ขอเอ็นจีโอกลับตัวกลับใจมายืนข้าง 'ราษฎร' ประณามพวกที่ยังเป็นนั่งร้านเผด็จการ

นักกิจกรรมทางสังคม ภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ 28 องค์กร และ 225 รายชื่อ ออกแถลงการณ์เรียกร้องต่อเอ็นจีโอด้วยกันกลับตัวกลับใจมายืนข้าง 'ราษฎร' ประณามพวกที่ยังเป็นนั่งร้านเผด็จการ

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา นักกิจกรรมทางสังคม ภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ 28 องค์กร และ 225 รายชื่อ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องต่อนักกิจกรรมทางสังคม ภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอด้วยกันให้กลับตัวกลับใจ ออกมาแสดงจุดยืนข้าง "ราษฎร" ร่วมกับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนเพื่อช่วยกันทำความจริงให้ปรากฎ และประกาศต่อสาธารณะให้ชัดแจ้งว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ในการสนับสนุนใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม

รวมทั้งเรียกร้องร่วมกันจับตาและประณามบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่กำลังเริ่มทำงานในการรักษาอำนาจระบอบเผด็จการอำนาจนิยม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรกลที่มุ่งทำลายขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และสร้างเงื่อนไขการฆ่าหรือความรุนแรงขึ้น

แถลงการณ์ ถึงพี่น้องเอ็นจีโอ ภาคประชาสังคม และผู้ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เห็นหัวประชาชน

พวกเรานักกิจกรรมทางสังคม ภาคประชาสังคม เอ็นจีโอกลุ่มหนึ่ง ได้เฝ้าจับตาดูพฤติกรรมและปฏิบัติการของบุคคล และกลุ่มบุคคล ในทางที่ส่งเสริมการทำร้าย ใช้ความรุนแรง ที่อาจนำไปสู่การสังหารขบวนการเยาวชนปลดแอก ซึ่งต่อมาได้ขยับเป็นขบวนการประชาชนที่เรียกว่า “ราษฎร”

กลุ่มบุคคลเหล่านี้เคยเป็นเอ็นจีโออาวุโส ซึ่งเกิดขึ้นและเติบโตภายใต้ขบวนการทางสังคมที่เรียกตัวเองว่า “ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม” เคยเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นใหม่ในฐานะนักอุดมคติผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์รับใช้ประชาชน เคยร่วมขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมทางสังคม ร่วมกิจกรรมทางสังคมนอกภาครัฐมาเป็นเวลายาวนาน

หากแต่เมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมือง และเกิดการเรียกร้องเพื่อสร้างและจรรโลงประชาธิปไตยให้ลงหลักปักฐานในสังคมไทย กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็แตกออกเป็นสองพวก พวกแรกยังยึดมั่นในอุดมคติและอุดมการณ์เพื่อประชาชน

พวกที่สองกลับหันหัวไปในทิศทางสนับสนุนระบอบการปกครองที่ไม่สนับสนุนสร้างอำนาจให้แก่ประชาชน ถ่ายโอนอำนาจรัฐสู่ประชาชน แต่กลับไปสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยมทหารที่มาจากการยึดอำนาจ และระบอบประชาธิปไตยอันพิกลพิการที่สร้างและออกแบบเพื่อรองรับการสืบทอดอำนาจของเครือข่ายชนชั้นนำ-เผด็จการทหาร

กลุ่มบุคคลที่อ้างตนเป็นประชาสังคม เอ็นจีโออาวุโส ได้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวนับตั้งแต่การเคลื่อนไหวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ต่อมาก็นิ่งเฉยต่อการสังหารประชาชนเสื้อแดงกลางเมือง การพยายามขัดขวางการเลือกตั้ง ฯลฯ พวกเขายังเข้าร่วมและสนับสนุน กปปส. เพื่อสร้างเงื่อนไขนำไปสู่การรัฐประหาร และสนับสนุนอุตสาหกรรมการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจอมปลอมที่เป็นนั่งร้านเสริมฐานอำนาจและความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร จนกระทั่งการปฏิรูปจอมปลอมดังกล่าวได้นำมาสู่การสร้างและสถาปนาระบอบการปกครองที่จัดความสัมพันธ์ทางอำนาจจนทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันกษัตริย์ทรงอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ และนำมาสู่ความขัดแย้งทางการเมืองดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

