ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย เรียกร้องเปิดโอกาสมีพื้นที่ค้าขายตามนโยบายรัฐ

กลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยกว่า 200 คน ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลสั่งการไปยังผู้ว่า กทม. ให้ระงับการยกเลิกจุดผ่อนผัน เปิดโอกาสให้ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยได้มีพื้นที่ค้าขายตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อสภา

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำกลุ่มผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยกว่า 200 คน เดินทางมายื่นคำร้องต่อรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังผู้ว่า กทม. ให้ระงับการยกเลิกจุดผ่อนผัน เปิดโอกาสให้ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยได้มีพื้นที่ค้าขายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภา และขอให้มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศของ กทม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 ม.ค. 2563 เสียใหม่ เพราะประกาศเดิมมีเงื่อนไขที่บีบรัดจนไม่สามารถปฏิบัติได้ 

ทั้งนี้ตัวแทนเครือข่ายหาบเร่-แผงลอย ได้มีข้อเรียกร้องต่อท่านนายกฯ 4 ข้อ คือ
       
1.ขอให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ "ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ" สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพหาบเร่-แผงลอย ให้เป็นไปตามนโยบายที่ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 โดยการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจํากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และให้เป็นไปตามมติของ ศบค.เศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้สามารถปฏิบัติและค้าขายได้ดังเดิม
        
2.สั่งการให้กรุงเทพมหานคร จัดหาสถานที่หรือจุดตั้งค้าขายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และยกเลิกเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งจุดค้าขายหาบเร่-แผงลอยของประชาชนเป็นการเร่งด่วน หากมีข้อจำกัดในสถานที่ตั้งเดิม ก็ให้หาสถานที่แห่งใหม่ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น สถานที่ราชการ หรือจุดขายที่ได้รับการอนุเคราะห์จากภาคเอกชน หรือการเช่าพื้นที่ให้ในราคาถูก
        
3.สั่งการให้กรุงเทพมหานคร แก้ไขปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 ม.ค.63 เสียใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.77 บัญญัติ ประกอบ มาตรา 3/1 ของพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2548 ด้วย
        
4.หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสั่งการของที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและ ศบค.เศรษฐกิจ ตามข้อเสนอข้อ 1-3 ข้างต้นได้ หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร ขอได้โปรดใช้อำนาจตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2528 สั่งให้ รมว.กระทรวงมหาดไทย สั่งปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดังกล่าวเสีย เพราะผู้ว่าฯกทม.คนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคน กทม.อยู่แล้ว นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์