แพทย์ 386 คน ลงรายชื่อนำเสนอมุมมองต่อสถานการณ์วันที่ 16 ต.ค. 2563

แพทย์ 386 คน ลงรายชื่อนำเสนอมุมมองต่อสถานการณ์วันที่ 16 ต.ค. 2563 ชี้ควรงดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนัง และเยื่อบุ หรือต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น แก๊สน้ำตา ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ ขอเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างในสังคม เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

17 ต.ค. 2563 แพทย์ 386 คน ลงชื่อในแถลงการณ์ 'มุมมองของแพทย์ต่อสถานการณ์วันที่ 16 ต.ค. 2563' ระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนและกลุ่มสมทบอื่น ๆ เพื่อสลายการชุมนุม ทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ นอกจากนี้ยังมีภาพรถพยาบาลที่ไม่สามารถผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทำการรับส่งผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้น ตามหลักมนุษยธรรม

ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ต้องทำการรักษาอภิบาลผู้ป่วย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ทัศนคติทางการเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่อันหลีกเลี่ยงมิได้ตามคำปฏิญาณเมื่อครั้งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ รวมถึงต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิผู้ป่วย (autonomy)

บุคลากรทางการแพทย์ดังรายชื่อแนบท้าย จึงขอร่วมลงนามในแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบของรัฐ ต่อผู้ชุมนุมเป็นการรับฟังอย่างสันติวิธีและขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชายึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชน ดังนี้

1. โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย และเป็นกลางทางการเมือง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งพึงได้รับของพลเมือง บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเสมอภาค

2. การดูแลการชุมนุมต้องปฎิบัติตามหลักสากล มาตรการที่ใช้ควบคุมฝูงชนจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความจำเป็น หลักความสมเหตุสมผล หลักความได้สัดส่วนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

3. การใช้รถยิงน้ำยังผสมสารเคมียิงไปยังผู้ชุมนุมเป็นมาตรการที่มีความรุนแรงโดยสภาพ เจ้าหน้าที่ไม่อาจแยกแยะเป้าหมายเพื่อบังคับมาตรการนี้อย่างเป็นธรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่ควรใช้รถยิงน้ำกับการชุมนุมที่สงบ แรงดันที่เกิดจากน้ำมีระดับสูง สามารถทำให้เกิดอันตรายแก่กายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ

4. งดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนัง และเยื่อบุ หรือต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น แก๊สน้ำตา ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ

5. เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างในสังคม เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ

1 นายแพทย์ กนก วงศ์สวัสดิ์
2 แพทย์หญิง กมลพรรณ เล็กสวัสดิ์ โรงพยาบาลนครพิงค์
3 แพทย์หญิง กมลวรรณ ไศลบาท โรงพยาบาลนาเยีย
4 แพทย์หญิง กรปวีณ์ ว่องไวพิจารณ์
5 แพทย์หญิง กรผกา ขันติโกสุม
6 นายแพทย์ กรวัฒน์ สวนคล้าย
7 นายแพทย์ กฤตธีธัช วีระศิริรัตน์
8 นายแพทย์ กฤษ จันทนะ
9 นายแพทย์ กฤษฎา ชุมวณิชย์
10 นายแพทย์ กลวัชร ทรัพย์สวนแตง
11 นายแพทย์ กวิน ฟองสถาพร โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
12 นายแพทย์ กวินท์ ศัลย์วิเศษ
13 นายแพทย์ กวี จิตรกุลเดชา
14 นายแพทย์ กวีวัฒน์ ชุมนุมพร โรงพยาบาลศิริราช
15 นายแพทย์ กษมา เมืองยศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
16 แพทย์หญิง กษิรา อัศวนพคุณ
17 แพทย์หญิง กอบพร สภานนท์
18 แพทย์หญิง กัญญาณัฐ มหิทธิหาญ
19 แพทย์หญิง กัณฐิกา วงศ์มณีประทีป
20 แพทย์หญิง กัณฐิกา สิงห์สี
21 แพทย์หญิง กัณฐิกา อยู่จำนงค์
22 แพทย์หญิง กาญจนา ศรีสุวรรณจิตต์
23 นายแพทย์ กานต์ พงษ์สุวรรณ
24 แพทย์หญิง กานต์ธิมา นันทศรุต
25 แพทย์หญิง กานต์สินี มงคลมาลย์
26 ทันตแพทย์หญิง กานติมา กุนทีกาญจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 นายแพทย์**
28 นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู
29 แพทย์หญิง กุณฑิกา ลาภเลิศสกุล
30 นายแพทย์ เกรียงไกร สุขทองหลาง โรงพยาบาลหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
31 แพทย์หญิง เกวลี เอี่ยมวรสมบัติ
32 แพทย์หญิง เกวลี แชร์
33 แพทย์หญิง เกษรบัวตอง พิมพ์จักร
34 นายแพทย์ เกียรติศักดิ์ บุญสิมมา
35 นายแพทย์ ไกร ไทยานันท์
36 แพทย์หญิง ขนิษฐา เธียรกานนท์
37 ทันตแพทย์หญิง ขวัญมนัส กิตยานุรักษ์
38 นายแพทย์ คัมภีร์ ดำรงเกียรติ
39 นายแพทย์ คัมภีร์ สรวมศิริ
40 แพทย์หญิง จตุพร ดีพลงาม
41 แพทย์หญิง จรสดาว ริมพณิชยกิจ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
42 แพทย์หญิง จริยา ภูดิศชินภัทร
43 นายแพทย์ จักรทัศน์ เจียมจันทร์
44 ทันตแพทย์ จักรพล ฉายสุวรรณ โรงพยาบาลขุนหาญ
45 นายแพทย์ จารุกิตติ์ ธิติพรพงศ์
46 นายแพทย์ จิตรภณ พุฒศรี
47 นายแพทย์ จิตวัต ชูตระกูลวงศ์ โรงพยาบาลมหาชนะชัย
48 แพทย์หญิง จินต์ โสธรวิทย์
49 นายแพทย์ จิรวัฒน์ ธเนศธาดา
50 นายแพทย์ จิรวัฒน์ พงษ์หมื่นไวย
51 นายแพทย์ จิรัฎฐ์ สุวรรณวิเศษกูล
52 นายแพทย์ จิรายุ วิษณุรัก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
53 แพทย์หญิง จีรภา กาญจนาพงศ์กุล
54 แพทย์หญิง จุฑาวดี หล่อตระกูล
55 แพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ นุพอ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
56 ทันตแพทย์ เจฏฐพงค์ อมรวงศ์
57 นายแพทย์ เจตนิพัทธ์ คำยวง
