ปี 2562 คนไทยมีค่าจ้างรายอาชีพเฉลี่ย 12,644 บาท/เดือน

สถิติของกรมการจัดหางาน พบปี 2562 คนไทยมีค่าจ้างรายอาชีพเฉลี่ยที่ 12,644 บาท/เดือน เพิ่มขึ้น 1,934 บาท จากปี 2561 - ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดอยู่ที่ 'เขตปริมณฑล' ต่ำสุดอยู่ที่ 'ภาคเหนือ' - ส่วนค่าจ้างเฉลี่ยต่ำสุดทั่วประเทศอยู่ที่ 8,008 บาท/เดือน 


ที่มาภาพประกอบ: ILO Asia-Pacific/Phaywin (CC BY-NC-ND 2.0)

อัตราค่าจ้างรายอาชีพคืออะไร?

ข้อมูลอัตราค่าจ้างรายอาชีพ เป็นข้อมูลตลาดแรงงานที่มีประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อาทิ นายจ้างอาจใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดอัตราค่าจ้างของตำแหน่งงานต่าง ๆ ผู้สมัครงานอาจใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสมัครงาน ครูอาจารย์สามารถใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวการศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานสามารถใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวอาชีพแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการจัดหางาน

สำหรับประเทศไทย กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ได้ทำการวิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลอัตราค่าจ้างแรกเข้ารายอาชีพ มาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลอัตราค่าจ้างรายอาชีพในตลาดแรงงาน แต่ก็มีจำนวนที่มากและมีความหลากหลายพอสมควร ทั้งนี้การจัดทำข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าจ้างแรกเข้าในตลาดแรงงานได้อีกด้วย

อนึ่งข้อมูลค่าจ้างรายอาชีพ ปี 2562 นี้ ศึกษาจากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางานเท่านั้น จึงทำให้บางสาขาอาชีพอาจจะไม่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ และการคำนวณอัตราค่าจ้างคิดมาจากค่าจ้างที่เป็นตัวเงินตามที่ได้รับแจ้งเท่านั้น โดยนำข้อมูลตำแหน่งงานว่างจากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศที่มีการรับแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562 ซึ่งข้อมูลค่าจ้างมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ ค่าจ้างรายชั่วโมง รายวันและรายเดือน มาประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้ 1.ค่าจ้างรายชั่วโมง กำหนดให้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เดือนละ 26 วัน และ 2.ค่าจ้างรายวัน กำหนดให้ทำงานเดือนละ 26 วัน 

โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณหาอัตราค่าจ้างสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยในแต่ละอาชีพของแต่ละภูมิภาค ซึ่งการหาค่าเฉลี่ยของค่าจ้างจะคำนวณจากยอดรวมของค่าจ้างของตำแหน่ง แล้วหารด้วยจำนวนรวมตำแหน่งนั้นๆ และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบตาราง

ค่าจ้างรายอาชีพปี 2553
ค่าจ้างรายอาชีพปี 2554
ค่าจ้างรายอาชีพปี 2555
ค่าจ้างรายอาชีพปี 2556
ค่าจ้างรายอาชีพปี 2557
ปี 2558 คนไทยได้ค่าจ้างรายอาชีพเฉลี่ย 9,730 บาท เพิ่มขึ้น 32 บาท จากปี 2557
จัดหางานเผย ปี 59 คนไทยค่าจ้างเฉลี่ย 9,801 บ. เพิ่มจากปี 58 ส่วนใหญ่อยู่ภาคอุตฯ-บริการ
ปี 2560 คนทำงานในภาคอีสานได้ค่าจ้างรายอาชีพเฉลี่ยต่ำสุด
สถิติปี 2561 ชี้คนไทยมีค่าจ้างรายอาชีพเฉลี่ย 10,710 บาทต่อเดือน

ค่าจ้างรายอาชีพ ปี 2562

จากรายงาน 'ค่าจ้างรายอาชีพ ปี 2562' ของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ได้ทำการศึกษาค่าจ้างรายอาชีพปี 2562 โดยรวบรวมข้อมูลจากการให้บริการจัดหางาน ณ สำนักงานต่าง ๆ ของกรมการจัดหางานจำนวน 87 แห่งทั่วประเทศ 

สรุปผลการศึกษา 10 ประเด็นที่น่าสนใจ มีดังนี้

1. ค่าจ้างในภาพรวมทั่วประเทศ ต่อเดือนสูงสุดอยู่ที่ 85,000 บาท ค่าจ้างต่อเดือนต่ำสุด 8,008 บาท และค่าจ้างต่อเดือนเฉลี่ยเท่ากับ 12,644 บาท (เพิ่มขึ้น 1,934 บาท จากปี 2561 ที่ค่าจ้างรายอาชีพเฉลี่ยอยู่ที่ 10,710 บาท/เดือน)

2. ค่าจ้างต่อเดือนสูงสุด อยู่ในเขตปริมณฑล (ปทุมธานี) 85,000 บาท รองลงมาคือ ภาคเหนือ (เชียงราย) 80,600 บาท กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) 80,000 บาท ภาคกลาง (ราชบุรี) 78,000 บาท และภาคใต้ (ภูเก็ต) 50,000 บาท

3. ค่าจ้างต่อเดือนต่ำสุดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่ากันที่ 8,450 บาท ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากันที่ 8,060 บาท ภาคใต้อยู่ที่ 8,008 บาท

4. ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด อยู่ที่กรุงเทพมหานคร 12,548 บาท รองลงมาคือ จังหวัดในปริมณฑล 11,416 บาท ภาคใต้ 10,529 บาท ภาคกลาง 10,229 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,542 บาทและภาคเหนือ 9,523 บาท 
5. ค่าจ้างต่อเดือนสูงสุดอยู่ในภาคอุตสาหกรรม 85,000 บาท รองลงมา คือ ภาคบริการ 80,600 บาท และภาคเกษตรกรรม 30,000 บาท

6. ค่าจ้างต่อเดือนต่ำสุด 8,008 บาท เป็นอัตราเดียวกันในทุกภาคการผลิต

7. ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดอยู่ในภาคบริการ 11,063 บาท รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม 10,674 บาท และภาคเกษตรกรรม 10,184 บาท

8. ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดอยู่ในหมวดอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสผู้จัดการ 20,523 บาท ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 17,798 บาทช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 12,719 บาท เสมียน เจ้าหน้าที่ 12,195 บาท ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 10,348 บาท ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 10,108 บาท พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 9,906 บาท ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 9,226 บาท และ อาชีพงานพื้นฐาน 9,107 บาท

9. อาชีพที่มีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด 5 อันดับได้แก่ (1) นักบิน 40,000 บาท (2) ผู้จัดการโครงการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 28,941 บาท (3) ผู้จัดการด้านบริการธุรกิจ (ธนาคาร สถาบันการเงิน ประกันภัย) 27,647 บาท (4) เภสัชกรการอุตสาหกรรม 27,500 บาท (5) ช่างจักสาน ช่างทำแปรง 27,400 บาท

10. กิจการที่มีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ (1) กิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 30,000 บาท (2) การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเรือท่องเที่ยวหรือเรือโดยสารทัศนาจรขนาดใหญ่ 26,000 บาท (3) การผลิตสุราผสม และกิจกรรมกายภาพบำบัด 25,000 บาท (4) การบริการตัดต่อภาพและเสียง และ การผลิตไส้กรอก ลูกชิ้น และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจากสัตว์น้ำ 22,500 บาท (5) การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้น ซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) 21,655 บาท

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์