เปิดผลงานกองทุนบัตรทองปี 64 รุก 4 นโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพ พร้อมหนุนบริการโควิด-19

เปิดผลงาน “กองทุนบัตรทอง ปี 64” ครอบคลุมผู้มีสิทธิบัตรทอง 47.74 ล้านคน ผู้ป่วยนอกรับบริการ 161.71 ล้านครั้ง ผู้ป่วยในรับบริการ 5.76 ล้านครั้ง ดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มต่อเนื่อง รุก 4 นโยบายยกระดับบัตรทอง พร้อมสนับสนุนบริการกรณีโควิด-19 ดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา

2 เม.ย. 2565 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.ได้มีการจัดทำ “รายงานผลการดำเนินงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา  เพื่อสะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ สปสช. ภายใต้การกำกับโดยบอร์ด สปสช.  

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. และจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล จำนวน 194,508.79 ล้านบาท สามารถดำเนินการเพื่อดูแลประชาชนทั่วประเทศให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และการดูแลในภาวะวิกฤตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2564 มีประชากรผู้มีสิทธิบัตรทอง จำนวน 47.74 ล้านคน ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตนแล้ว 47.56 ล้านคน สร้างครอบคลุมผู้มีสิทธิ ร้อยละ 99.61 โดยในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัว 3,719.23 บาทต่อประชากร สามารถดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการ ดังนี้ ผู้ป่วยนอกรับบริการ 161.71 ล้านครั้ง (3.44 ครั้ง/คน/ปี), ผู้ป่วยในรับบริการ 5.76 ล้านครั้ง (0.12 ครั้ง/คน/ปี), ผ่าตัดไม่ต้องค้างคืนวันเดียวกลับ 22,654 ครั้ง, ผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 8,556 ครั้ง, รักษานิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว 17,229 ครั้ง โดยในส่วนบริการกรณีเฉพาะ อาทิ ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้ยาละลายลิ่มเลือด 3,644 คน, ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 6,808 คน, ผ่าตัดต้อกระจก 93,945 ครั้ง, ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 517 คน, ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 107 คน ดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 12,014 คน, รักษาผู้ป่วยวัณโรค 81,719 คน, ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง 45,502 คน และช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาบัญชี จ (2) 52,065 คน ยาต้านพิษ 6,276 คน เป็นต้น 

ขณะที่ในส่วนของผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มภายใต้กองทุนเฉพาะโรคยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ 289,116 คน, ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 69,208 คน, ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน กว่า 4 ล้านคน, ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 10,341 คน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียง 186,284 คน (ทุกสิทธิ) ตลอดจนบริการระดับปฐมภูมิที่มีหมอครอบครัวและบริการสุขภาพวิถีใหม่ ได้แก่บริการสาธารณสุขทางไกล รับยาร้านยาใกล้บ้าน ส่งยาทางไปรษณีย์ กว่า 2.9 ล้านครั้ง   

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 ยังเป็นปีแห่งการรุกนโยบายยกระดับบัตรทอง ตามนโยบาย รมว.สาธารณสุข พัฒนาบริการ 4 เรื่อง มีผลดำเนินการ ดังนี้ 1.รับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในระบบบัตรทองที่ไหนก็ได้ 950,176 ครั้ง 2.ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว นำร่องเขต 9 และเขต 13 กว่า 4 แสนครั้ง 3.โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ กว่า 1.27 ล้านครั้ง และ 4. ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน โดยเปลี่ยนหน่วยบริการ 1.29 ล้านครั้ง ใช้สิทธิในหน่วยบริการใหม่ทันที 264,636 ครั้ง 

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ด้วยปี 2564 ที่เกิดวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สปสช.ยังดูแลประชาชน โดยสนับสนุนการบริการสาธารณสุขกรณีโควิด-19 ในการเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ 4 ครั้ง รวมจำนวน 30,348.35 ล้านบาท โดยสนับสนุนบริการ คัดกรองการติดเชื้อโควิด-19, การรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ครอบคลุมดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการรุนแรงสีแดง สีเหลืองและสีเขียว ทั้งในโรงพยาบาล, Hospitel, รพ.สนาม, Home Isolation, Community Isolation และ เจอ แจก จบ, การเข้าถึงยารักษาโรคโควิด-19, ยาฟ้าทะลายโจรและยารักษาตามอาการ, ค่าห้องปลอดเชื้อ, ค่าชุดป้องกันเชื้อ (PPE) ค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย และการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพิ่มจำนวนคู่สายและจำนวนผู้รับสายบริการสายด่วน สปสช. 1330 และเพิ่มช่องทางบริการผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อร่วมดูแลประชาชนที่ติดเชื้อให้เข้าถึงการรักษา 

จากผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ปรากฏข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 3 ช่องทางดังนี้ 

1.เว็บไซต์ สปสช. : https://www.nhso.go.th/operating_results/50

2.YouTube : https://youtu.be/rXntM7S38ao 

3.E-book : https://stream.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/162_NHSO-Annual-Report-2021/NHSO-Annual-Report-2021/#page=1 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท