ประชาคมรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา เรียกร้องให้เปิดเจรจา ยุติความรุนแรง

ประชาคมรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและสหาย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้เกิดการเจรจาของคู่ขัดแย้งหลังเกิดเหตุสลายชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ต.ค.2563 ซึ่งอาจเกิดปฏิบัติการที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

20 ต.ค.2563 ประชาคมรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและสหาย ออกแถลงการณ์ระบุว่าการชุมนุมตอลด 4 เดือนที่ผ่านมา ในหลากหลายที่นั้นก็เป็นไปโดยไม่ได้ใช้กำลังทำลาย และในภาพรวมรัฐบาลมีความตั้งใจพยายามปฏิบัติต่อกิจกรรมของผู้ชุมนุมเรียกร้องอย่างผู้มีอารยะพึงกระทำ ถึงแม้จะมีข้อยกเว้นอยู่ในบางกรณี แต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปจากเหตุการณ์แก้ไขความขัดแย้งในวันที่ 16 ต.ค.2563 ที่ไม่ได้หลีกเลี่ยงความรุนแรงและยึดหลักนิติธรรม ซึ่งอาจนำไปสู่ปฏิบัติการที่มีความรุนแรงสูงขึ้น

แถลงการณ์ระบุข้อเรียกร้องว่า "โปรดมิได้ถือเอาเป้าหมายของชัยชนะเป็นสารัตถะเหนือสิ่งอื่นใด แต่พึงตระหนักถึง ผลที่จะไม่บังเกิดความเสียหายอันร้ายแรงต่อสังคมและประชากรของเรา เป็นมาตรการ อุดมการณ์ สัจจะ และสรณะอันสูงสุด" และรัฐบาลรวมถึงองค์กรอื่นๆ สร้างองค์ประชุมเพื่อเจรจาต่อรองโดยตัวแทนของคู่ขัดแย้ง ร่วมกันประสานการเจรจาอย่างอะลุ่มอล่วยต่อกันและกัน   ในฐานะที่เราต่างเป็นสมาชิกขององคาพยพเดียวกัน ความรุนแรงที่นำไปสู่ความเสียหายใดๆนั้น เป็นความสูญเสียร่วมของเราทุกคน

แถลงการณ์

ในนามส่วนหนึ่งของประชาคมรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและสหาย

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สืบมาจนวันนี้ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ มีการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในต่างกรรม ต่างวาระ ตามโอกาสต่างๆ ทั้งในเขตเมืองหลวงและตามหัวเมืองหลายต่อหลายแห่ง แต่ไม่ว่าแต่ละกลุ่ม องค์กร จะเสนอข้อเรียกร้องต่างกันไปอย่างไร กิจกรรมในการชุมนุมทั้งน้อยใหญ่ ก็มิได้ดำเนินการในกรอบและเกณฑ์ของการใช้กำลังทำลายในรูปแบบใดๆ ส่วนทางรัฐบาลรวมถึงผู้รับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรมนั้น ในภาพรวมก็ถือได้ว่า มีความตั้งใจพยายามปฏิบัติต่อกิจกรรมของผู้ชุมนุมเรียกร้องอย่างผู้มีอารยะพึงกระทำ ถึงแม้จะมีข้อยกเว้นอยู่ในบางกรณี กระนั้นสภาพการณ์โดยรวมก็เป็นไปอย่างสันติ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาประมาณ ๔ เดือนอันอยู่ในขอบเขตของความถ้อยทีถ้อยอาศัยกลับเปลี่ยนไป เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์การแก้ไขความขัดแย้งโดยเฉพาะยิ่งในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งดูจะมิได้ดำเนินไปตามหลักการที่พยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงและกฎหมายที่ยึดหลักนิติธรรม เรา ในฐานะประชาคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ พัฒนาสังคม และรัฐประศาสนศาสตร์ รู้สึกและคาดการณ์ด้วยความวิตกว่า บุคคล หรือ กลุ่มคน หรือกระทั่งหน่วยงาน ไม่ว่าจะสังกัดฝ่ายใด อาจมีการปฏิบัติการเพิ่มเสริมความรุนแรงที่มีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วให้สูงยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินนานาได้   