58 นายแพทย์ เจนพล แก้วกิติกุล
59 ทันตแพทย์หญิง เจษฎาวรรณ ธรรมภัทรกุล
60 นายแพทย์ ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์
61 แพทย์หญิง ฉัตรแก้ว กองทรัพย์
62 นายแพทย์ เฉลิมพล มาลา
63 นายแพทย์ เฉลิมวุฒิ โคตุทา
64 นายแพทย์ ชญานนท์ บุญธีระเลิศ
65 แพทย์หญิง ชญานี เพ็ญเพียร
66 แพทย์หญิง ชฎาพร ชำนาญท่องไพวัลห์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
67 นายแพทย์ ชนทัต ไตรทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
68 นายแพทย์ ชนธวัช เจียรศรีเสถียร
69 แพทย์หญิง ชนนาทร หัตถา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
70 นายแพทย์ ชนาธิป เปรมวิชัย
71 ทันตแพทย์หญิง ชนิดาภา แสนลี
72 แพทย์หญิง ชนุตม์ เจริญสุข
73 แพทย์หญิง ชเนตตา หัตถา
74 แพทย์หญิง ชมกร ธเนศนิตย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
75 แพทย์หญิง ชมนาด ศิริรัตน์
76 แพทย์หญิง ชมพูนุช จันทรกระวี
77 แพทย์หญิง ชรชล สัชฌบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
78 แพทย์หญิง ชลิตา สามห้วย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
79 ทันตแพทย์ ชวิศ รัตนสุวรรณวุฒิ
80 นายแพทย์ ชัชนนท์ กัมทรทิพย์
81 นายแพทย์ ชานนท์ ธรรมอักษร
82 นายแพทย์ ชารัตน์ ชูเกียรติ
83 นายแพทย์ ชิติพัทธ์ เจริญเกษมวิทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครนายก
84 นายแพทย์ ชินดนัย ทรงแสงธรรม
85 นายแพทย์ ชิโนรส วงค์ธิดา
86 แพทย์หญิง ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
87 แพทย์หญิง ชุติกาญจน์ ธรรมสอน
88 แพทย์หญิง ญาณินทร์ คูณเจริญสุข
89 แพทย์หญิง ญานิกา วลีอิทธิกุล
90 แพทย์หญิง ฐิตาพร สุพรรณนนท์
91 แพทย์หญิง ฐิตาพร ทรงความเจริญ
92 นายแพทย์ ฐิติพงศ์ เอมพรหม
93 แพทย์หญิง ฐิติพร ตั้งวิวัฒนาพานิช
94 แพทย์หญิง ณกมล ปัญโญเหียง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
95 แพทย์หญิง ณฐชา เหล่าโผน
96 แพทย์หญิง ณฐพรรณ บุญวิสุทธิ์
97 แพทย์หญิง ณพรวรรณ ศิริมา
98 แพทย์หญิง ณพิชญา วิริยะ
99 นายแพทย์ ณภัทร เอกนันท์
100 แพทย์หญิง ณภัทร เหล่าอรุณ
101 แพทย์หญิง ณัฏฐวดี นันตา โรงพยาบาลแม่สะเรียง
102 นายแพทย์ ณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช
103 นายแพทย์ ณัฐชนน กุลสัมฤทธิ์ผล
104 นายแพทย์ ณัฐชัย เหมทานนท์ โรงพยาบาลศิริราช
105 แพทย์หญิง ณัฐชา นรังศิยา
106 แพทย์หญิง ณัฐฐิกานต์ มีลาภ
107 นายแพทย์ ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์
108 แพทย์หญิง ณัฐธิดา อินเจริญ
109 ทันตแพทย์ ณัฐนนท์ พุทธิรักษ์กุล โรงพยาบาลเสิงสาง
110 แพทย์หญิง ณัฐนรี เรืองปราชญ์
111 นายแพทย์ ณัฐพงษ์ ตั้งจิตบุญสง่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
112 นายแพทย์ ณัฐพงษ์ ยูงศิริกาญจน์
113 แพทย์หญิง ณัฐวรา เนตรากูล
114 นายแพทย์ ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล
115 นายแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ว่องวราวาณิชย์
116 แพทย์หญิง ณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
117 แพทย์หญิง ณิชากร ตู้จินดา
118 แพทย์หญิง ณุวรา ภรณวลัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร
119 นายแพทย์ ทนงศักดิ์ ปิดตาทะสา
120 นายแพทย์ ทรงวุฒิ ภู่สว่าง
121 นายแพทย์ ทศวรรษ หาญจักรคำ โรงพยาบาลสะเมิง
122 นายแพทย์ ธนฉัตร ประพฤทธิพงษ์
123 นายแพทย์ ธนโชติ รัตนโกศลศรี
124 แพทย์หญิง ธนพร ผลชานิโก
125 แพทย์หญิง ธนพร หงษ์คณานุเคราะห์
126 แพทย์หญิง ธนพร โพธิสุวรรณ
127 นายแพทย์ ธนพล มีต้องปัน
128 นายแพทย์ ธนพล เสงี่ยมพร
129 แพทย์หญิง ธนวดี สิทธิผลกุล
130 นายแพทย์ ธนวัฒน์ คำภูแก้ว โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
131 นายแพทย์ ธนสิทธิ์ วัฒนสุชาติ
132 แพทย์หญิง ธนัชพร พวงเพชร
133 นายแพทย์ ธนา ทองศรีคำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
134 นายแพทย์ ธนาคาร สาระคำ โรงพยาบาลพุทธชินราช
135 นายแพทย์ ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที
136 แพทย์หญิง ธนาภา หรีรักษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
137 แพทย์หญิง ธนิกา เกตุเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
138 นายแพทย์ ธรณ์ สันตะรัตติวงศ์
139 นายแพทย์ ธราธิป กุลกำจร
140 ทันตเเพทย์ ธัชพล เกษรีภรณ์
141 แพทย์หญิง ธัญญมาศ บุรณนัฏ โรงพยาบาลธรรมศาตร์เฉลิมพระเกียรติ
142 แพทย์หญิง ธัญนาถ ยกชม
143 นายแพทย์ ธาริต มงคล
144 แพทย์หญิง ธีรนันท์ จันทิมา
145 นายแพทย์ ธีรยุทธ มณีศรี โรงพยาบาลสีดา
146 นายแพทย์ ธีรัตต์ เจิ่งประภากร
147 นายแพทย์ แธนธรรพ์ แสงภู่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ระยอง (รพ.มาบตาพุด)
148 นายแพทย์ นครินทร์ ฤทธิสิงห์ โรงพยาบาลชุมแพ
149 นายแพทย์ นนชยา ใจตรง
150 แพทย์หญิง นพนันท์ ชัยกิตติศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
151 นายแพทย์ นพนาท เทียนทอง
152 นายแพทย์ นราธร เจริญธัญรักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น
153 แพทย์หญิง นริศรา เชิดชู
154 นายแพทย์ นฤบดินทร์ รอดปั้น
155 แพทย์หญิง นลิน สัมปุณณะโชติ
156 นายแพทย์ นวพงษ์ พัฒน์พันธุ์
157 ทันตแพทย์ นวพล โกมุทธนชาติ
158 แพทย์หญิง นวลจุฑา ไทยแท้ โรงพยาบาลพะเยา
159 แพทย์หญิง นันท์ธร คามชิตานนท์
160 แพทย์หญิง นันทพร นาวารวงศ์
161 แพทย์หญิง นันทิกา อนันต์ถาวรวงศ์
162 แพทย์หญิง นัสรี สะนอ
163 แพทย์หญิง นาตยา รักพ่วง DR.Aomthong clinic
164 แพทย์หญิง นิชดา พงษ์ธัญญกรณ์
165 ทันตแพทย์หญิง นิธินันท์ สุธรรม
166 นายแพทย์ นินนาท งวงศ์วณิชย์
167 แพทย์หญิง นิมมิตา ศรีสันต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
168 แพทย์หญิง นิลลักษมี ฉินกมลทอง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ์