วันนี้ ขบวนการเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ กลุ่มบุคคลเหล่านี้บางส่วนได้ละทิ้งอุดมคติ-อุดมการณ์ และกระทำตนเป็น “นักฉวยโอกาส” ที่หวังเพียงเศษเงินงบประมาณและการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อความอยู่รอดของตน ความหวังว่าคดีความของพวกตนที่ติดตัวมาตั้งแต่ยุคพันธมิตรฯและ กปปส. จะได้รับการนิรโทษกรรม ทำตนเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างอำนาจแก่ประชาชน บางคนเข้าไปสังกัดสถาบันและองค์กรที่ใช้ทฤษฎีสมคบคิดอันไร้สาระ เลอะเทอะ สร้างวาทกรรม “รับเงินต่างชาติยึดประเทศไทย”, “ผังล้มเจ้า” ฯลฯ

เราจึงขอเรียกร้องพี่น้องนักกิจกรรมทางสังคม เอ็นจีโอ ประชาสังคม ฯลฯ สองประการดังนี้ ประการแรก ช่วยกันเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้กลับตัวกลับใจ ออกมาแสดงจุดยืนข้าง "ราษฎร" ร่วมกับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนเพื่อช่วยกันทำความจริงให้ปรากฎ และประกาศต่อสาธารณะให้ชัดแจ้งว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ในการสนับสนุนใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม

ประการที่สอง ให้ร่วมกันจับตาและประณามบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่กำลังเริ่มทำงานในการรักษาอำนาจระบอบเผด็จการอำนาจนิยม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรกลที่มุ่งทำลายขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และสร้างเงื่อนไขการฆ่าหรือความรุนแรงขึ้น