เราในนามส่วนหนึ่งของประชาคมรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและสหาย ดังมีรายนามแนบท้าย จึงใคร่วิงวอนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในความขัดแย้งนี้ โปรดมิได้ถือเอาเป้าหมายของชัยชนะเป็นสารัตถะเหนือสิ่งอื่นใด แต่พึงตระหนักถึง ผลที่จะไม่บังเกิดความเสียหายอันร้ายแรงต่อสังคมและประชากรของเรา เป็นมาตรการ อุดมการณ์ สัจจะ และสรณะอันสูงสุด

ข้อเรียกร้องที่เสนอต่อรัฐบาล รวมถึงองค์กรอื่นๆ เช่น สภานิติบัญญัติ เป็นอาทินั้น สมควรพิจารณา และดำเนินการได้ด้วยการประนีประนอม โดยสามารถกระทำในรูปแบบที่สร้างองค์ประชุมเพื่อเจรจาต่อรองโดยตัวแทนของคู่ขัดแย้ง  หรือในรูปแบบที่อาศัยคณะบุคคล หรือองค์กรที่คู่ขัดแย้งต่างเห็นพ้องร่วมกันประสานการเจรจาอย่างอะลุ่มอล่วยต่อกันและกัน   ในฐานะที่เราต่างเป็นสมาชิกขององคาพยพเดียวกัน ความรุนแรงที่นำไปสู่ความเสียหายใดๆนั้น เป็นความสูญเสียร่วมของเราทุกคน

หมายเหตุ : “มหาสมุทรย่อมตระหนักถึงเม็ดฝนว่าเป็นส่วนหนึ่งของตน พลเมืองก็ใช่คนอื่นใด พวกเขาก็คือผู้ปกครองในความหมาย ในความสัมพันธ์ และในกาลหนึ่ง รายชื่อดังแนบด้านล่างนี้ ประกอบขึ้นจากทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สหายคนรู้จักของพวกเรา ผู้ดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ทั้งในวงการการศึกษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม ราชการ การพัฒนา การบริการสังคม และธุรกิจเอกชน ฯลฯ หลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาคมของเราโดยตรง แต่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ ก็เพื่อเป็นสารต่อมุมมองของรัฐบาลที่จะมีต่อประชาชนในวันหน้า

ช่วงเวลาในการรวบรวมรายชื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓:๐๐ น. – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘:๐๐ น.

