'เพื่อไทย' ชงร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติม 3 ฉบับเข้าสภาสัปดาห์หน้า แก้ที่มาของนายกฯ เพิ่มสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างครอบคลุม

เพื่อไทยเตรียมเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ย้ำนายกฯ ต้องมาจาก ส.ส. และประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการรักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมขอให้ ส.ส.ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. โหวตเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค

วันนี้ (9 ก.พ.65) รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานด้านการเมือง รัฐธรรมนูญ ความเป็นประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตรา จำนวน 3 ฉบับ เพื่อเตรียมยื่นต่อประธานรัฐสภา ภายในสัปดาห์หน้า โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

ร่างที่หนึ่ง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม

  • มาตรา 159 วรรคหนึ่ง กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88
  • และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 170 ให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

ร่างที่สอง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดย

  • เพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา 25 กำหนดให้สิทธิเสรีภาพให้รวมถึงสิทธิหรือเสรีภาพตามพันธกรณีและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
  • แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 โดยเพิ่มสิทธิในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา โดยกำหนดเป็นหลักการว่า การไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องมีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่า หากปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจำเลยหรือผู้ต้องหาจะหลบหนี
  • เพิ่มมาตรา 29/1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
  • แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34 ห้ามจำกัดสิทธิในการติชมด้วยความเป็นธรรม
  • แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 เสรีภาพในการชุมนุม เพื่อป้องกันมิให้ยกข้ออ้างเรื่องความมั่นคงมาเป็นข้อจำกัดเสรีภาพในการชุมนุม
  • แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 45 กำหนดให้กฎหมายพรรคการเมือง ต้องให้การจัดตั้งพรรคการเมืองทำได้ง่ายขึ้น การเป็นสมาชิกพรรคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การบริหารพรรคการเมืองมีความเป็นอิสระมากขึ้น และไม่เป็นภาระแก่พรรคการเมืองเกินจำเป็น
  • แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 47 เพิ่มการคุ้มครองสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของประชาชน สิทธิของผู้ยากไร้ที่จะได้รับบริการสาธารณสุข
  • แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 เพิ่มการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และผู้ยากไร้ในการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึงสิทธิของผู้พิการหรือทุพลภาพ สิทธิของบุคคลวิกลจริตและผู้ซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย

ร่างที่สาม เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 43 สิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อนดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 3 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนการแก้ไขที่มาของนายกรัฐมนตรีนั้น ก็เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าหลายฉบับก็ได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยจึงหวังว่าการเสนอร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับ จะได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่นๆ ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์