ด้วยจิตคารวะ
5 พฤศจิกายน 2563

ก. รายนามบุคคลร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ฉบับนี้

1. กรกช แสงเย็นพันธ์
2. กฤต แสงสุรินทร์
3. กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
4. กิตติกาญจน์ หาญกุล
5. ขวัญชัย หมื่นยิ่ง
6. คำปิ่น อักษร
7. จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ
8. เฉลิมชัย วัดจัง
9. ฉัตรวรุณ เล้าแสงชัยวัฒน์
10. ชฎาพร ชินบุตร
11. ชวกร ศรีโสภา
12. ชุมาพร แต่งเกลี้ยง
13. ญาดา เกรียงไกรวุฒิกุล
14. ดาราราย​ รักษาสิริพงศ์
15. เดชรัต สุขกำเนิด
16. บารมี ชัยรัตน์
17. ประนอม เชิมชัยภูมิ
18. ประภาส ปิ่นตบแต่ง
19. สมสิทธิ นิทธยุ
20. สุรชัย ตรงงาม
21. จามร ศรเพชรนรินทร์
22. จิตติมา ผลเสวก
23. จันจิรา ดิษเจริญ
24. ศมนต์ทิพพ์ พิพิธธำรงทรัพย์
25. ศิริพร ฉายเพ็ชร
26. นฆ ปักษนาวิน
27. นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
28. นิมิตร์ เทียนอุดม
29. นิศารัตน์ จงวิศาล
30. ณัฐวุฒิ​ กรมภักดี
31. ณัฐวุฒิ อุปปะ
32. รจเรข วัฒนพาณิชย์
33. รณชัย ชัยนิวัฒนา
34. รัตนาภรณ์ เจือแก้ว
35. เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
36. ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
37. ฝ้ายคำ หาญณรงค์
38. พจมาลย์ วงษ์พันธุ์
39. พรพนา ก๊วยเจริญ
40. พรพิมล สันทัดอนุวัตร
41. พฤหัส พหลกุลบุตร
42. พนมวรรณ นามตาแสง
43. พนิดา บุญเทพ
44. พาฝัน ศุภวานิช
45. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
46. ไพรินทร์ เสาะสาย
47. ภัควดี วีระภาสพงษ์
48. ภัทรภร เกิดจังหวัด
49. ภาสกร อินทุมาร
50. ธนาวัฒน์ รายะนาคร
51. ธัชพงษ์ แกดำ
52. ธวัช มณีผ่อง
53. ทิชา ณ นคร
54. ทองแสง ไชยแก้ว
55. แสงศิริ ตรีมรรคา
56. สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
57. ส.รัตนมณี พลกล้า
58. สิรภพ อัตโตหิ
59. สุขุม ชีวาเกียรติยิ่งยง
60. สุดารัตน์ บุญประเสริฐ
61. สุภาภรณ์ มาลัยลอย
62. สุวิทย์ กุหลาบวงษ์
63. สรวิศ เหลาเกิ้มหุ่ง
64. ศศิธร คำฤทธิ์
65. ศิริศักดิ์ สะดวก
66. ศรีไพร นนทรีย์
67. วศิน พงษ์เก่า
68. วีรวรรณ กังวานนวกุล
69. วัชรพล นาคเกษม
70. อดิศร เกิดมงคล
71. อดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน
72. อริสา พลโยธา
73. อารัติ แสงอุบล
74. อารีย์ อาภรณ์
75. อารีวัณย์ สมบุญวัฒนกุล
76. อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์
77. อัมรินทร์ สายจันทร์
78. อังคณา นีละไพจิตร
79. ถนัด แสงทอง
80. ประยงค์ ดอกลำไย
81. พริ้ม บุญภัทรรักษา
82. พรสุข เกิดสว่าง
83. กิติมา ขุนทอง
84. จารุณี ศิริพันธุ์
85. อัภยุทย์ จันทรพา
.
86 วิลาสินี หมอกเจริญพงศ์
87 อำนาจ แช่มชื่น
88 อุดมพร แก้วสงวน
89 อิทธิศักดิ์ นาครินทร์
90 ฐายิกา โชตะมังสะ
91 ศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ
92 ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ
93 ภราดร บำรุง
94 ปิ่นแก้ว​ อุ่นแก้ว
95 ศิวกานท์ ปทุมสูติ
96 อวยพร เขื่อนแก้ว
97 วนิดา เจียมรัมย์
98 ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ
99 ปิยะรัฐ โคตัน
100 บุญฑริกา ทองเอียด
101 สายรุ้ง ทองปลอน
102 อธิปัตย์​ มณี​นุ​ตร
103 สุรีย์พร สาตราคม
104 พชรวัชร ศรีศาสตรา
105 ธนภัทร​ ลือวานิช
106 ยุพดี ชินนะ
107 รัชนก ศรีบุญ
108 นโรดม เขม้นเขตวิทย์
109 พรเพ็ญ​ เธียร​ไพศาล​
110 ถาวร​ ดีรุณ​
111 สุกฤต​ อ่องชาติ
112 จินตนา สมพงศ์
113 สำเริง สุดสวาท
114 สมชาย แซ่อุ้ย
115 สันติ โฉมยงค์ (กลุ่มรักษ์บางบาล)
116 วิเชียร ศรีลูกหว้า
117 ปราโมทย์ ระวิน
118 สาวิตรี พูลสุขโข
119 สันติชัย ชายเกตุ คนอินทรีย์วิถีเมืองลุง
120 ปิ​ชญา​ ตะนอย
121 มาลี สิทธิเกรียงไกร
122 ถิรนันท์ ช่วยมิ่ง
123 ดำรง บุญเลิศ
124 ศรันย์ สมันตรัฐ
125 จะเด็จ เชาวน์วิไล
126 ปุณณดา สายยศ
127 มีนา ดวงราษี
128 สุมิตรชัย หัตถสาร
129 เกวลิน หวังใจ
130 รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์
131 กมลทิพย์ ทีภูเขียว
132 อนันทชัย วงศ์พยัคฆ์
133 ธนิตย์ วรรณชาติ
134 ประกาศ เรืองดิษฐ์