169 แพทย์หญิง นิโลบล ยาทองไชย
170 นายแพทย์ นิสิต แสงนิล
171 แพทย์หญิง นุชรัตน์ วัฒนาพูลทรัพย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
172 นายแพทย์ เนติภูมิ เกตุสิงห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
173 แพทย์หญิง เนสซี่ เกิดศิลป์
174 นายแพทย์ บัณฑวิช สุดสงวน โรงพยาบาลแม่สอด
175 นายแพทย์ บุณยรักษ์ วัฒนะรัตน์
176 นายแพทย์ เบญจพล ท้วมสมบุญ
177 ทันตแพทย์หญิง เบญจรัตน์ กอนโภชน์
178 นายแพทย์ ปณัฐพงศ์ จริยโกมล
179 แพทย์หญิง ปภาพินท์ ปุษยไพบูลย์ โรงพยาบาล รามาธิบดี
180 นายแพทย์ ประกาศิษฐ์ คะระวานิช
181 แพทย์หญิง ประพิณพร สายัณห์
182 แพทย์หญิง ประพิศ ฉันทสุจริต
183 นายแพทย์ ประมุข ผลสมบูรณ์สุข
184 นายแพทย์ ปรัชญา หาญพัฒนภูมิ โรงพยาบาลปากท่อ
185 นายแพทย์ ปวัตน์ พื้นแสน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
186 แพทย์หญิง ปวีณา พังสุวรรณ
187 แพทย์หญิง ปองปวัน เชียรวิชัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
188 นายแพทย์ ปัญญพันธุ์ ถิรประสิทธิ์พร
189 แพทย์หญิง ปัณฑารีย์ คมขำ
190 แพทย์หญิง ปาณิศา เกิดบัณฑิต
191 แพทย์หญิง ปาริฉัตร ภาวนากร
192 แพทย์หญิง ปาวาลี ดาวศิริโรจน์ โรงพยาบาลอุดรธานี
193 นายแพทย์ ปิ่นอภัย บุญศรีโรจน์
194 นายแพทย์ ปิยพัทธ์ ปิยะมงคล
195 แพทย์หญิง ปิยรัตน์ อรุณไพโรจน์
196 นายแพทย์ ปิยะ ศรีชนกเจริญรุ่ง
197 แพทย์หญิง ไปรยา กานตานนท์
198 นายแพทย์ พงศธร สีห์รา
199 นายแพทย์ พงศ์ธร โตอินทร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
200 นายแพทย์ พงศ์พิสุทธิ์ พูนสวัสดิ์พงศ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
201 นายแพทย์ พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม
202 นายแพทย์ พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข
203 นายแพทย์ พชรพล ปิ่นฑสิริ ราชวิถี
204 นายแพทย์ พชรพล กิจภิญโญชัย โรงพยาบาลตำรวจ
205 แพทย์หญิง พนิตนาถ เขมปัญจกุล
206 แพทย์หญิง พรจิรา กิตติธเนศวร
207 แพทย์หญิง พรทิพา จรุงไทย
208 แพทย์หญิง พรพิมล เหรียญธีรศักดิ์
209 นายแพทย์ พฤฒิชัย วิสุเทพ
210 นายแพทย์ พฤทธิ์ พิทักษ์การ
211 นายแพทย์ พลวัฒน์ รัตนะวัน โรงพยาบาลราษีไศล
212 แพทย์หญิง พัชร์นภา โตสุขศรี
213 แพทย์หญิง พัชริดา มหัสฉริยพงษ์ โรงพยาบาลแม่ระมาด
214 นายแพทย์ พัฒนา สุภัทรดิลกกุล
215 แพทย์หญิง พิชชาภัสร์ ชินณะราศรี
216 แพทย์หญิง พิชญา กุศลารักษ์
217 นายแพทย์ พิชวัฒน์ สุขสุศิลป์
218 แพทย์หญิง พิชานัน วรรณวงศ์ โรงพยาบาลโชคชัย
219 นายแพทย์ พิพัฒน์ กุลนิรัตติศัย
220 แพทย์หญิง พิมพ์พลอย จรดล โรงพยาบาลน่าน
221 นายแพทย์ พิษณุ เฮงศรีธวัช
222 แพทย์หญิง พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์
223 นายแพทย์ พีรธัช โชคมั่งมีพิศาล โรงพยาบาลศิริราช
224 นายแพทย์ พีรพุธ เจียประเสริฐ
