สปสช.แจ้งช่องทางรับยาต่อเนื่องสำหรับ ‘ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 9 รพ.เอกชนถูกยกเลิกสัญญา’

สปสช.แจ้งช่องทางรับการรักษาและรับยาต่อเนื่อง เร่งดูแล “ผู้ป่วยบัตรทองโรคเรื้อรัง” ที่เป็นผู้ป่วยของ รพ.เอกชน 9 แห่งใน กทม.ที่ถูกยกเลิกสัญญา เร่งลดผลกระทบให้กับผู้ป่วย

1 ต.ค. 2565 พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากจำนวนผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง ที่ถูกยกเลิกสัญญาหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อกับ สปสช. ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เนื่องจากเบิกจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขไม่ถูกต้องซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 นั้น  

ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเรื้อรังที่ยังอยู่ในการรักษาและต้องรับยาต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ป่วยที่มีนัดพบแพทย์เพื่อรับยารักษาต่อเนื่องกับโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป สปสช.ได้จัดระบบการบริการรองรับในช่วงระหว่างรอการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการใหม่ โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแล ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถขอเวชระเบียนหรือประวัติการรักษาพยาบาลได้ที่สถานพยาบาลเดิม เมื่อจะไปรับยากับหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลแห่งใหม่ ให้แสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับบริการ พร้อมทั้งนำซองยาไปด้วย และหากมีประวัติการรักษาให้นำไปด้วย และสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ยังสถานพยาบาลได้ดังต่อไปนี้ 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ดูรายชื่อที่ https://www.nhso.go.th/news/3765 หากมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ ให้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐในพื้นที่ 

ผู้ป่วยวัณโรค เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ดูรายชื่อที่ https://www.nhso.go.th/news/3766 หากมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆ ให้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐในพื้นที่ 

ผู้ป่วยจิตเวช เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกเขต ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะซับซ้อนของโรคจะถูกส่งต่อสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้เข้ารับบริการได้ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการปฐมภูมิได้ ให้เข้ารับบริการได้ที่คลินิกเวชกรรมได้ทุกแห่ง ส่วนผู้ป่วยไม่สามารถรับบริการปฐมภูมิได้ หากเป็นสิทธิว่างสามารถเข้ารับบริการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง 

ผู้ป่วยโรคหอบหืดและหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการรับส่งต่อในระบบบัตรทองได้ทุกแห่ง 

พญ.ลลิตยา กล่าวว่า สำหรับในส่วนของผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ขอให้ผู้ป่วยติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 กด 6 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประสานการเข้ารับบริการให้ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องต่อไป  

สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจาก รพ.เอกชนทั้ง 9 แห่ง ไปรับการรักษาต่อที่สถานพยาบาลอื่น เช่น อัลตร้าซาวด์ ซีทีสแกน ตรวจ MRI หรือหัตถการอื่นๆ ยังคงไปรับการรักษาตามนัดได้เหมือนเดิม ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว  

ขณะเดียวกัน สปสช.ได้ทำข้อตกลงกับ รพ. 3 แห่ง คือ รพ.กล้วยน้ำไท รพ.ประชาพัฒน์ และ รพ.บางมด ขอความร่วมมือดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยที่มีนัดรักษาเดิม และผู้ป่วยที่มีเหตุจำเป็นต้องเข้ารักษาไปก่อน โดยตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั้ง 3 รพ.นี้ ยังคงไปรับการรักษาได้เหมือนเดิมจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565  

ทั้งนี้ ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผ่าตัดหัวใจ สวนหัวใจใส่บอลลูน (PCI) สวนหัวใจใส่สเต็นท์ (stent)ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ยังคงรับบริการได้ตามนัดที่ 9 รพ.เอกชนเหมือนเดิม เนื่องจากสัญญาบริการฟอกไตและผ่าตัดหัวใจไม่ได้ถูกยกเลิก โรงพยาบาลสามารถให้บริการและขอชดเชยบริการได้ตามปกติ 

พญ.ลลิตยา กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยการเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิที่หน่วยบริการประจำถูกยกเลิกสัญญาดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ทุกแห่งอย่างสะดวก โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สปสช.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกหน่วยแล้ว เพื่อขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการให้บริการโดยยังไม่ต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำและไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ หน่วยบริการสามารถเบิกได้ได้จาก สปสช. ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด 

“สปสช.มีความตระหนักและห่วงใยต่อผู้ป่วยในระบบบัตรทองทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาโรงพยาบาลเอกชน 9 แห่ง ซึ่งขอแจ้งว่าขณะนี้ สปสช.ได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังกรุงเทพมหานคร และหน่วยบริการทุกสังกัด โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยบัตรทองที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง และขอย้ำว่าในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการโดยเร็ว เช่นกรณีผู้ป่วยที่ต้องกินยาต่อเนื่องและยาใกล้หมดแล้ว ให้รีบติดต่อ สปสช. โดยด่วนเพื่อที่จะได้ประสานให้การดูแลต่อไป” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว 

รายชื่อสถานพยาบาลแต่ละประเภทที่ผู้มีสิทธิบัตรทอง 9 รพ.เอกชนที่ถูกยกเลิกสัญญาสามารถไปใช้บริการได้ https://www.nhso.go.th/downloads/200 

รพ.เอกชน 9 แห่งใน กทม. ที่ สปสช.ยกเลิกสัญญามีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 ได้แก่ รพ.มเหสักข์, รพ.บางนา 1, รพ.ประชาพัฒน์, รพ.นวมินทร์, รพ.เพชรเวช, รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2, รพ.แพทย์ปัญญา, รพ.บางมด และ รพ.กล้วยน้ำไท 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์