ครม.มีมติแก้กฎกระทรวงให้ข้าราชการทั่วไประดับหัวหน้างานมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลราชการได้

ครม.รับหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจสั่งเปิดเผยข้อมูลราชการ มีการเพิ่มประเภทหน่วยงานราชการและปรับจากข้าราชการ ซี6 เป็นข้าราชการทั่วไประดับชำนาญการที่เป็นหัวหน้างาน

22 มี.ค.2565 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่ผลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่อง “ร่างกฎกระทรวงกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 แห่งพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540” โดยครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างดังกล่าว

เนื้อหาสาระดังกล่าวมีการปรับปรุงส่วนที่กำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการเป็นการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ซึ่งมีการเพิ่มประเภทของหน่วยงานและปรับในข้อ 1 ส่วนตำแหน่งจากข้าราชการระดับ 6 มาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานประเภทวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการที่เป็นข้าราชการธุรการ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการฝ่ายอัยการที่เป็นข้าราชการธุรการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรือข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือเทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวขึ้นไป
 2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
 3. ข้าราชการทหาร หรือข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผู้ซึ่งมีชั้นยศตั้งแต่ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตำรวจตรีขึ้นไป
 4. ข้าราชการตุลาการซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการตุลาการชั้น 2 ขึ้นไป
 5. คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
 6. ข้าราชการอัยการซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นและเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการอัยการชั้น 2 ขึ้นไป
 7. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
 8. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 9. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน หรือพนักงานองค์การมหาชน ซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 10. บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานอิสระของรัฐหรือผู้บริหารระดับเลขาธิการ ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งอื่นที่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันของหน่วยงานอิสระของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอิสระของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
 11. บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กร ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรือหัวหน้าสำนักงานขององค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น
 12. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นของรัฐหรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น และเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์