225 นายแพทย์ พุฒิพงศ์ วงศ์วีรสิน
226 แพทย์หญิง พุทธรักษา รัชชกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
227 แพทย์หญิง เพาพะงา ภูมิสถาน
228 แพทย์หญิง เพื่อนพร หลักเขต
229 แพทย์หญิง ภรภัทร ยิ้มใหญ่ โรงพยาบาลศิริราช
230 แพทย์หญิง ภวรัญชน์ พินิจจันทร์
231 แพทย์หญิง ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์
232 แพทย์หญิง ภัทรดา เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
233 แพทย์หญิง ภัทรียา จึงสมเจตไพศาล
234 นายแพทย์ ภากร พุทธานุภาพ
235 แพทย์หญิง ภาณุมาศ สุฤทธิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
236 นายแพทย์ ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน์
237 แพทย์หญิง ภานุช เอี่ยมประภาพร
238 แพทย์หญิง ภารวี บรรณเกียรติ
239 แพทย์หญิง ภาวิตา จงสุขศิริ
240 นายแพทย์ ภุชเคนทร์ กำแพงทอง โรงพยาบาลวัดเพลง
241 นายแพทย์ ภูบดี บงกชวิลาวัณย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
242 นายแพทย์ มณฑล เอกตาแสง โรงพยาบาลสกลนคร
243 แพทย์หญิง มณฑิรา ศิริ
244 แพทย์หญิง มนสินี เวียงคำ
245 แพทย์หญิง มนิสสรา เกตุแก้ว
246 แพทย์หญิง มโนรส มงคลิก
247 แพทย์หญิง มยุรี หอมสนิท
248 นายแพทย์ มีชัย ปรีชาพลสิทธิ์
249 แพทย์หญิง เมธิตา อิทธิสัญญากร
250 นายแพทย์ เมธี องค์ศิริพร
251 นายแพทย์ โมไนย กาญจนสินิทธ์
252 นายแพทย์ ยศดนัย นาเมืองจันทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
253 นายแพทย์ ยุทธวีร์ ศิริจันทร์ โรงพยาบาลหนองแสง
254 นายแพทย์ รชต สันธนะสุรางค์
255 ทันตแพทย์ รพิฉัตร เมฆศิริ
256 นายแพทย์ รวินันท์ โสมา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
257 แพทย์หญิง รวิสรา หงส์กฤษดากร
258 นายแพทย์ รัชพงศ์ ทองพูล
259 นายแพทย์ รัฐพงศ์ จันทร์ตระกูล โรงพยาบาลพังงา
260 นายแพทย์ รัตนภูมิ ส่งเสริมสวัสดิ์
261 นายแพทย์ รัตนศักดิ์ เริงธรรม
262 นายแพทย์ ราชันย์ วงศ์สาขา
263 แพทย์หญิง รินลดา พงษ์รัตนกูล
264 แพทย์หญิง รุ่งนภา ศิลปดีเลิศกุล
265 นายแพทย์ รุ่งโรจน์ ตั้งพงษ์
266 แพทย์หญิง รุจยา ร่มเย็น
267 แพทย์หญิง รุจิรดา ธีระบุญชัยกุล
268 แพทย์หญิง รุจิรา พัฒนวณิชกุล
269 ทันตแพทย์ รุจิรา แสนดี
270 นายแพทย์ เรืองโรจน์ โหตระไวศยะ
271 นายแพทย์ เรืองศักดิ์ รื่นสุคนธ์ โรงพยาบาลหลังสวน
272 แพทย์หญิง เรือนขวัญ กัณหสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
273 ทันตแพทย์หญิง ฤทัยกานต์ วิลัยหอม โรงพยาบาลแก่งหางแมว
274 แพทย์หญิง ลลิตา พระธานี
275 แพทย์หญิง ลลิตา ตั้นเจริญ
276 นายแพทย์ ลิขสิทธิ์ โสนันทะ
277 แพทย์หญิง ลิตา ภูผา
278 แพทย์หญิง ลิสา กิตติสังวรา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
279 แพทย์หญิง ลีลา สีมาขจร
280 ทันตแพทย์หญิง วรางคณา วรฉายากร โรงพยาบาลหาดใหญ่
281 แพทย์หญิง วรางคณา ไวยรัชพานิช
282 แพทย์หญิง วราพร อยู่ประสิทธิ์
