องค์การนักศึกษา มช. จี้สภามหา'ลัยแจงเหตุผลที่เปลี่ยนไม่ให้มีการเลือกตั้ง-หยั่งเสียงอธิการบดีคนใหม่

องค์การนักศึกษา มช. จี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจงเหตุผลที่เปลี่ยนไม่ให้มีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียงอธิการบดี คนใหม่ พร้อมเสนอให้ใช้การทำประชาพิจารณ์ และประชามติเลือกวิธีการคัดสรรอย่างอิสระและโปร่งใส อำนวยความสะดวกให้เกิดวิธีการสรรหาตามผลการลงประชามติ โดยขอการตอบรับข้อเรียกร้องสู่สาธารณะภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ 

 

30 ธ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ออกแถลงการณ์เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นการคัดเลือกอธิการบดี หลังจากเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ที่ระบุว่า ทุกขั้นตอนในการสรรหาถูกกำหนดให้ใช้วิธีการปรึกษาหารือ มิให้มีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียงเป็นอันขาด และยังมีการกำหนดข้อบังคับให้ผู้ที่สนับสนุนการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียงเลือกอธิการบดีมีความผิดทางวินัยอีกด้วยนั้น

องค์การนักศึกษา มช. โดยมีข้อเรียกร้องไปยังสภามหาวิทยาลัยว่า 1. ให้แถลงถึงที่มา เหตุผล และเจตจำนงแห่งวิธีการคัดสรรอธิการบดีตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีอย่างละเอียดต่อสาธารณะ 2. จัดให้มีพื้นที่ในการทำประชาพิจารณ์ รวมถึงอภิปรายเพื่อถกเถียงถึงความเหมาะสมแห่งวิธีการคัดสรรอธิการบดีในปัจจุบัน รวมถึงเสนอวิธีการอื่นนอกเหนือจากเดิม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโดยอิสระอย่างเป็นสาธารณะ พร้อมจัดทำรายงานข้อมูลที่ได้จากการตกตะกอนทางความคิดเพื่อสื่อสารไปยังสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน

3. หลังจากดำเนินการตามข้อที่ 2 ให้ดำเนินการทำประชามติ โดยให้สมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยลงมติเลือกวิธีการคัดสรรอธิการบดีอย่างอิสระและโปร่งใส ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เกิดวิธีการสรรหาอธิการบดีตามผลการลงประชามติ 4. ในระหว่างการคัดเลือกอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการให้ผู้ลงสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี หรือผู้ถูกเสนอชื่อและตอบรับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยแก่สาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับทราบและแสดงความคิดเห็นโดยทั่วกัน ตลอดจนลดข้อครหาแห่งการใช้อำนาจในการคัดสรรและแต่งตั้งอธิการบดีอย่างไม่เป็นธรรม

และ 5. จะต้องเลื่อนกำหนดการในทุกขั้นตอนการคัดสรรอธิการบดีออกไปและดำเนินการตามข้อเรียกร้องเหล่านี้ก่อนประกาศกำหนดการใหม่ เพื่อให้การคัดเลือกอธิการบดีในทุกขั้นตอนถูกกำหนดให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นสาธารณะ และไม่มีดำเนินการในขั้นตอนใดโดยวิธีลับซึ่งไม่โปร่งใสเป็นอันขาด

พร้อมระบุด้วยว่า ต้องตอบรับข้อเรียกร้องสู่สาธารณะภายในวันที่ 31 ธ.ค. นี้ เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีการกระทำใดๆ ในทางลับซึ่งไม่โปร่งใสตามที่หนังสือข้อเรียกร้องนี้ได้เสนอไปข้างต้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้ : 

แถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นการคัดเลือกอธิการบดี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 1-3 เพื่อให้เป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวาระการดำรงตำแหน่งถัดไป ในระยะเวลาที่ผ่านมาการคัดสรรอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกกำหนดให้กระทำโดยวิธีการสรรหาผ่านการรับสมัคร และการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากส่วนงานต่าง ๆ สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยทุกขั้นตอนในการสรรหาถูกกำหนดให้ใช้วิธีการปรึกษาหารือ มิให้มีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียงเป็นอันขาด และยังมีการกำหนดข้อบังคับให้ผู้ที่สนับสนุนการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียงเลือกอธิการบดีมีความผิดทางวินัยอีกด้วย กอปรกับการบัญญัติให้กระบวนการกลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยกรรมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการโดยวิธีลับ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่าข้อบังคับดังกล่าวส่อเจตนาจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กำจัดผู้มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ไม่ก่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการถกเถียงด้วยข้อเท็จจริงและหลักการเพื่อพัฒนาวิธีการคัดสรรอธิการบดีที่ได้รับการยอมรับโดยสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเอื้อต่อความพยายามในการรักษาอำนาจและผลประโยชน์ให้เพียงบางองคาพยพที่ยังคงครองอำนาจในการบริหารและตรวจสอบองค์กรในเวลาเดียวกัน จึงขอเรียกร้องไปยังสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังนี้

1. ให้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงถึงที่มา เหตุผล และเจตจำนงแห่งวิธีการคัดสรรอธิการบดีตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีอย่างละเอียดต่อสาธารณะ

2. ให้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีพื้นที่ในการทำประชาพิจารณ์ รวมถึงอภิปรายเพื่อถกเถียงถึงความเหมาะสมแห่งวิธีการคัดสรรอธิการบดีในปัจจุบัน รวมถึงเสนอวิธีการอื่นนอกเหนือจากเดิม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมโดยอิสระอย่างเป็นสาธารณะ พร้อมจัดทำรายงานข้อมูลที่ได้จากการตกตะกอนทางความคิดเพื่อสื่อสารไปยังสมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทราบโดยทั่วกัน

3. หลังจากดำเนินการตามข้อที่ 2 ให้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการทำประชามติ โดยให้สมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงมติเลือกวิธีการคัดสรรอธิการบดีอย่างอิสระและโปร่งใส ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เกิดวิธีการสรรหาอธิการบดีตามผลการลงประชามติ

4. ในระหว่างการคัดเลือกอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องดำเนินการให้ผู้ลงสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี หรือผู้ถูกเสนอชื่อและตอบรับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยแก่สาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกประชาคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับทราบและแสดงความคิดเห็นโดยทั่วกัน ตลอดจนลดข้อครหาแห่งการใช้อำนาจในการคัดสรรและแต่งตั้งอธิการบดีอย่างไม่เป็นธรรม

5. สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องเลื่อนกำหนดการในทุกขั้นตอนการคัดสรรอธิการบดีออกไปและดำเนินการตามข้อเรียกร้องเหล่านี้ก่อนประกาศกำหนดการใหม่ เพื่อให้การคัดเลือกอธิการบดีในทุกขั้นตอนถูกกำหนดให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นสาธารณะ และไม่มีดำเนินการในขั้นตอนใดโดยวิธีลับซึ่งไม่โปร่งใสเป็นอันขาด

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องแถลงตอบรับข้อเรียกร้องสู่สาธารณะภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีการกระทำใด ๆ ในทางลับซึ่งไม่โปร่งใสตามที่หนังสือข้อเรียกร้องนี้ได้เสนอไปข้างต้น

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2564

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์