รายนาม

 1. กนกวรรณ​ อู่ทองทรัพย์
 2. กนกศักดิ์ กันทะวงศ์
 3. กนิษฐา สุริยะ
 4. กรช วัฒนพงษา
 5. กรรณรงค์ บุญเรือง
 6. กรรณิกา เมฆแสน
 7. กรวิช​ญ์ ภู​บิน
 8. กรัณย์กร วุฒิชัยวงศ์
 9. กฤษณพงศ์ บุญจันทร์
 10. กฤษณา หน่อแก้ว
 11. กล้าณรงค์ คูหา
 12. กลิ่นสุคนธ์ วงค์สุภา
 13. กัญญา ทิอ้าย
 14. กัญญาณัฐ ทายะนา
 15. กัญญาวดี แสนสินรังษี
 16. กัญยาณี ส่องแสง
 17. กันตวิชญ์ เชื้อนาค
 18. กัลยรัตน์ หวานซึ้ง
 19. กัลยา จันทร์ทันโอ
 20. กัลยา ชื่นหัวใจ
 21. กัลยาพร กันอิน
 22. กัลยารัตน์ ถุงแก้ว
 23. กัสสิมา วันดี
 24. กาญจนา คำแดงใส
 25. กาทัณฑ์ เฉยเจริญ
 26. กานตพงศ์ สุวรรณพจน์
 27. กิติพร ปานา
 28. กิติมา ขุนทอง
 29. กิติมาพร นามอินทร์
 30. กุลธิดา ไสวงาม
 31. เกรียงไกร ไกรสิงห์
 32. ขนิษฐา อินต๊ะสาร
 33. จรรยพร ทองกลัด
 34. จิตติพร ฉายแสงมงคล
 35. จิรดา อังเพชร
 36. จิรภาภรณ์ ​คงกระ​มล​
 37. จิระประภา นาไทย
 38. จิรัญญา จิรจินดาวิเศษ
 39. จิราภรณ์ เทพอินทร์
 40. จิราภรณ์ พรมรัตน์
 41. จิรายุ จันทร์หอม
 42. จิรารัตน์ คงกำเนิด
 43. จุฑาพร สิงห์ชัย
 44. จุรารัตน์ แสนคำวงค์
 45. จุฬาลักษณ์ ศรีแพงมล
 46. เจนจิรา จินะการ
 47. เจนจิรา สายมัน
 48. ฉัตรธิดา พรมสาร
 49. ชญาณัฏฐ์ เมณฑ์กูล
 50. ชญานิศ คนทรงแสน
 51. ชฎาณิศ​ ธังดิน
 52. ชนาธิป สุยะต๊ะ
 53. ชนิกานต์ ตุ้มปุก
 54. ชนินทร์ แจงป้อม
 55. ชลธิชา ชมชื่น
 56. ชลิดา พรมเทศ
 57. ชัยพงษ์ สำเนียง
 58. ชาคริยา สมพะมิตร
 59. ชาญคณิต อาวรณ์
 60. ชินภัทร วงค์คม
 61. เชิดชาย บุตดี
 62. ไชยันต์ รัชชกูล
 63. ฐากูร สรวงศ์สิริ
 64. ณรงค์ฤทธิ์ คนล่ำ
 65. ณรงค์ฤทธิ์ อุปจันทร์
 66. ณรงค์ศักดิ์ พิศอ่อน
 67. ณัฏฐณิชา ถึงวงษ์
 68. ณัฏฐณิชา ลอยมี
 69. ณัฏฐนันท์ รัตนบูรณ์
 70. ณัฐชยา แก้วใจมา
 71. ณัฐฑรี สินธุนาวา, ดร.
 72. ณัฐพงศ์ จันทร์เกตุ
 73. ณัฐพงษ์ ไชยศิลป์
 74. ณัฐพล สว่างอารมณ์
 75. ดนัยณัฐ ไชยวรรณ์
 76. ดรัสวัต เขม้นดี
 77. ดารารัตน์ คำเป็ง
 78. ดาราวรรณ เหลี่ยมแก้ว
 79. เดชา คำเบ้าเมือง
 80. ทนงศักดิ์ นิราศ
 81. ทริกา หล้าหลอด
 82. ทวีวงค์ ตระกูลชัชวาล
 83. ทศ คำใจ
 84. ทิชากร กันทะจันทร์
 85. ทินภัทร คำใจ
 86. ทิพย์เกสร สุริยะมณี
 87. เทพกรณ์ บุญประเสริฐ
 88. ธนกร ดอกแก้ว
 89. ธนธัญ จารุฉัตราภรณ์
 90. ธนภัทร ฟักทอง
 91. ธนวัฒน์ ใจจันติ๊บ
 92. ธนัชญา สุยวงศ์
 93. ธนากร กลอส อมรนิติโชคสกุล
 94. ธวัชชัย อดิวรรณ
 95. ธัญ​กร​ สลีสองสม
 96. ธัญชนก มณีกิจ