283 นายแพทย์ วริชญ์ กอบวรรธนะกุล
284 นายแพทย์ วริทธิ์ หวังซื่อกุล
285 นายแพทย์ วริศ ประพุทธ์พิทยา
286 แพทย์หญิง วริศรา เกตุเอี่ยม
287 แพทย์หญิง วริศรา อิ่มใจ
288 ทันตแพทย์ วโรดม จงสุวรรณวัฒนา โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด
289 แพทย์หญิง วลัยลักษณ์ บำรุงกิจ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
290 นายแพทย์ วศิน จีราระรื่นศักดิ์
291 นายแพทย์ วศิน ปานสิริธนาโชติ
292 นายแพทย์ วัชระ ลุนจักร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
293 นายแพทย์ วัฒนชัย ปุณณลิมปกุล
294 แพทย์หญิง วัณย์ศิริ สุวรรณพันธ์ โรงพยาบาลเลย
295 นายแพทย์ วัทธิกร พิชิตพร
296 นายแพทย์ วันทิน ศรีเบญจลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
297 แพทย์หญิง วันวิสาข์ บุญเฟื่อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
298 นายแพทย์ วัลลภ แสงสันติ โรงพยาบาลสุรินทร์
299 นายแพทย์ วาปี มาศผล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
300 แพทย์หญิง วารีณา เลาหพันธุ์
301 แพทย์หญิง วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์
302 นายแพทย์ วิชญะ ปริพัฒนานนท์
303 แพทย์หญิง วิชญาพร ชาวพงษ์
304 นายแพทย์ วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ
305 แพทย์หญิง วิชุนันท์ ศรีวิไล กระทรวงสาธารณสุข
306 นายแพทย์ วิญญ์ จินะณรงค์
307 นายแพทย์ วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา
308 นายแพทย์ วิทวัส วงศ์ปุณณวัฒน์
309 แพทย์หญิง วิภาวัน วัธนะนัย
310 แพทย์หญิง วิริญจน์ธร ประภากรโกวิท
311 นายแพทย์ วิศรุต วันไชยธนวงศ์
312 นายแพทย์ วิสุทธิ จิตนุยานนท์
313 นายแพทย์ วีรพัฒ ชาญชิตโสภณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
314 ทันตเเพทย์ วีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง
315 นายแพทย์ ศรัณย์พงศ์ ภิบาลญาติ โรงพยายาลพระปกเกล้า จันทบุรี
316 ทันตเเพทย์ ศวัส แจ่มสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา
317 ทันตแพทย์หญิง ศศิพิมพ์ สัจจะวัฒนวิมล
318 แพทย์หญิง ศศิวิมล ส่องสี
319 แพทย์หญิง ศิถี ชุมทอง
320 แพทย์หญิง ศิรดา จันทร์โสม
321 แพทย์หญิง ศุทธิศจี อำมาตย์มณี
322 นายแพทย์ ศุภการ เตชัสอนันต์
323 นายแพทย์ ศุภชาติ ชัยอุดมสม โรงพยาบาลสรินธร
324 นายแพทย์ ศุภชีพ วิริยะก่อกิจกุล
325 นายแพทย์ ศุภณัฐ อภิชาตวาณิช
326 นายแพทย์ ศุภณัฐ โสภณอุดมสิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
327 นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ธัชศฤงคารสกุล
328 นายแพทย์ ศุภวุฒิ ขันตยานุวงศ์
329 นายแพทย์ สกล เจริญวีรกุล
330 นายแพทย์ สมเจตน์ เจนวรพจน์
331 แพทย์หญิง สรัลนุช ปัญญาวรคุณชัย
332 แพทย์หญิง สริตา มุกุระ
333 แพทย์หญิง สลิล ศิรินาม
334 นายแพทย์ สิชานนท์ ยืนยาว โรงพยาบาลปราสาท
