โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันตรีหญิงกรองทอง สิริวชิรภักดิ์ และทหารอีก 6 นาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศว่าที่พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง มีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 2563 และพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอื่นอีก 6 นาย

19 ก.พ. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

เนื้อหาในประกาศระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่พันโท ชลากร วัฒน์ธนนันท์ เป็น พันโท 
2. ว่าที่พันตรี วรัฏฐา อริยา เป็น พันตรี 
3. ว่าที่พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง 
4. ว่าที่พันตรีหญิง เยาวมาลัย ชุมภู เป็น พันตรีหญิง 
5. ว่าที่ร้อยเอก ฤทัย วัชรจำรูญ เป็น ร้อยเอก 
6. ว่าที่ร้อยเอกหญิง เบญจรงค์ เทพนิมิต เป็น ร้อยเอกหญิง 
7. ว่าที่ร้อยโท มนตรี กุณะ เป็น ร้อยโท

ทั้งน้ี ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และลำดับที่ 6 ถึงลำดับที่ 7 ต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์