333 นักวิชาการ-สื่อมวลชนเสนอรัฐเปิด 'ข้อมูลบริหาร-วัคซีนโควิด-19 ตามหลัก Open data'

333 นักวิชาการ สื่อมวลชนและประชาชนออกแถลงการณ์เสนอรัฐเปิด 5 ข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายวัคซีนโควิด-19 ตามหลัก Open data

 

26 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 ก.ค.64) นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน จำนวน 333 ราชื่อ ออกแถลงการณ์ ออกแถลงการณ์เสนอให้รัฐบาล ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผย “ข้อมูลบริหารจัดการและกระจายวัคซีนโควิด-19” ตั้งแต่ กระบวนการเสนอ อนุมัติ และลงนามในสัญญาจัดซื้อวัคซีนที่ผ่านมาและในอนาคต รวมถึงเงื่อนไขสำคัญๆ ในสัญญา เผยแผนการจัดหาวัคซีนทุกชนิดต่อสาธารณะ รวมทั้งแผนการทดแทนวัคซีนที่ขาดแคลน เปิดเผยหลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่มีรายละเอียดการจัดลำดับความสำคัญ เปิดเผยแผนการฉีดวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่วางหลักเกณฑ์ไว้ รวมทั้งเปิดเผยความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอเป็นรายวัน โดยมีรายละเอียด 

โดยมีรายละเอียดของแถลงการณ์พร้อมรายชื่อดังนี้

แถลงการณ์เครือข่ายนักวิชาการและสื่อมวลชน เสนอเปิดเผย “ข้อมูลบริหารจัดการและกระจายวัคซีนโควิด-19 ตามหลัก Open data”

วิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 สร้างความสูญเสียต่อชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สาธารณสุข
และสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นในระบบราชการและการบริหารจัดการของรัฐบาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

การบริหารจัดการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม คือ กุญแจสำคัญในการผ่านวิกฤตในครั้งนี้ “การเปิดเผยข้อมูลบริหารจัดการและกระจายวัคซีนโควิด-19 ตามหลัก Open data” จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วย สื่อสารว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการวัคซีนอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล เข้าใจในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ และนำไปสู่บรรยากาศของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคสังคม ซึ่งจะช่วยให้สังคมมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ ให้ความมั่นใจกับประชาชน และลดปัญหาความสับสนจากปัญหาข่าวลือและข่าวปลอม

เครือข่ายนักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน ดังมีรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ จึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (1) ประกอบมาตรา 59 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในครอบครองของรัฐและกำหนดเป็นหน้าที่ให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน โดยเสนอให้รัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผย “ข้อมูลบริหารจัดการและกระจายวัคซีนโควิด-19” ดังรายการต่อไปนี้ 

1. เปิดเผยกระบวนการเสนอ อนุมัติ และลงนามในสัญญาจัดซื้อวัคซีนที่ผ่านมาและในอนาคต รวมถึงเงื่อนไขสำคัญๆ ในสัญญาจองซื้อและจัดซื้อวัคซีนทุกยี่ห้อ อาทิ จำนวนโดส อายุสัญญา กำหนดการส่งมอบ บทลงโทษกรณีส่งมอบล่าช้า การยกเว้นความรับผิดให้กับผู้ผลิต เป็นต้น

2. เปิดเผยแผนการจัดหาวัคซีนทุกชนิดต่อสาธารณะ รวมทั้งแผนการทดแทนวัคซีนที่ขาดแคลนในปัจจุบันและการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอและทั่วถึงในอนาคต 

3. เปิดเผยหลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่มีรายละเอียดการจัดลำดับความสำคัญ และจำนวนกลุ่มเป้าหมายของการจัดสรร

4. เปิดเผยแผนการฉีดวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่วางหลักเกณฑ์ไว้

5. เปิดเผยความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอเป็นรายวัน โดยมีรายละเอียด ชนิดวัคซีน บุคคลกลุ่มต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ พร้อมข้อมูลลักษณะประชากร ข้อมูลเชิงพื้นที่ (รายจังหวัด) และข้อมูลเชิงหน่วยงานที่ดำเนินการ 

โดยข้อมูลที่ต้องเปิดเผยให้เป็นไปตามมาตรฐาน Open Data Standard ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่าย มีความละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ อัพเดทอย่างสม่ำเสมอ และอยู่ในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-Readble Format) เช่น ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ XLS หรือ CSV 

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม ขึ้นเกิดได้จริง ให้ประชาชนมีความหวัง และสร้างบรรยากาศที่พร้อมให้ร่วมมือกับรัฐบาลในการผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ 

เสนอแถลงการณ์

26 กรกฎาคม 2564

ผู้ร่วมลงชื่อแถลงการณ์ 333 รายชื่อกลุ่มแรก ดังนี้ 

1    กชกร ธรรมชาติ    The MATTER 
2    กนกวรรณ มะโนรมย์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3    กมล สุกิน    สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews
4    กรชนก ชิดไชยสุวรรณ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
5    กรธนัท ศุภภะ    ประชาชน
6    กรรณิการ์ กิจติเวชกุล    กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
7    กรัณย์พล จอมปรัชญา    ประชาชน
8    กรุณพร เชษฐพยัคฆ์    The MATTER 
9    กฤตนัย จงไกรจักร    The MOMENTUM
10    กฤษณะ โชติสุทธิ์    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11    กฤษนะ ละไล    ประชาชน
12    กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์    มหาวิทยาลัยศิลปากร
13    กษมาพร แสงสุระธรรม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14    กัญญาณัฐ ปริ่มผล    a day
15    กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์    Backpack Journalist
16    กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17    กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18    การดา ร่วมพุ่ม    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
19    กำพล จำปาพันธ์    นักวิชาการอิสระ 
20    กิตติกาญจน์ หาญกุล    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21    กิตติธัช ศรีพิชิต    The People
22    กิตตินันท์ วัฒนธิติกุล    The MOMENTUM
23    กิตยางกูร ผดุงกาญจน์    The People
24    กุลนารี เสือโรจน์    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25    เกศศิรินทร์ มัธยทรัพย์    โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
26    เกียรติศักดิ์ บังเพลิง    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27    ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ    เพจมนุษย์กรุงเทพฯ
28    คณิตตา จิตเจริญ    Salmon House 
29    คาลิล พิศสุวรรณ    a day
30    คีรีบูน วงษ์ชื่น    WAY magazine
31    งามศุกร์ รัตนเสถียร    สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
32    จนิสตา เลิศสนองบุญ    Salmon House
33    จรัสรวี ไชยธรรม    สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews
34    จักรสิน น้อยไร่ภูมิ    นักวิชาการอิสระ
35    จันทนา เชื้อผู้ดี    โรงพยาบาลกงไกรลาศ สุโขทัย
36    จันทนี เจริญศรี    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
37    จามร เพชรนรินทร์    Shot Doc
38    จารุวรรณ รัตนโสภา    สภาองค์กรของผู้บริโภค
39    จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์    a day
40    จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์    มหาวิทยาลัย ศิลปากร
41    จิรัชญา ชัยชุมขุน    The MATTER 
42    จิรัฏฐ์ ชนะชัย    Salmonbooks
43    จิราภรณ์ ศรีแจ่ม    ThaiPBS
44    จิราภรณ์ อรุณากูร     คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
45    จุฑามาศ ตั้งสันติกุล    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46    จุฑารัตน์ กุลตัณกิจจา    ประชาไท
47    จุฬภัทร ผการัตน์    Salmon Podcast
48    จุฬารัตน์ แสงปัสสา    ประชาชน
49    เจริญลักษณ์ เพ็ชรประดีบ    สื่อออนไลน์ท้องถิ่นอีสานบิซ
50    ฉัตรชนก ชัยวงค์    a day 
51    ฉัตรชัย พึ่งดอน    ประชาชน
52    ฉัตรฤดี ศิริลำดวน    คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
53    ฉายสิริ พัฒนถาวร    มหาวิทยาลัยศิลปากร
54    เฉลิมพล ปทะวานิช    Sound Dimension Magazine
55    ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
56    ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา    คณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
57    ชนิดา ชิตบัณฑิตย์     คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
