โปรดเกล้าฯ ตั้ง 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ' เป็นรองประธานที่ปรึกษา 'โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ'

11 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องจากทรงมีพระราชดำริว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง ถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ โดยจะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จตามพระบรมราโชบาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชุดใหม่ ดังนี้

องค์ประธานที่ปรึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รองประธานที่ปรึกษา

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

องค์ประธานกรรมการ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะกรรมการ

1. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองประธานกรรมการ

2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการ

3. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ

4. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ

5. พลอากาศโท สมคิด สุขบาง รองประธานกรรมการ

6. พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองประธานกรรมการ

7. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองประธานกรรมการ

8. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ

9. พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ กรรมการ

10. พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการ

11. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ

12. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการ

13. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรรมการ

14. พลอากาศตรีวีระพันธ์ ภูวจินดา กรรมการ

15. พลอากาศตรีวีระ สุรเศรณีวงศ์ กรรมการ

16. พลตรีปริญญ รื่นภาควุฒิ กรรมการ

17. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ

18. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

19. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

20. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

21. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

22. อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ

23. อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ

24. อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการ

25. อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ

26. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ

27. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ

28. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

29. ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ

30. ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ

31. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ

32. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรรมการ

33. เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรรมการ

34. เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรรมการ

35. นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กรรมการ

36. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ

37. นายนัทธี จิตสว่าง กรรมการ

38. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ กรรมการและเลขานุการ

39. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

40. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

41. นางจิรภา สินธุนาวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 เคยมีประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นรองประธานที่ปรึกษามาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนมีพระราชโองการ เมื่อวันที่ เมื่อ 21 ต.ค. 62 ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เหตุพยายามเทียบเท่าพระราชินี กระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  และปีต่อมา 2 ก.ย. 63 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ดํารงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราดังเดิม

โดยระหว่างนั้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ที่มี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาด้วย

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ฉบับวันที่ 11 พ.ย.62

ขณะที่เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ข่าวในพระราชสำนักเผยแพร่รายงานพิเศษกิจกรรมในโครงการโคกหนองนาซึ่งเป็นโครงการที่ทำกับผู้ต้องขัง โดยมีเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ดำเนินงาน

ที่มา สำนักข่าวไทย

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 182 บัญญัติไว้ว่า บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์