 97. ธัญญ์นรี วสิษฐ์ศิริเดช
 98. ธัญวรรณ กาซาว
 99. ธิดารัตน์ โมลาดุก
 100. นคริน เฮงสกุล
 101. นงลักษณ์ คำหลวงแว่น
 102. นพเก้า จันทร์ดา
 103. นพรัตน์ เพียรธัญการ
 104. นภสร บัวเกตุ
 105. นภาพร วนากรคงลาภ
 106. นภาภรณ์ พึ่งตัว
 107. นราธิป วงศ์​ประสิทธิ์​
 108. นฤมล ต๊ะน้อย
 109. นฤมล วงค์ไชย
 110. นันทวัฒน์ คำจันทร์
 111. นาเดียร์ ไกรทอง
 112. นาวิน เพียงแก้ว
 113. น้ำฝน มุขทั่ง
 114. นิตธรา อังเพชร
 115. นิทัศน์ สุปินโน
 116. นิรมล สิงห์ธนะ
 117. นิศาชล โคตะนารถ
 118. นุชนาถ จริยะ
 119. นุติกร จันแปงเงิน
 120. บดินทร์ กองตัน
 121. บูรพาพจน์ ทิพยพรตกุล
 122. เบญจวรรณ สารขาว
 123. ปชาบดี พวงแก้ว
 124. ปฐมพงษ์ นิโรจน์
 125. ปฐวี นาคอินทร์
 126. ปณิธิ คงเทศ
 127. ปนัดดา พรหมฟัง
 128. ปนาวุธ กาศเจริญ
 129. ปภาวดี ชนบุญ
 130. ปภาวิน​ ปินทะยา
 131. ประกายดาว กาละสอด
 132. ประดิษฐ์พงศ์ ประชุม
 133. ประทุมวดี ขวัญชัย
 134. ปราการ คำสี
 135. ปราโมทย์​ ชุมภูกุล
 136. ปริชาติ ก๋องวงค์
 137. ปวีณา วังพฤกษ์
 138. ปิยะพงษ์ ปัญญาดา
 139. ปิยะมาศ พฤษดี
 140. ปุญญาภัทร์ ศรีเจริญ
 141. เปรมวดี ดาสา
 142. พงศธร ทรงทอง
 143. พรฑิตา ปิ่นสกล
 144. พรพิมล อินต๊ะยศ
 145. พรพิมล​ เจน​เขตการ​
 146. พรรณสิทธิ์ ศรีวงค์
 147. พสุธา โกมลมาลย์
 148. พัขรี อิ่นแก้ว
 149. พัชรพร สุพโปฎก
 150. พัชรินทร์ ใจอินทร์
 151. พัชรินทร์ บุญวงค์
 152. พัฒนพล สมแก้ว
 153. พันธิตรา กอกปัญญา
 154. พันนิดา กองอินทร์
 155. พาฝัน ทองขาว
 156. พิชิต รุ่งจรัสศิริ
 157. พิพัฒน์ ธนากิจ
 158. พิมพ์ใจ อินงาม
 159. พิมลพรรณ ภูสมศรี
 160. พิลาสลักษณ์ ดีปินชีย
 161. พีรดนย์ พิงค์เจริญ
 162. พุฒิพงศ์ พงพรม
 163. แพรวพรรณ อำภวัน
 164. ภราดร อินกันต์
 165. ภัคจิรา เกษาสอาด
 166. ภาณุวัฒน์ ต๊ะเกี๋ยง
 167. ภานุวัฒน์ ศรีสำโรง
 168. ภูพิชญา ใจเสาร์
 169. ภูมิฤทัย นารถทัต
 170. ภูวดล บัวระวงค์
 171. มงคลชัย เค้าโคน
 172. มฌยา กามะ
 173. มณฑิตา ลี้เจริญ
 174. มณมรกต บัวแดง
 175. มนตรา พงษ์นิล
 176. มนูญ ปัดถาวะโร
 177. มินตรา พุทธาจารย์
 178. มินรญาภรณ์ วัฒนศิริทัศน์
 179. มุขสุดา มหาเสนา
 180. เมษา พงศ์เตรียง
 181. ยุทธภูมิ นันตาแสง
 182. ยุรชาติ มิตรวงษา
 183. รพีพัฒน์ แปงมูล
 184. รัชดาภรณ์ แผ่นทองดี
 185. รัฐชาติ นันทแกล้ว
 186. รัตนาพร จันทร์วิถี
 187. รัตนาภรณ์ เถื่อนเอี่ยม
 188. รัตนาภรณ์ ศรีสมบัติ
 189. รัตนาภรณ์. จอมธรรม
 190. รุ่งตะวัน บุญเป็ง
