'แนวร่วมพีมูฟ' ทวงสิทธิประกาศเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับพี่น้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

119 เครือข่ายและองค์กร 'แนวร่วมพีมูฟทวงสิทธิ' ประกาศสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวของพีมูฟและข้อเรียกร้องทั้งหมด ชี้หากสามารถผลักดันจนสำเร็จจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั่วประเทศ

22 ม.ค. 2565 เพจขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move เผยแพร่ แถลงการณ์แนวร่วมพีมูฟทวงสิทธิ เรื่อง ขอประกาศเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับพี่น้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ทวงคืนสิทธิ สร้างอำนาจกำหนดชีวิตประชาชน โดยระบุว่าดังปรากฏการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ ซึ่งเป็นขบวนการภาคประชาชนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และการจัดการทรัพยากร อันเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์ ตลอดช่วงเวลาหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ภาคประชาชนหลายกลุ่มต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางนโยบายที่ทำให้เกิดปฏิบัติการละเมิดสิทธิชุมชน อพยพ ไล่รื้อ ดำเนินคดีชาวบ้าน ยังไม่รวมถึงความพยายามในการผลักดันโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ และความพยายามตัดตอนช่องทางเสนอกฎหมายและนโยบายใหม่ๆ โดยภาคประชาชน

​พีมูฟได้ประกาศปักหลักชุมนุมอยู่ ณ หน้าองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ยื่นข้อเรียกร้องเชิงนโยบายทั้งสิ้น 15 ข้อต่อรัฐบาล ยืนยันว่าต้องนำข้อเรียกร้องทั้งหมดเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบเท่านั้น ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีตอบรับจากรัฐบาล เพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยสิ้นเชิง

​พวกเราในนาม “แนวร่วมพีมูฟทวงสิทธิ” จึงขอประกาศสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวของพีมูฟและข้อเรียกร้องทั้งหมดที่หากสามารถผลักดันจนสำเร็จ จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั่วประเทศ เราจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลต้องตอบรับข้อเรียกร้องของพีมูฟทั้ง 15 ข้อโดยทันที และต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบโดยเร็วที่สุด

2. ในระหว่างนี้ รัฐบาลต้องไม่ใช่ความรุนแรงสลายการชุมนุม ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมายรังแกพี่น้องพีมูฟและประชาชนกลุ่มอื่นที่มาให้การสนับสนุน

พวกเรายืนยันว่า การต่อสู้ของพีมูฟในครั้งนี้ที่ชูประเด็นเชิงนโยบาย คือการทวงสิทธิของประชาชน และเป็นการต่อสู้เพื่อจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจและเป็นผู้ทรงสิทธิ์โดยแท้ในการออกแบบชีวิตตนเอง โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงและการจัดการที่ดินและทรัพยากร พวกเราจึงขอประกาศสนับสนุนและจะเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับพีมูฟนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทวงคืนสิทธิ สร้างอำนาจกำหนดชีวิตประชาชน

22 มกราคม 2565
ณ หน้าองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

เครือข่ายและองค์กรร่วมลงนาม
1. เครือข่ายสลัมสี่ภาค
2. สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)
3. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
4. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)
5. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)
6. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
7. เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานจะนาวศรี
8. กลุ่มบางกลอยคืนถิ่น
9. ภาคี Save บางกลอย
10. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
11. เกษตรกร คนจน ปลดแอก
12. ลำพูนปลดแอก
13. เครือข่ายฮักน้ำของ
14. กป.อพช.เหนือ
15. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ (CAN)
16. Lanna Project
17. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
18. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
19. Supporter Thailand (SPT)
20. ชุมพรถอนรากเผด็จการ
21. คณะลาบ 2563
22. Land Watch Thai
23. EEC Watch
24. กลุ่มไม่เอาเมืองหลวง
25. กลุ่มเฝ้าระวังอมก๋อย
26. เครือข่ายชาติพันธุ์ลำปาง
27. เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น
28. คณะก่อการล้านนา
29. เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.)
30. เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก
31. สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI)
32. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
33. เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์
34. มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว
35. เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง
36. เฟมินิสต์ปลดแอก
37. กลุ่มนอนไบนารีแห่งประเทศไทย
38. สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
39. ทะลุฟ้า
40. พิราบขาวเพื่อมวลชน
41. นักเรียนเลว
42. ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา
43. สหภาพคนทำงาน
44. ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง
45. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน
46. เครือข่ายชายฝั่งทะเลบูรพา๕จังหวัด ภาคตะวันออก
47. เครือป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
48. เครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ระยอง ประแสร์
49. สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
50. เครือข่ายยประชาชนลุ่มน้ำโขงอีสาน
51. ศูนย์ข้อมูลสิทธิ มนุษยชนและสันติภาพ อีสาน
52. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
53. กลุ่มฮักแม่น้ำเลย
54. กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นลุ่มน้ำลำพะเนียง
55. กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขง ค้านเขื่อนปากชม อ.ปากชม จ.เลย
56. คณะกรรมการประชาชนติดตามโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูล
57. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีสาน
58. คณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (คปน.) อีสาน
59. NU – Movement
60. ภูเก็ตปลดแอก
61. เครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยแพร่
62. เครือข่ายติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
63. สมาพันธ์องค์กรชุมชนภาคอีสาน
64. ขบวนประชาชน 5 ภาค
65. สภาประชาชนภาคใต้
66. มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
67. เครือข่ายเขียนอนาคตประเทศไทย
68. สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
69. สมาคมรักษ์ทะเลไทย
70. เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม WE Fair
71. เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก
72. เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก
73. สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI)
74. กลุ่มเยาวชนศีขรภูมิ
75. มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ อ.จะนะ จ.สงขลา
76. โครงการอาหารปันรัก
77. เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสังคม
78. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
79. สมาคมดับบ้านดับเมือง
80. คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)
81. มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
82. มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต
83. กลุ่มนักกฎหมายอาสา (Law Long Beach)
84. นครพนมสิบ่ทน
85. Pop korn
86. ภูเก็ตปลดแอก
87. นครศรีเพื่อประชาธิปไตย
88. ฟันเฟืองอาชีวะนครสวรรค์
89. พรรควิฬาร์
90. ราษฎรเชียงราย
91. Artn't
92. สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
93. เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
94. ดาวดิน สามัญชน
95. เสรีเทยพลัส
96. อุตรดิตถ์ปลดแอก
97. อาสาปลดแอก
98. ดึงดิน
99. ประชาลาด
100. ขบวนการอีสานใหม่
101. คณะราษฎรชัยภูมิ
102. ราษฎรมูเตลู
103. กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย
104. แม่สอดต้านเผด็จการ
105. สหพันธ์นักเรียนเพชรบูรณ์
106. ม็อบเฟส
107. คณะอุบลปลดแอก
108. คบเพลิง
109. ธรรมศาสตร์และการชุมนุม
110. เฟมินิสต์ปลดแอกอีสาน
111. We Volunteer
112. วงสามัญชน
113. ศูนย์เสริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
114. สมัชชาประชาชนฅนเหนือล่าง
115. ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(WeMove)
116. กลุ่มเยาวชนพลเมืองลิง ลพบุรี
117. เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสังคม
118. กรีนพีซ ประเทศไทย 
119. ทะลุแก๊ส

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์