เทียบส่วนราชการในพระองค์ ตาม พ.ร.ฎ. 60 กับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 65 'ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย'

เทียบส่วนราชการในพระองค์ ระหว่างฉบับ พ.ร.ฎ. 60 กับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 65 ศาลาว่าการสํานักพระราชวัง แบ่งเป็นสํานักงานผู้บังคับบัญชาสํานักพระราชวังและกรมบังคับการสํานักพระราชวัง กรมมหาดเล็ก เปลี่ยนเป็นกรมมหาดเล็ก ๙๐๔ เพิ่มกรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขณะที่หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็น กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา เป็น กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์
 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

พร้อมหมายเหตุประกอบว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อให้การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมส่วนราชการของสํานักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการในพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสํานักพระราชวัง และหน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

โดย ส่วนสํานักพระราชวังมีส่วนราชการ ตาม ม.7 นั้น ศาลาว่าการสํานักพระราชวัง แบ่งเป็นสํานักงานผู้บังคับบัญชาสํานักพระราชวังและกรมบังคับการสํานักพระราชวัง กรมมหาดเล็ก เปลี่ยนเป็นกรมมหาดเล็ก ๙๐๔ เพิ่มกรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขณะที่หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีส่วนราชการ ตาม ม.9 นั้น มีการเปลี่ยนจาก หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็น กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา เป็น กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ ส่วน กรมราชองครักษ์ ไม่ปรากฏชื่อในพระราชกฤษฎีกา ฉบับปี 65

พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

พระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

มาตรา 7 สํานักพระราชวังมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(1) ศาลาว่าการสํานักพระราชวัง

(2) กรมราชเลขานุการในพระองค์

(3) กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์

(4) กรมมหาดเล็ก

(5) กรมสนับสนุน

(6) กรมกิจการพิเศษ

(7) ส่วนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยประกาศสํานักพระราชวัง

แก้ มาตรา 7 สํานักพระราชวังมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(1) สํานักงานผู้บังคับบัญชาสํานักพระราชวัง

(2) กรมบังคับการสํานักพระราชวัง

(3) กรมมหาดเล็ก ๙๐๔

(4) กรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(5) กรมสนับสนุน

(6) กรมราชเลขานุการในพระองค์

(7) กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์

(8) กรมกิจการพิเศษ

(9) ส่วนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยประกาศสํานักพระราชวัง

 

มาตรา 9 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(1) สํานักงานผู้บังคับบัญชา

(2) สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์

(3) สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์

(4) กรมราชองครักษ์

(5) หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

(6) สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา

(7) ส่วนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยประกาศหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

แก้ มาตรา 9 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(1) สํานักงานผู้บังคับบัญชา

(2) สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์

(3) สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์

(4) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

(5) กองบัญชาการนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์

(6) ส่วนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยประกาศหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

พระราชกฤษฎีกาทั้งฉบับปี 60 และแก้ไขปี 65 นั้น อ้างถึงมาตรา 15 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์ ได้บัญญัติให้ การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่ บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับมาตรา 12 และมาตรา 183 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติเกี่ยวกับองคมนตรีไว้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา

ส่วนกฎพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 นั้น ได้โอนหน่วยงานราชการ 5 แห่งมาเป็นส่วนราชการในพระองค์ โดยการจัดระเบียบส่วนงานต่างๆ กำหนดไว้ให้เป็นไป “ตามพระราชอัธยาศัย” ได้แก่

  1. สำนักราชเลขาธิการ-เดิมเป็นส่วนราชการอิสระ มีฐานะเทียบเท่ากรม ราชเลขาธิการอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
  2. สำนักพระราชวัง-เดิมเป็นหน่วยราชการในพระองค์ มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
  3. กรมราชองครักษ์-เดิมสังกัดกระทรวงกลาโหม
  4. หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์-เดิมสังกัดกระทรวงกลาโหม
  5. สำนักงานนายตำรวจราชสำนัก-เดิมสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์