Skip to main content
sharethis

สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง นักเรียน 3,749 คน ทางออนไลน์ พบครูห่วง 'อุปกรณ์ไม่พร้อม อินเทอร์เน็ตช้า' มากที่สุด 77.18% ผู้ปกครองไปทำงาน ไม่มีใครดูแลผู้เรียนที่บ้าน 69.74% ผู้เรียนไม่เข้าใจ/เรียนไม่ทัน 67.31%

20 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมาเป็นวันเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ แต่เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้ จึงต้องใช้วิธีการเรียนออนไลน์ ทำให้ทุกฝ่ายต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับการเรียนแบบออนไลน์ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อกรณี “หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน” กับการเรียนออนไลน์ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง นักเรียนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,749 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย. 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประชาชนคิดว่า ณ วันนี้ มีความพร้อมหรือไม่

ไม่พร้อม 51.35% พร้อม 32.33% ไม่แน่ใจ 16.32% 

2. ประชาชนคิดว่าการศึกษาไทย ณ วันนี้ พร้อมที่จะเรียนออนไลน์หรือไม่

ไม่พร้อม 63.30% พร้อม 21.31% ไม่แน่ใจ 15.39%

3. สิ่งที่ “ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไป” กังวลเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ คือ   

3.1)  ครู    

อุปกรณ์ไม่พร้อม อินเทอร์เน็ตช้า 77.18% ผู้ปกครองไปทำงาน ไม่มีใครดูแลผู้เรียนที่บ้าน 69.74%   ผู้เรียนไม่เข้าใจ/เรียนไม่ทัน 67.31%       

3.2)  ผู้ปกครอง 

ไม่มีสมาธิ ขาดความกระตือรือร้น 66.16%    ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูสอน 64.64%     ผู้เรียนได้ความรู้ไม่เต็มที่ 61.65%                                              

3.3)  นักเรียน  

เรียนไม่เข้าใจ เรียนไม่ทัน 74.25% ไม่ได้พบเพื่อน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 63.47%      ได้ความรู้ไม่เท่ากับเรียนในห้องเรียน 62.28%

3.4)  ประชาชนทั่วไป  

ไม่มีสมาธิในการเรียนเท่าที่ควร  65.80% ไม่เข้าใจเนื้อหา เรียนไม่ทัน 61.92% อุปกรณ์ไม่พร้อม เช่น แท็บเล็ต อินเทอร์เน็ต 60.26%                      

4. สิ่งที่อยากให้ภาครัฐ/สถานศึกษาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ คือ

อันดับ 1

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเรียนออนไลน์                       

62.22%

อันดับ 2

มีส่วนลด/ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับผู้เรียน

58.28%

อันดับ 3

มีส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา

55.80%

อันดับ 4

จัดการเรียนการสอนโดยเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียน

50.30%

อันดับ 5

มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเรียนออนไลน์             

49.57%

5. ประชาชนคิดว่าการเรียนออนไลน์จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาระดับชั้นใดมากที่สุด

ระดับปฐมวัย 35.57% ระดับประถมศึกษา 33.77% ระดับมัธยมศึกษา 23.51% ระดับอุดมศึกษา 7.15%

6. ประชาชนคิดว่าการเรียนออนไลน์จะทำให้คุณภาพการศึกษาไทยเป็นอย่างไร

แย่ลง 68.52% เหมือนเดิม 25.40% ดีขึ้น 6.08%             

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net