335 นายแพทย์ สิทธิกิตติ์ จอมจันทร์ยอง Vc clinic
336 ทันตแพทย์ สิทธิเดช สุขแสง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
337 แพทย์หญิง สินี รุ่งรุจิรัตน์ โรงพยาบาลลำปาง
338 แพทย์หญิง สิระสา คำพรรณ์
339 แพทย์หญิง สิรินทร์ ตรีรัตนพันธ์ โรงพยาบาลชลประทาน
340 แพทย์หญิง สีวลี สีดาฟอง
341 นายแพทย์ สุขุม กอบเดช
342 นายแพทย์ สุเจตน์ จีระจิตสัมพันธ์
343 แพทย์หญิง สุธาทิพย์ ตันกุล
344 แพทย์หญิง สุภานัน วิจิตตระการ โรงพยาบาลแม่แตง
345 ทันตแพทย์ สุเมธ เขียวอ้าย
346 นายแพทย์ สุรชัช ศิวะตระกูล โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
347 แพทย์หญิง สุรัชนา ทองแถม
348 ทันตแพทย์หญิง สุวีรยา อัศวพัฒนากูล
349 นายแพทย์ เสถียร บรรจมาตย์ บิลโภชน์ โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
350 นายแพทย์ เหมือนเพชร ราชายนต์
351 ทันตแพทย์ อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
352 นายแพทย์ อธิป แสงรุ่งเรือง
353 นายแพทย์ อธิภัทร วิชยาอังกูร
354 นายแพทย์ อธิศ สมิทธิผล
355 นายแพทย์ อนุตร ขุมมงคล
356 นายแพทย์ อนุพงค์ กลิ่นอุดม
357 ทันตแพทย์หญิง อภิชญา พฤกษาเมธานันท์
358 แพทย์หญิง อภิชญา สุขประเสริฐ
359 นายแพทย์ อภินันท์ เจริญชัยกรณ์
360 แพทย์หญิง อมรรัตน์ คำสร้อย
361 นายแพทย์ อมเรศ ภมะราภา
362 แพทย์หญิง อรชพรรนฐ์ สมฤาแสน
363 แพทย์หญิง อรปรียา แวงวรรณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
364 นายแพทย์ อรรคพงศ์ ทนานใหญ่
365 แพทย์หญิง อรรถพร อจลเสรีวงศ์
366 แพทย์หญิง อรสุมา พรรณารุโณทัย
367 แพทย์หญิง อริศรา ชีวะพฤกษ์
368 แพทย์หญิง อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
369 นายแพทย์ อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์
370 นายแพทย์ อัคเดช ตั้งแฐมวงศ์
371 นายแพทย์ อังกูร บุญโนนแต้
372 ทันตแพทย์หญิง อัจฉราวดี นุชเฉย
373 แพทย์หญิง อัญชิสา. ไตรภพ
374 แพทย์หญิง อัญมณี ลันโทมรัตนะ
375 แพทย์หญิง อัญมณี ไชยยิ่ง
376 แพทย์หญิง อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์
377 นายแพทย์ อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
378 แพทย์หญิง อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ
379 นายแพทย์ อาวินท์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
380 ทันตแพทย์ อิทธิพล ชาญชินนำ โรงพยาบาลพนมไพร
381 นายแพทย์ อิบตีซาม อาเซ็ง โรงพยาบาลระแงะ
382 นายแพทย์ อิศริศ ชาวขมิ้น
383 นายแพทย์ อิสระ สังชะนา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
384 นายแพทย์ อุฬาร สวนขวัญ
385 แพทย์หญิง อุฬารัตน์ สรัสสมิต
386 นายแพทย์ เอกอาชาน โควสุภัทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 

** หมายเหตุ นายแพทย์ลำดับที่ 27 แจ้งกองข่าวประชาไทขอลบชื่อออกเมื่อวันที่ 23 ต.ค.63

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์