58    ชนิดา รอดหยู่    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
59    ชนินทร์ ชมะโชติ    บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด
60    ชวิศ หินเงิน    Livingsoft Co., Ltd.
61    ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี    กรุงเทพธุรกิจ
62    ชัยธวัช สีผ่องใส    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63    ชัยพงษ์ สำเนียง    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
64    ชาคริต นิลศาสตร์    a day 
65    ชิบ จิตนิยม    NationTV
66    ญาณิน พงศ์สุวรรณ    มหาวิทยาลัยศิลปากร
67    ญาธินี ตันติวิวัฒน์    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
68    ฐปณีย์ เอียดศรีไชย    The Reporters
69    ฐานิดา บุญวรรโณ    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
70    ฐิตาภา สิริพิพัฒน์    The Nation
71    ฐิติชญา อนันต์ศิริภัณฑ์    The MOMENTUM
72    ฐิตินบ โกมลนิมิ    The Active
73    ฐิตินันท์ เต็งอำนวย    คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74    ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล    นิตยสารสารคดี
75    ฐิติยา พจนาพิทักษ์    มหาวิทยาลัยศิลปากร
76    ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
77    ฐิรวัฒน์ แทบทับ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
78    ณขวัญ ศรีอรุโณทัย    WAY magazine
79    ณภัทร จักษุดุลย์    ประชาชน
80    ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์    ThailandFuture
81    ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี    มหาวิทยาลัยนครพนม
82    ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล    The101.world
83    ณรรธราวุธ เมืองสุข    สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย
84    ณัชพล เนตรมหากุล    The MOMENTUM
85    ณัฐกร เวียงอินทร์    The People
86    ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
87    ณัฐนนท์ จันทร์ขวาง    Main Stand
88    ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน    Spaceth
89    ณัฐพร เถาตะกู    The Opener 
90    ณัฐวุฒิ คล้ายขำ    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
91    ณิชกานติ์ แววคล้ายหงษ์    PPTVHD36
92    ดนิตา ปุลพรวาริน    ประชาชน
93    ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
94    ดวงมณี เลาวกุล    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95    ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม    The People 
96    เดโชพล เหมนาไลย    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
97    ตติกานต์ เดชชพงศ    The Opener
98    ถมทอง ทองนอก    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99    เถกิง พัฒโนภาษ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100    ทศพล เพิ่มพูล    a day
101    ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
102    ทัพพนัย บุญบัณฑิต    บีบีซีไทย
103    ทัศนียา รัตน์วงศ์    NationTV
104    ทินารมภ์ ฟิทซ์แพทริค    ประชาชน
105    เทวฤทธิ์ มณีฉาย    ประชาไท
106    ไท แสงเทียน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
107    ธนกร วงษ์ปัญญา    THE STANDARD
108    ธนชัย เกษรพิกุล    ThaiPBS
109    ธนชาติ ศิริภัทราชัย    Salmon House
110    ธนดิษ ศรียานงค์    The MOMENTUM
111    ธนพล แก้วแดง    Salmon House
112    ธนะ วงษ์มณี    Len.game
113    ธนันต์พร ณ น่าน    ประชาชน
114    ธนาวิ โชติประดิษฐ    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
115    ธนิสรา เรืองเดช    Punch Up / ELECT
116    ธมนวรรณ กัวหา    The MOMENTUM
117    ธรรญฐ์ฌนก ศรีธเนศชัย     ประชาชน
118    ธวัช มณีผ่อง    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
119    ธัญญารัตน์ โคตรวันทา    The People
120    ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ    Salmon House
121    ธีระพล อันมัย    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
122    ธีระ วรธนารัตน์    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123    ธีรัตถ์ รัตนเสวี    VoiceTV
124    นงนภัส พัฒน์แช่ม    PPTVHD36
125    นงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา    สื่อมวลชนอิสระ
126    นทธัญ แสงไชย    Salmon Podcast
127    นลิน ธีรประทีป    ประชาชน
128    นวลสวาท โชติชัยสถิตย์    ข้าราชการบำนาญ
129    นันทนา อติโพธิ    ประชาชน
130    นาตยา อยู่คง    มหาวิทยาลัยศิลปากร
131    นารากร ติยายน    NationTV
132    น้ำปาย ไชยฤทธิ์    a day
133    นิธิดา แสงสิงแก้ว    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
134    นิธิศ ฉินประสิทธิชัย    The MATTER 
135    นิลุบล ไพเราะ    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
