน้ำ

ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านทุจริต ด้วยศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.2

สศช.

การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.3

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักปลัดฯ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ และโครงการหลวง

79.6

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ และโครงการหลวง 

3.8

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักปลัดฯ

ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้

2

โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

5.8

กระทรวงอุดมศึกษาฯ

ม.ราชภัฏเลย

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ

0.5

ม.ราชภัฏสกลนคร

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ

1.5

 

ม.ราชภัฏสุรินทร์

เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.2

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ้ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

4

 

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ

2

ม.ขอนแก่น

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.3

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

21.5

 

ม.สงขลานครินทร์

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริและศูนย์จิจัย

17.3

 

กระทรวงเกษตรฯ

กรมประมง

โครงการพัฒนาและส่งสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.6

กรมชลประทาน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ โดยไม่รวมโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายแห่งทั่วประเทศ)

2,333.1

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

105.9

กรมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

5

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

114.2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

9.3

กรมวิชาการฯ

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

68.6

กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

83.5

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3.2

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ

4

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ

1.5

กรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

7.5

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

22.3

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

44.3

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

2.5

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)

ทั้งองค์กร

26.7

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

176.6

รวม

11,434.9

 

2.โครงการเทิดพระเกียรติ ปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน

หน่วยงาน

โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

กระทรวงกลาโหม

สำนักปลัดฯ

โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 

28.7

กองทัพบก

โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

296

กองทัพบก

โครงการเสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติ 

27

กองทัพเรือ

โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

50.5

กองทัพอากาศ

โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

41.3

กองทัพอากาศ

โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ (เพื่อเทิดทูนสถาบัน)

7.5

กองบัญชาการกองทัพไทย

โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

61.8

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักปลัดฯ

โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 

19.3

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

10

ค่าใช่จ่ายโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4

ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

40

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของสถานศึกษาเอกชน 

5.4

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักปลัดฯ

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 

108

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

21.4

สำนักข่าวกรอง

การปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนและการผลิตข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

168.3

ส่งเสริมองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติ  และจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อสร้างความภูมิใจในชาติ ศาสนาและสถาบันฯ

24.5

กระทรวงพาณิชย์

สำนักปลัดฯ

ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์   

1

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

0.05

กระทรวงวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

 

5.72

สนง.ศิลปะร่วมสมัย

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์

6

สำนักปลัดฯ

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

111.94

สำนักปลัดฯ

เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

2.5

 

กรมการศาสนา

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

32.52

กรมศิลปากร

 

จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อ.คลองหลวง 1 แห่ง (จากวงเงินทั้งสิ้น 400 ล้าน)

53.4 

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนการจัดแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

30

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์

 

9

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านดนตรีการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

9.75

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

25.3

กระทรวงมหาดไทย

สำนักปลัดฯ

โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ และธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ

25.5

กระทรวงคมนาคม

สำนักปลัดฯ

โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พระบารมีดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย ด้านคมนาคม

4

 

กระทรวงอุดมศึกษาฯ

 

สำนักปลัดฯ

ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนดลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย 

16.9

กระทรวงต่างประเทศ

สำนักปลัดฯ

ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

12.6

กระทรวงยุติธรรม

สำนักปลัดฯ

โครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ

1.6

รวม

1,261.48

 

3.TO BE NUMBER ONE

หน่วยงาน

โครงการ

งบประมาณ

(ล้านบาท)

กระทรวงศึกษา

สำนักปลัดฯ

ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE 

10

กระทรวงมหาดไทย

สำนักปลัดฯ

กรมการปกครอง

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE )

1.5

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

8.5

กระทรวงพัฒนาสังคม

สำนักปลัดฯ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

10

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (TO BE NUMBER ONE)

5

กรมพินิจฯ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

5

กรมราชทัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

5

ป.ป.ส.

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

15

กระทรวงแรงงาน

สำนักปลัดฯ

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER ONE

10

กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

100

รวม

170

 

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หน่วยงาน

โครงการ

งบประมาณ

(ล้านบาท)

กระทรวงทรัพฯ

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2

กระทรวงศึกษาธิการ

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 

2.9

สตช.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 

2.9

กองทัพเรือ

ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

28.5

กองทัพอากาศ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.2

กองบัญชาการกองทัพไทย

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ 

3.6

กระทรวงอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัยต่างๆ มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ม.กาฬสินธุ์

1.1

ม.ราชภัฏชัยภูมิ

1

ม.ราชภัฏเชียงราย

4.2

ม.ราชภัฏเชียงใหม่

11.7

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

1

ม.ราชภัฏนครสวรรค์

2.6

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

3

ม.ราชภัฏพระนคร

3.4

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

2.8

ม.ราชภัฏเพชรบุรี

1.6

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3.7

ม.ราชภัฏอุดรธานี

0.5

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

5

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4.1

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2

ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7

จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

7

ม.เชียงใหม่

5.7

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

5.1

ม.แม่ฟ้าหลวง

14.9

ม.วลัยลักษณ์

14.6

รวม

150.1

 

5. โครงการอื่นๆ

มีหลายรายการ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการพระราขดำริเฉลิมพระเกียรติ 732.9 ล้านบาทของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือแพทย์), เงินอุดหนุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร  29.8 ล้านบาทของกระทรวงศึกษาธิการ, โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองงานตามพระราชดำริพระเทพฯ 7.39 ล้าน โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ  54.95 ล้านบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 24.10 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ 68.25 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ  340.39 ล้านบาทของกระทรวงมหาดไทย, ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษแนวประการังและสิ่งมีชีวิตใตทะเลไทย ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 10 ล้านบาทของกองทัพเรือ, โครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา 67.9 ล้านบาทของสำนักนายกฯ, โครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  32 ล้านาท โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  168.7 ล้านบาทของกระทรวงการต่างประเทศ, การปฏิบัติพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระราโชบาย 807 ล้านของกระทรวงวัฒนธรรม, โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล 109 ล้านบาทของกรมศิลปากร, โครงการเทิดพระเกียรติ โครงการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงในงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมทั้งหมดราว 228 ล้าน เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์