ตั้ง 'อาคม' รมว.คลัง เป็นประธาน กมธ.งบฯ 65 - วุฒิสภาเตรียมตั้ง กมธ. ศึกษาคู่ขนาน

ที่ประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มีมติเห็นชอบให้ 'อาคม เติมพิทยาไพสิฐ' รมว.คลัง เป็นประธาน กมธ. - วุฒิสภาเตรียมตั้ง กมธ. ศึกษาคู่ขนานไปกับสภา 7 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พร้อมด้วยนายสุชาติ อุสาหะ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แถลงผลการประชุม กมธ.นัดแรก ที่มีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะ กมธ.ที่มีอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว ได้มีการพิจารณาวาระการเลือกตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ใน กมธ.วิสามัญฯ ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติเลือก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน กมธ. และมีรองประธาน กมธ.จำนวน 22 คน จากรัฐมนตรีและพรรคการเมืองต่างๆ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรองประธาน กมธ.คนที่หนึ่ง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน กมธ. คนที่สอง และนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นรองประธาน กมธ.คนที่สาม ขณะที่ตำแหน่งเลขานุการ กมธ.มีจำนวน 7 คน โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นเลขานุการ กมธ.คนที่หนึ่ง ส่วนตำแหน่งโฆษก กมธ.มี จำนวน 9 คน ซึ่งนอกจากตนแล้วยังมีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กมธ.สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ เป็นโฆษก กมธ.ด้วย และตำแหน่งที่ปรึกษา กมธ.จำนวน 10 คน โดยมี นายวราเทพ รัตนากร เป็นประธานที่ปรึกษา กมธ.
     
ทั้งนี้ กมธ.วิสามัญฯ จะต้องพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 65 ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ร่าง พ.ร.บ.มาถึงสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะครบกำหนดพิจารณา 105 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมนี้  โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมทุกวัน โดยวันจันทร์จะเริ่มประชุมในเวลา 13.00-21.00 น. วันอังคาร 09.00-21.00 น.  วันพุธ 09.00-18.00 น. วันพฤหัสบดี 09.00-21.00 น. และ วันศุกร์จะเริ่มในเวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาออกเป็นแบบที่ 1 เรียงตามมาตรา และแบบที่ 2 ตามกลุ่มภารกิจ 6 กลุ่ม 11 แผนบูรณาการ ซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะเลือกแบบที่ 2 เหมือนการพิจารณางบประมาณปี 64 ขณะที่การเข้าชี้แจงงบประมาณในปีนี้จะคัดกรองลดจำนวนผู้ชี้แจงที่จะเดินทางเข้ามาชี้แจงงบประมาณในพื้นที่รัฐสภาให้น้อยที่สุด โดยหน่วยงานชี้แจงงบประมาณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในต่างจังหวัดก็จะให้ชี้แจงงบประมาณผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 72 คน มีดังนี้

คณะรัฐมนตรี 18 คน
1.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
2.นายสันติ พร้อมพัฒน์
3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
4.นายเสมอกัน เที่ยงธรรม
5.นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
6.พล.ท.วรรนพ นาคประสิทธิ์
7.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
8.นายวราเทพ รัตนากร
9.นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
10.นายวิเชียร ชวลิต
11.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
12.นายบุญสิงห์ วริทร์รักษ์
13.นายนพดล พลเสน
14.นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
15.นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
16.นายจุติ ไกรฤกษ์
17.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
18.นางนันทนา สงฆ์ประชา

พรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน
19.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
20.นายไชยา พรหมา
21.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
22.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
23.นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
24.นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
25.นายบุญแก้ว สมวงศ์
26.นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
27.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
28.นายคมเดช ไชยศิวามงคล
29.นายเกรียง กัลป์ตินันท์
30.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
31.นางพวงเพ็ชร ขุนละเอียด
32.นายอภิชาต ตีรสวัสดิชัย
33.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 13 คน
34.นายวิรัช รัตนเศรษฐ
35.นายเอกราช ช่างเหลา
36.นางสาวปารีณา ไกรคุปต์
37.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
38.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
39.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
40.นายสุชาติ อุสาหะ
41.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
42.นายสายัณห์ ยุติธรรม
43.นายไผ่ ลิกค์
44.นายทัศนียา รัตนเศรษฐ
45.นายนิโรธ สุนทรเลขา
46.นายจักรัตน์ พั้วช่วย

พรรคภูมิใจไทย จำนวน 7 คน
47.นายชาดา ไทยเศรษฐ์
48.นางนาที รัชกิจประการ
49.นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
50.นายมณฑล โพธิ์คาย
51.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
52.นายภราดร ปริศนานันทกุล
53.นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

พรรคก้าวไกล จำนวน 6 คน
54.นางสาววรรณวิภา ไม้สน
55.นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน
56.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
57.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
58.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
59.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 6 คน
60.นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
61.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
62.นายสาคร เกี่ยวข้อง
63.นายชัยชนะ เดชเดโช
64.นายเดชอิศม์ ขาวทอง
65.นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ

พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน
66.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

พรรคเสรีรวมไทย จำนวน 1 คน
67.นายวัชรา ณ วังขนาย

พรรคประชาชาติ จำนวน 1 คน
68.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

พรรคเศรษฐกิจใหม่ จำนวน 1 คน
69.นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์

พรรครวมพลังประชาชาติไทย จำนวน 1 คน
70.นายสุพล จุลใส

พรรคเพื่อชาติ จำนวน 1 คน
71.นางลินดา เชิดชัย

พรรคพลังท้องถิ่นไท จำนวน 1 คน
72.นายโกวิทย์ พวงงาม

อนึ่ง นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. เคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติ และ กมธ.งบปี 2563 สัดส่วนของพรรคเพื่อไทย

วุฒิสภาเตรียมตั้ง กมธ. ศึกษาคู่ขนานไปกับสภา 7 มิ.ย.นี้

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ภายหลังการพิจารณา นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกวิปวุฒิสภา ได้เปิดเผยผลการประชุม ว่า จะมีการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 7 และอังคารที่ 8 มิ.ย. 2564 โดยในวันที่ 7 มิถุนายน จะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามข้อบังคับ ข้อ 138) 2. พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ และ 3.พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ส่วนวันที่ 8 มิ.ย. จะมีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 9 เรื่อง และเรื่องที่ค้างการพิจารณา 7 เรื่อง
     
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อบังคับ ข้อ 138 จำนวน 42 คน ประกอบด้วย 1. ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญ 25 คณะ คณะละ1 คน รวม 25 คน โดยขอให้คณะกรรมาธิการเสนอรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 2. ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ จำนวน 7 คน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงิน และการคลัง จำนวน 4 คน 3. ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จำนวน 3 คน และ 4. ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน ภายหลังที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่เสนอ และเห็นควรนำเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 7 มิ.ย. นี้

 

ที่มาเรียบเรียงจากเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา [1] [2] มติชนออนไลน์

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์