135 พรศักดิ์ บุญศรี
136 พิชามญชุ์ อาจคะนอง
137 พรใจ ลี่ทองอิน
138 ณรรธราวุธ เมืองสุข
139 ทองสุข สวัสดี
140 ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
141 อัษนา​ ขำนุรักษ์
142 พิพัฒชัย มีตาล
143 สมชาย กู้วัฒนะสกุล
144 โกศล เอกอุดมพ
145 รสิตา ซุ่ยยัง
146 ลัดดา เลิศศรี
147 กิตติพงษ์ ประชุมพล
148 บัญญัติ​ สุขสานต์
149 ปิยะพงษ์ ปัญญาดา
150 วรรยา เทียนดี
151 อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล
152 ประเสริฐ กาหรีมการ
153 วสันต์ พานิช
154 ยงยุทธ พงสาลี
155 สำเริง นามวงษ์
156 เฉลิมชัย ทองสุข
157 กฤษณะ ไก่แก้ว
158 เกษณี ซื่อรัมย์
159 ธนเสฏฐ์ บุตรลีรักษ์
160 กามารียะห์ สาแล๊ะ
161 ทิว​ ทองหอม
162 นุชนารถ แท่นทอง
163 นุชนลิน ลีระสันธนะ
164 อภิวัฒน์ กวางแก้ว
165 มนธิภา ยิ้มย่อง
166 วรสถิตย์ บัวแดง
167 ศรีนวล ใฝ่จิต
168 กรรณิการ์ แพแก้ว
169 เสาวนีย์ ค้าดี
170 เจนจิณณ์ เอมะ
171 จุฑามณี คุณสมบัติ
172 ศุภนันท์ แสงบุญเรือง
173 ปิยาพัชร บัวชุม
174 วิศรุต เหล็มหมาด
175 อัษฎา​ งาม​ศรี​ขำ
176 อัฎธิชัย ศิริเทพ
177 วันชัย พุทธทอง
178 ดวงพร คงพิกุล
179 ชัชพิศิษฐ์ ถาวร
180 ชูเวช​ เดชดิษฐรักษ์
181 นวรัตต์ เสียงสนั่น
182 เกรียงไกร ไชยอำมาตย์
183 ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
184 จินตนา ศรีนุเดช
185 พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
186 อภิศักดิ์ ทัศนี
187 หทัยรัตน์ สุดา
188 วีรวรรณ วรรณะ
189 อารีรัตน์ กิตติศิริ
190 ปรัชญ์ รุจิวนารมย์
191 ฐากูร ลีลาวาปะ
192 รุจน์ มาตรา
193 ชนาง อำภารักษ์
194 ไศลทิพย์ ศุภางค์
195 พิศณุกรณ์​ ดีแก้ว
196 อาทิตย์ พิลาบุตร
197 ลัดดา นิเงาะ
198 ภาณุวิชญ์​ ภู่ทอง
199 ธนวรรณ เอกทัษน์
200 เดชา คำเบ้าเมือง
201 ดร.ภัทรมน สุวพันธุ์
202 มัจฉา พรอินทร์
203 นันทา เบญจศิลารักษ์
204 สิริชัย กิ่งวิริยกุล
205 ลภาพรรณ ศุภมันตา
206 สมเมธ ยุวะสุต
207 ดาราณี ทองศิริ
208 ประดิษฐ์ ลีลานิมิต
209 เอกภพ กตัญญู
210 ณรงค์กร เสือเล็ก
211 จอมเทียน จันสมรัก
212 พุทธิณี โกพัฒน์ตา
213 กิตติคุณ เกษรไพบูลย์
214 ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์
215 นายเสรี จินตกานนท์
216 กุลวดี​ ศาสตร์ศรี
217 เกริกฤทธิ์ ภู่น้อย
218 วัชระศักดิ์ วิจิตรจันทร์
219 ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว
220 ไพลิน ดวงมาลา
221 เฉลิมชัย เผื่อนบัวผัน
222 วิศรุต ศรีจันทร์
223 สุทธิพงษ์ รอดปลอด
224 พชร คำชำนาญ
225 วรพน์ พิทักษ์

ข. รายนามองค์กรร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ฉบับนี้

1. กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Thai)
2. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
3. กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
4. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน
5. เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่
6. เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
7. สมัชชาประชาชนฅนเหนือล่าง
8. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9. เครือข่ายเยาวชนอุตรดิตถ์​ปลดแอก
10. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
11. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ (CAN) Northern Activist Community
12. มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
13. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
14. โรงเรียนสังคมและการเมือง
15. กลุ่มปลาดาว
16. กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง

17 ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
18 กลุ่มนกเสรีอาสาสร้างสรรค์
19 เครือข่ายชีวิตสาธารณะ จ.พ้ทลุง
20 สถาบันคนเสื้อแดงแห่งชาติ (สดช.)
21 กลุ่มนกพิราบขาว
22 โพควา โปรดักชั่น :นักสื่อสาร
23 ThaiNGO.org
24 กลุ่ม Beach for life
25 V-Day Thailand
26 กลุ่ม Speaking Out TH
27 ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
28 มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์