 191. รุจิฬา พุทธ​วงษ์​
 192. ฤทัยทิพย์ ปานเกิด
 193. ลดาวัลย์ ดูแล
 194. เลิศชาย พรหมมา, ว่าที่ ร.ต.
 195. วชิรกรณ์​ วงค์​เจริญ​
 196. วนิดา โคตะนารถ
 197. วรพล จิโนบัว
 198. วรพัฒน์ ทวีสุข
 199. วรเมธ ทอมุด
 200. วรรณภา ใจเรือง
 201. วรินยุพา คงสนุ่น
 202. วริศรา รักเรียน
 203. วรุตม์ ฤทธิ์มหันต์
 204. วัช​ราภรณ์​ วรเพชรายุทธ
 205. วัชรากร บุญสุภากุล
 206. วินิดา ผามั่ง
 207. วิมลรัตน์ บุตรนุช
 208. วิระศักดิ์ นิลชัย
 209. วิศิษฐศักดิ์ ทองโบราณ
 210. วีรภัทร ทองนิ่ม
 211. วีระ ติ๊บปาลวงศ์
 212. วีระยุทธ เดชธนอร
 213. วุฒิชัย กาศธัญกรณ์
 214. ศรวัส ทิพย์มณี
 215. ศรายุทธ วงม่าน
 216. ศราวุธ เต็มศิรินุกูล
 217. ศศิธร ทองอาญา
 218. ศศินา เพียงพรทิพย์
 219. ศิริพร โจฤทธิโย
 220. ศิริลักษณ์ มังคละ
 221. ศิริวรรณ คแดง
 222. ศิริวัฒน์ จุปะมัดถา
 223. ศุภกร กำลังหาญ
 224. ศุภกร ชมศิริ
 225. ศุภฤกษ์ ภัยราช
 226. ศุภลักษณ์ ชวะนานนท์
 227. ศุภาวรรณ สารคาม
 228. สมพงศ์ อาษากิจ
 229. สมฤดี แออัด
 230. สมศรี บุญเป็ง
 231. สยามชัย บุญคง
 232. สรินทิพย์ ทองจักร
 233. สหรัฐ อริยะ
 234. สหัสริน พวรรณา
 235. สาริณีย์ ภาสยะวรรณ
 236. สิรวิชญ์ บัวบุรพาจารย์
 237. สิริวรรณ เต็มศิรินุกูล
 238. สิริวิมล คำใจดี
 239. สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร
 240. สุดธิดา สุวรรณปัญญา
 241. สุดารัตน์ อิสกุล
 242. สุธินี ชุติมากุลทวี
 243. สุธี แก้วมณีบุตร
 244. สุนทร สุขสราญจิต
 245. สุนทรี สมณาวิริยะ
 246. สุพัตตา พงษ์พานิช
 247. สุภาพร สามัญแก้ว
 248. สุภาภรณ์ ไชยวฒิ
 249. สุภาภรณ์ เทพกัน
 250. สุวรรณา จันทร์ผ่องใส
 251. หทัยรัตน์ โพทอง
 252. หนึ่งฤทัย สุขเรือง
 253. อนงค์ คำใจ
 254. อนัญญา ศรีจริยากร
 255. อนุ สนิทภักดี
 256. อนุชา มาลัยหวาน
 257. อภิสรา บุญเรศ
 258. อรนุช พนมเนตรกุล
 259. อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์
 260. อลงกต กุลภิวัตร
 261. อลงกต ภู่จีนาพันธุ์
 262. ออมสิน บุญเลิศ
 263. อักษราภัค ชัยปะละ
 264. อังคณา คงเพ็ชรศักดิ์
 265. อัจฉรา คำใจ
 266. อัจฉรา ไชยคำ
 267. อัจฉรา ยานะ
 268. อานงค์ ต่างใจรัก
 269. อานันตยา เกรียงไกรสร
 270. อิสริยากร​ คำมา
 271. อุกฤษณ์ กัณธะคำ, ว่าที่ร้อยตรี
 272. อุเทน ใจจันติ๋บ
 273. อุไร กันทะคำ
 274. อุลา แดงปัญญา
 275. อุษณี บัวดี
 276. อุษณีย์ ทองขาว

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์