136    นูรีซะห์ สือรี    ประชาชน
137    บรรจง ชีวมงคลกานต์    สถานีโทรทัศน์ ช่องเวิร์คพอยท์
138    บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ    คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139    บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
140    บุญธรรม ขุนสากล    อิสระ
141    บุญวรา สุมะโน    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
142    บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
143    บุษกร คำโฮม    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
144    ปฏิกาล ภาคกาย    Salmonbooks
145    ปฏิมากรณ์ พูลแก้ว    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
146    ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
147    ปณีต จิตต์นุกุลศิริ    ครู
148    ปพัชญา นิภานันท์    PPTVHD36
149    ประจักษ์ ก้องกีรติ    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
150    ประไพพิศ มุทิตาเจริญ    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
151    ประภัสสร อุประสินธุ์    Salmon House
152    ประวิตร โรจนพฤกษ์    ข่าวสดอิงลิช
153    ปรารถนา พรม พิทักษ์     PPTVHD36
154    ปริตตา หวังเกียรติ    นักข่าว/คอลัมนิสต์อิสระ
155    ปรีดา อัครจันทโชติ    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156    ปวิช ไชยรุตม์    ประชาชน
157    ปวีณ์กานต์ อินสว่าง    a day
158    ปวีณา รุ่งเครือ    สื่อและนักวิชาการอิสระ
159    ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย    The101.world
160    ปาริชาต สถาปิตานนท์    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
161    ปิยภูมิ กลมเกลียว    นักวิชาการอิสระ
162    ปิยะพร งามดวงกมล    Mission to the moon
163    ปิยะวุฒิ กมล พัฒน์วรกุล     Salmon lab
164    เปาว์ ไวโรจน์พันธุ์    นักวิชาการอิสระ
165    เปี่ยมสุข สนิท    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
166    ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล    ประชาชน
167    เผ่า นวกุล    นักวิชาการอิสระ
168    พงศ์ธร ยิ้มแย้ม    The MOMENTUM
169    พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์    The MATTER 
170    พงศ์สันต์ กิจกีรติกุศล    เอกชน
171    พงษ์ธร วราศัย    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
172    พงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์    สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค
173    พนา ทองมีอาคม    นักวิชาการนิเทศศาสตร์
174    พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
175    พรพรรณ เชย จิตร     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
176    พรรณราย โอสถาภิรัตน์    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
177    พรรษาสิริ กุหลาบ    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
178    พริสม์ จิตเป็นธม    workpointTODAY
179    พลพงศ์ จันทร์อัมพร    โกล ประเทศไทย
180    พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
181    พลอย ธรรมาภิรานนท์    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
182    พลอยธิดา เกตุแก้ว    ThaiPBS
183    พลอยรุ้ง สิบพลาง    The MATTER 
184    พลอยศรี โปราณานนท์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
185    พลัง ศรีสรินทร์    ดอท ดีไซน์
186    พวงทอง ภวัครพันธุ์    คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
187    พัชรลดา จุลเพชร    สภาองค์กรของผู้บริโภค
188    พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์    สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
189    พิจาริน เลิศสาโรจน์    ประชาชน
190    พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
191    พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์    คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
192    พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
193    พิชิตศักดิ์ แก่นนาคำ    VoiceTV
194    พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ    AomMONEY 
195    พิพัฒน์ สุยะ    คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
196    พิภู พุ่มแก้วกล้า    อิสระ
197    พิมลพรรณ ไชยนันท์    คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
198    พิม สุทธิคำ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
199    พิรงรอง รามสูต     คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
200    พิษณุ คนองชัยยศ    คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
201    พีชญาดา ไชยอิ่นคำ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
202    พีรพัฒน์ ขุนสวัสดิ์    อิสระ
203    พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
204    พุทธพร แสงเทียน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
205    เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
206    เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข    The MOMENTUM
207    ภัทรนันท์ ทักขนนท์    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
208    ภัทรภร ภู่ทอง    ประชาชน
209    ภานุมาศ สงวนวงษ์    Thai News Pix
210    ภาษิต อิสระ    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
211    ภูริพันธุ์ รุจิขจร    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
212    มงคล ศรีธนาวิโรจน์    a day
213    มนต์ ศักดิ์ ชัย วี ระ เดช     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
214    มรรยาท อัครจันทโชติ    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
215    มัทนา เจริญ วงศ์     มหาวิทยาลัยศิลปากร
216    มานะ ตรีรยาภิวัฒน์    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
217    มานะ นิมิตรมงคล    องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ
218    ยชญ์ บรรพพงศ์    Salmon House
219    ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย    Salmon Podcast
220    รชพร ชูช่วย    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
221    รอมฎอน ปันจอร์    ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
222    วรรณพร เรียนแจ้ง    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
223    วรรณภา ติระสังขะ    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
224    วรวัฒน์ ฉิมคล้าย    THE STANDARD
225    วริทธิ์ โชคทวีศักดิ์    Salmon lab
226    วเรศ จันทร์เจริญ    บริษัท สเปซ แซ่บ จำกัด
227    วโรดม เตชศรีสุธี    The People
228    วัชรพล สายสงเคราะห์    The MATTER 
229    วัชระ จิรฐิติกาลกิจ    มหาวิทยาลัยศิลปากร
230    วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์    นักเขียน
231    วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร    มหาวิทยาลัยศิลปากร
232    วันอาสาฬห์ พิทักษ์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
233    ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
234    วาสนา ละอองปลิว    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
235    วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ    อิสระ
236    วิชดา นฤซรพัฒน์    ศูนย์สื่อสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย
237    วิภาช ภูริชานนท์     คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
238    วิภาพร วัฒนวิทย์    Backpack Journalist
239    วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
240    วิโรจน์ สุขพิศาล    The101.world
241    วิไลวรรณ จงวิไลเกษม     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
242    วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
243    วีรบูรณ์ วิสารทสกุล    วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
244    วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
245    ศนิ ลิ้มทองสกุล    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
246    ศรันย์ สมันตรัฐ    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
247    ศรายุธ ตั้งประเสริฐ    ประชาไท
248    ศศิวิมล ช่วงยรรยง    อิสระ
249    ศาสวัต บุญศรี    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
250    ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
251    ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
252    ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ    ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
253    ศิริวรรณ สิทธิกา    นักเขียนบทความและบรรณาธิการอิสระ
254    ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
255    ศุภกาณฑ์ นานรัมย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
256    ศุภชัย อารีรุ่งเรือง    คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
257    ศุภโชค อ่วมกลัด    Main Stand
258    สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์    หมอความ (มหาชน)
259    สนอง อูบคำ    ข้าราชการบำนาญ
260    สนานจิตต์ บางสพาน    นักเขียน ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
261    สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี     สื่อมวลชนอิสระ
262    สมชาย แย้มชัยสาร    ประชาชน
263    สมศักดิ์ เนตรทอง    PPTVHD36
264    สมัชชา นิลปัทม์    คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
265    สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์    นักวิชาการอิสระ
266    สรกล อดุลยานนท์    สื่อมวลชนอิสระ 
267    สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์    นักวิชาการอิสระ
268    สรพจน์ เสวน คุณากร     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
269    สร้อยมาศ รุ่งมณี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
270    สรารัตน์ รัตนสุวรรณ    NationTV
271    สฤณี อาชวานันทกุล    เครือข่ายพลเมืองเน็ต
272    สันติรักษ์ ประเสริฐสุข    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
273    สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล    a day 
274    สาริสา สิงห์ยะบุศย์    สสจ. ยโสธร
275    สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์    มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
276    สุกัญญา สมไพบูลย์    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
277    สุชัย เจริญมุขยนันท    77 ข่าวเด็ดอุบลราชธานี
278    สุชาดา จักรพิสุทธิ์    สื่อมวลชนอิสระ
279    สุชิตตา เก่งธัญญการ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
280    สุดถนอม รอดสว่าง    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
281    สุดารัตน์ พรมสีใหม่    a day 
282    สุปัน รักเชื้อ     สื่อมวลชนอิสระ
283    สุภกร บัวสาย    นักวิชาการอิสระ
284    สุภชาติ เล็บนาค    The MOMENTUM
285    สุรพศ ทวีศักดิ์    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
286    สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
287    สุริยัน ปัญญาไว    สื่อมวลชนอิสระ
288    โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์    คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
289    องค์การ สารศิริวงศ์    ประชาชน
290    อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้    ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
291    อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ    NationTV
292    อดิศักดิ์ สายประเสริฐ    ประชาชน
293    อติ บุญเสริม    PPTVHD36
294    อธิคม ภูเก้าล้วน    สื่อมวลชนอิสระ
295    อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
296    อนุรุจน์ วรรณพิณ    Readery.co
297    อนุสรา กอสัมพันธ์    Salmon House
298    อภิชาต สถิต นิรา มัย     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
299    อภิสิทธิ์ ดุจดา    PPTVHD36
300    อภิสิทธิ์ เรือนมูล    WAY magazine
301    อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ    สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
302    อรรณนพ ชินตะวัน    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
303    อรรถพล ปะมะโข    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
304    อรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ    สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
305    อรสา ศรีดาวเรือง    WAY magazine
306    อริน เจียจันทร์พงษ์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
307    อรุชิตา อุตมะโภคิน    The Active
308    อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
309    อังคณา หวัง    University of Florida
310    อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว    คณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
311    อัศวิน ปินใจ    VoiceTV
312    อาจินต์ ทองอยู่คง    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
313    อาทิตย์ชัย แซ่เบ๊    เอกชน
314    อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล    ทรินิตีคอลเลจดับลิน
315    อาทิตยา อาษา    นักวิจัยอิสระด้านสตรี เพศสถานะ และเพศวิถี
316    อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
317    อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล    workpointTODAY
318    อิสร์กุล อุณหเกตุ    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
319    อิสระ อนันตวราศิลป์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
320    อุดมธิปก ไพรเกษตร    สำนักข่าว BeeVoice
321    อุ่นกัง แซ่ลิ้ม    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
322    เอกพล เธียรถาวร    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
323    เอกพล บรรลือ    THE STANDARD
324    เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช     ประชาชน
325    เอกพิชัย สอนศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
326    เอก รักตประจิต    สามัญชน
327    เอกรัฐ ตะเคียนนุช    สถานีโทรทัศน์ ช่องวัน 31 
328    เอกสุดา สิงห์ลำพอง    มหาวิทยาลัยศิลปากร
329    เอกสุดา สิงห์ลำพอง    มหาวิทยาลัยศิลปากร
330    เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์    มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
331    เอื้อบุญ จงสมชัย    VoiceTV
332    Aree Chaisatien    อิสระ
333    Parichat Chayapan    มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์